Dokumenti za vzajemne sklade ALTA in naložbene kombinacije

Dobrodošli v središču vseh ključnih dokumentov, povezanih z varčevanjem v vzajemnih skladih in naložbenih kombinacijah ALTA. Za ogled preprosto izberite tip dokumenta, ki ga iščete, in nato odprite ustrezno datoteko pdf.

Pritožbeni postopek in izvensodno reševanje sporov

V primeru, ko se vlagatelj ne strinja z ravnanjem Družbe ALTA Skladi d.d. (v nadaljevanju: Družbe) ali njenih pooblaščenih oseb, lahko vloži pritožbo. Vlagatelj lahko vloži pritožbo pisno na naslov ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, elektronsko na elektronski naslov: compliance dzu@alta.si ali ustno osebno na sedežu Družbe pri pristojni vodji oddelka ali pri osebi, ki pri oziroma za Družbo opravlja posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov in je pri opravljanju teh storitev v stiku z vlagateljem. Pristojna oseba takšno pritožbo zapiše, vlagatelj pa jo podpiše, s čimer vlagatelj potrjuje vsebino zapisane pritožbe. Družba na pisno pritožbo in ustno pritožbo vlagatelja vedno odgovori pisno, razen, ko vlagatelj izrecno zahteva ali privoli v odgovor v drugačni obliki. Na elektronsko pritožbo poda odgovor v enaki obliki, razen če vlagatelj izrecno zahteva pisni odgovor.

Rok za končni odgovor na pritožbo vlagatelja je 6 tednov od dneva prejema pritožbe. V primeru prekoračitve navedenega roka, je Družba dolžna vlagatelju pisno sporočiti vzroke za zamudo in jo seznaniti s potekom postopka reševanja pritožbe in predvidenem roku rešitve. V primeru, da vlagatelj ne prejme odgovora Družbe v 6-ih tednih, se šteje, da je interni postopek zaključen negativno oziroma da je pritožba vlagatelja neutemeljena.
 Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek med vlagateljem in Družbo, ki ga ne bo mogoče rešiti v internem pritožbenem postopku, se nato rešuje pred Arbitražo v arbitražnem postopku skladno s Pravili arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov. Vlagatelj je po zaključenem internem pritožbenem postopku pred vložitvijo tožbe po pravilih Arbitraže pri ZDU, dolžna Družbi posredovati pisno pritožbo po navadni pošti na sedež Družbe ali elektronski pošti na e-naslov: compliance-dzu@alta.si, ki mora biti ustrezno obrazložena. Na predmetno pritožbo vlagatelja je Družba dolžna odgovoriti v roku 6 tednov od njenega prejema.

Če se vlagatelj s prejetim odgovorom Družbe ne strinja ali če odgovora ne prejme v roku iz prejšnjega odstavka, je vlagatelj upravičen sprožiti arbitražni postopek pri Arbitraži.

Podatki o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov:

Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ
Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 430 49 18
E-naslov: arbitraza@zdu-giz.si
Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 12618300
Matična št.: 5872324
Davčna št.: SI40646629

Dodatne informacije o izvensodnem reševanju sporov najdete na spletni strani: http://www.zdu-giz.si/arbitraza

ZAKAJ ALTA SKLADI?

Preberite si več o vzajemnih skladih ALTA.

Več

KAKO PRISTOPIM?

Začnite uresničevati cilje v skladih ali naložbeni kombinaciji.

Več