Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 32/16, 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), bo družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena ZDIJZ.

Prosimo Vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete naši pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja Urši Vuga na elektronski naslov ijz@alta.si ali preko navadne pošte na naslov ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

CENIK O OBRAČUNU MATERIALNIH STROŠKOV V ZVEZI Z POSREDOVANJEM INFORMACIJ JAVNEGA

ZNAČAJA DRUŽBE ALTA SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.
 

I. SPLOŠNO

Družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. (v nadaljevanju: ALTA Skladi) je upravičena vsakemu prosilcu za posredovanje informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške za posredovanja prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije.

Družba ALTA Skladi zaračuna materialne stroške za posredovanje informacij javnega značaja, kadar ti presegajo 20,00 EUR z vključenim DDV.

 

II. CENIK

Stroški se obračunajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in sledečim cenikom:

 

POSTAVKA NAZIV STORITVE ENOTA MERE CENA BREZ DAVKA CENA ZA DAVKOM STOPNJA DAVKA
CENIK STORITEV ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. MATERIALNI STROŠKI            
1.1. Fotokopija formata A4 kos 0,06 0,07 22%
1.2. Fotokopija formata A3 kos 0,13 0,16 22%
1.3. Fotokopija večjega formata kos 1,25 1,53 22%
1.4. Barvna fotokopija formata A4 kos 0,63 0,77 22%
1.5. Barvna fotokopija formata A3 kos 1,25 1,53 22%
1.6. Barvna fotokopija večjega formata kos 2,50 3,05 22%
1.7. Elektronski zapis na eni zgoščenki CD kos 2,09 2,55 22%
1.8. Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD kos 2,92 3,56 22%
1.9. Elektronski zapis na DISK USB Pendrive 8 GB kos 6,09 7,43 22%
1.10. Pretvorba ene strani dokumenta formata
A4 iz fizične v elektronsko obliko

kos

0,08

0,10

22%
1.11. Pretvorba ene strani dokumenta formata
A3 iz fizične v elektronsko obliko

kos

0,20

0,24

22%
1.12 Poštnina za pošiljanje informacij po pošti kos Skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

III. IZDAJA RAČUNA IN ROK PLAČILA

Ob vročitvi zahtevane informacije družba ALTA Skladi izda prosilcu račun s specificiranimi stroški, v skladu z objavljenim stroškovnikom. Zavezanec je dolžan te stroške plačati v roku, določenem na izdanem računu.

 

IV. PLAČILO PREDUJMA

V kolikor strošek posredovanja informacij presega  80,00 EUR ( z vključenim DDV ), je družba upravičena zahtevati vnaprejšnji polog, na podlagi izdanega predračuna. Po posredovanju informacije, se obračunajo dejanski stroški in se za celoten znesek prosilcu izda račun. Razliko med že plačanim pologom in dejanskimi stroški je prosilec dolžan plačati v skladu z določbami tega cenika. V primeru, da bodo dejanski stroški nižji od plačanega pologa, se izvede vračilo plačanega pologa v znesku, ki presega dejanske stroške. 


V. VELJAVNOST CENIKA

Ta cenik in v njem objavljen stroškovnik začneta veljati z dnem, ko se objavi na spletni strani družbe ALTA Skladi. 

 

V Ljubljani, 24.4.2019