Borza

Mreža, ki povezuje vlagatelje

Z razvojem gospodarstva in industrializacijo se je hitro pojavila tudi potreba po mestu, kjer bi se srečevali podjetni posamezniki in vlagatelji, ki so pripravljeni svoje prihranke investirati v različne naložbe. In tako se je »rodila« borza.

Borzo si lahko predstavljamo kot veliko mrežo, kjer se povezujejo vlagatelji oziroma kot organizirani kraj, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih. Borza kot gospodarska družba pri sklepanju poslov sicer ne sodeluje, temveč zgolj zagotavlja pogoje za sklepanje poslov, ki jih nato tudi nadzoruje. Ena od ključnih nalog borze je zagotavljanje transparentnosti pri trgovanju. Borza dnevno objavlja tudi tečajnico vrednostnih papirjev, ki vsebuje podatke o zaključnem tečaju, dnevnem prometu, številu poslov… Ljubljanska borza preko sistema Seonet omogoča hitro informiranje vlagateljev o objavah izdajateljev vrednostnih papirjev.

Na borzo so običajno uvrščena velika podjetja z večjim številom delničarjev in sorazmerno razpršenim lastništvom. V Sloveniji je sicer nekaj izjem, saj na borzi kotirajo tudi družbe z manjšim deležem delnic v trgovanju oziroma obtoku, kar se odraža tudi na slabši likvidnosti le teh. Kako likvidne oziroma prometne so posamezne delnice je odvisno tudi od tržne kapitalizacije oziroma velikosti podjetja. Tržna kapitalizacija nam pove, kakšna je percepcija trga o vrednosti družbe. Tržna kapitalizacija se izračuna tako, da se število izdanih delnic pomnoži s trenutno tržno ceno delnice.

Kdo je na borzi in koga ni

Največja podjetja, s katerimi se praviloma tudi največ trguje, so uvrščena v tako imenovano prvo kotacijo Ljubljanske borze, kjer morajo med drugim spoštovati strožja pravila obveščanja delničarjev.

V prvo kotacijo Ljubljanske borze so uvrščene delnice Gorenja, Intereurope, Krke, Luke Koper, Mercatorja, Petrola, Save Re, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav, ki predstavljajo tudi pomemben delež tržne kapitalizacije, večji del poslov pa se sklene prav s temi delnicami. Katera podjetja so še uvrščena na Ljubljansko borzo, lahko preverite na www.ljse.si, v primeru dodatnih vprašanj pa se lahko obrnete tudi na nas.

Številni Slovenci imajo v lasti tudi delnice, ki niso uvrščene na organizirani trg oziroma borzo. Toda tudi z netržnimi delnicami se občasno sklepajo posli. Kakšne so možnosti za prodajo ali nakup delnic, ki ne kotirajo na borzi, vam lahko pomagajo preveriti naši investicijski svetovalci, ki imajo dober pregled tudi nad dogajanjem na neorganiziranem oziroma tako imenovanem sivem trgu.

Naložbe je potrebno tudi spremljati

Za vlagatelje, ki svoje prihranke investirajo na borzo oziroma trgujejo z delnicami, obveznicami in komercialnimi zapisi, je pomembno, da svoje naložbe tudi spremljajo. Razmere na finančnih trgih se namreč vseskozi spreminjajo, podobno kot se spreminjajo tudi razmere v gospodarstvu.

Z razvojem interneta je to postalo veliko bolj preprosto, saj lahko vlagatelji tudi preko svojih mobilnih telefonov kadarkoli preverijo, koliko je njihova naložba vredna. Tudi spremljanje objav o posameznem podjetju danes ni več tako velika težava. Vendar pa morajo vlagatelji kljub temu imeti zadostno znanje, prejete informacije pa morajo znati ovrednotiti in na njihovi podlagi sprejeti razumne odločitve.

Katere kazalce morajo vlagatelji spremljati

Za iskanje dobre naložbene priložnosti, morajo vlagatelji poznati:

 gospodarsko okolje, v katerem podjetje deluje,

  • panogo in panožne trende, s katerimi se podjetje sooča,
  • kakšne konkurenčne prednosti ima podjetje in oceno, ali jih bo lahko ohranilo,
  • zdravje bilanc in gibanje rezultatov podjetja,
  • vrednotenje,
  • tehnično sliko delnice.

Obenem pa morajo spremljati tudi splošno gibanje trgov, torej sentiment na kapitalskih trgih. V ALTI vsak trgovalni dan našim vlagateljem pošiljamo Jutranji Navigator, v katerem je predstavljeno dogajanje na borzi in najbolj pomembne novice iz sveta gospodarstva. Jutranji navigator je del trgovalne podpore ALTA NAVIGATOR, ki vključuje komentarje aktualnih borznih zgodb, preglede slovenskih delnic in priporočila za aktivne trgovalce ter tiste, ki želijo investirati srednjeročno.