Ljubljanska borza

Borzo si lahko predstavljamo kot veliko mrežo oziroma stičišče, preko katere vlagatelji kupujejo in prodajo vrednostne papirje. Kot finančna ustanova pa borza zagotavlja ustrezno infrastrukturo, ki vlagateljem omogoča organizirano trgovanje z različnimi vrednostnimi papirji.

Zgodovina ljubljanske borze

Začetek borze v Ljubljani sega v avgust leta 1924, ko se je začelo trgovati z vrednostnimi papirji (imenovanimi efekti oziroma vrednotami) in z blagom. Takratna borza je bila v današnji Filharmoniji. Z letom 1927 je bil dovoljen tudi promet z devizami in valutami, ki so predstavljale največji delež v trgovanja vse do leta 1942, ko je trgovanje skoraj povsem zamrlo. Nato je sledilo skoraj petdesetletno obdobje prekinitve borze, ki je trajalo do decembra 1989, ko je bila ustanovljena Ljubljanska borza kot delniška družba. Od leta 1989 pa do danes je Ljubljanska borza doživela velike spremembe, predvsem v smeri razvoje mednarodno primerljive infrastrukture za elektronsko trgovanje. ALTA svojim strankam omogoča online trgovanje preko sistema E-trading.

Dejavnost borze

Namen delovanja borze je likvidno, organizirano, pregledno, učinkovito ter varno trgovanje z vrednostnimi papirji. Ključna naloga borze je transparentno trgovanje za vse udeležence na borzi. Ostale dejavnosti so:

 

  • upravljanje borznega trga z vrednostnimi papirji, ki izpolnjujejo kriterije regulatorja trga;
  • preko sistema Seonet je omogočeno informiranje vlagateljev o objavah izdajateljev vrednostnih papirjev. Za izdajatelje vrednostnih papirjev veljajo obveze in pravila glede objav poslovnih podatkov in delovanja povezanih oseb;
  • tehnična podpora za potrebe nemotenega trgovanja;
  • dnevno objavljanje tečajnice.

Trgovanje na Ljubljanski borzi

Na Ljubljanski borzi je trgovanje z vrednostnimi papirji razdeljeno na tri različne trge, torej trg delnic, obveznic in trg strukturiranih produktov. Glede na kriterije so vrednostni papirji umeščeni v posamezni trg oziroma različne kotacije.

  • Prva kotacija
  • Standardna kotacija
  • Vstopna kotacija
TRG DELNIC TRG OBVEZNIC TRG STRUKTURIRANIH PRODUKTOV
Prva kotacija Obveznice Delnice investicijskih družb
Standardna kotacija Zakladne menice Investicijski kuponi
Vstopna kotacija   Certifikati
    Nakupni boni
    Pravice

Tečajnica ljubljanske borze

Tečajnica je strjen pregled o dnevnem trgovanju z vrednostnimi papirji. Borza dnevno objavlja tečajnico vrednostnih papirjev, ki vsebuje podatke o zaključnem tečaju, spremembi tečaja in dnevnem prometu. Tečajnica je razdeljena po posameznih vrstah vrednostnih papirjev in segmentih. Stranke ALTE Invest lahko v spletni aplikaciji e-Trading trgovanje na Ljubljanski borzi spremljajo v živo, medtem ko je dnevna tečajnica dostopna tudi na tej povezavi.

Kdo na borzi je in koga ni

Z delnicami največjih slovenskih družb se praviloma največ trguje. Te delnice so uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze, kjer veljajo strožja pravila obveščanja delničarjev. Prva kotacija predstavlja največji delež tržne kapitalizacije Ljubljanske borze. V prvo kotacijo Ljubljanske borze so vključene delnice Gorenja, Intereurope, Krke, Luke Koper, Petrola, Save Re, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav.

Številni Slovenci imajo v lasti tudi delnice, ki niso uvrščene v trgovanje na Ljubljansko borzo. Delnice, s katerimi se ne trguje na borzi, imenujemo netržni vrednostni papirji. Z njimi se občasno sklepajo posli na neorganiziranem trgu. Kakšne so možnosti za prodajo in nakup netržnih vrednostnih papirjev, lahko preverite pri naših investicijah svetovalcih, ki imajo pregled nad dogajanjem na neorganiziranem trgu.

Naložbe je potrebno spremljati

Za vlagatelje je zelo pomembno, da svoje naložbe spremljajo. Razmere na finančnih trgih se spreminjajo, spreminja se tudi makroekonomsko okolje, v katere poslujejo podjetja. Vse našteto spremljajo finančni strokovnjaki iz ALTE. Našim mnenjem in analizam lahko sledite v rubrikama Analitski kotiček, kjer lahko med drugim preverite našo investicijsko strategijo in ciljne cene delnic največjih slovenskih borznih družb, ter Članki naših strokovnjakov.