Izvedeni finančni instrumenti

Trgovanje z izvedenimi instrumenti, npr. na valutnem trgu, s CFD-ji, STP-ji, opcijami, certifikati in ostalimi zapletenimi finančnimi instrumenti ni primerno za vsakega investitorja. Strankam se splošno priporoča razpršenost naložb v različne finančne instrumente različnih izdajateljev, tako da je zmanjšana izpostavljenost na posamezni finančni instrument.V nadaljevanju je podan kratek opis značilnosti posameznih izvednih finančnih instrumentov, sicer pa so dodatne informacije o izvednih finančnih instrumentih, vključno s tveganji, dostopne tudi v Splošnih pogojih opravljanja storitev v zvezi s finančnimi instrumenti ALTA Invest d.d.

1. Valutni trg - Forex

Forex je okrajšava iz angleških besed “foreign exchange”. V slovenščini mu pravimo valutni trg.  Na tem trgu udeleženci zamenjujejo eno valuto za drugo. Z več kot 3000 milijardami dolarjev dnevnega prometa gre za največji, najbolj dinamičen in najlikvidnejši kapitalski trg na svetu. Na Forexu se trguje 5 dni na teden, 24 ur na dan.  V zadnjih dveh desetletij sta razvoj računalniške tehnologije in razvoj evrofinančnih trgov, kjer valutni posli niso podvrženi nacionalnim jurisdikcijam, omogočila velik razcvet valutnih trgov. Tako se je od leta 1980 do 2005 dnevni obseg trgovanja na tem trgu povečal za več kot štiridesetkrat. Z elektronskim trgovanjem, na internetu dostopnimi raziskavami in analizami, ter stroškovno konkurenčnostjo, je v zadnjem času ta trg postal za individualne vlagatelje še dostopnejši. Na valutnem trgu aktivno trguje več sto tisoč dobro poučenih posameznikov, podjetij in investicijskih skladov. 

2. Pogodbe za razliko - CFD-ji

CFD-ji ali pogodbe za razliko ponujajo alternativen način dostopa do dinamičnih delniških trgov. Vrednost CFD-ja se spreminja popolnoma enako kot vrednost delnice oziroma indeksa, prav tako je imetnik CFD-ja upravičen do denarne prilagoditve v višini neto dividende, ki jo izplača podjetje svojim delničarjem. Poznamo CFD-je, ki so izvedeni iz delnicdelniških indeksov (Dax, Dow Jones, S&P 500,...) ali cen surovin (nafta, zlato, baker,...). Vlagateljem omogočajo udeležbo v gibanjih cen osnovne delnice, delniškega indeksa ali surovine, ne da bi bili pri tem njihovi polnopravni lastniki.

Prednosti CFD-jev so možnost trgovanja s kritjem, možnost prodaje na kratko, trgovanje s finančnim vzvodom, ter velika likvidnost. V nasprotju s standardiziranimi terminskimi pogodbami CFD-ji nimajo datuma dospelosti (izjema surovinski CFD-ji), ali vnaprej določene trgovalne velikosti. Njihova slabost pa je strošek financiranja pozicije, zaradi česar niso primerni za dolgoročne naložbe

3. Standardizirane terminske pogodbe - STP-ji (angl. Futures)

Standardizirana terminska pogodba (angl. Futures)  je pogodba za nakup ali prodajo določene količine surovine (pšenica, baker, srebro,…) ali finančnega instrumenta (delniškega indeksa, pogodba na obrestno mero,…) , ki se jo bo dobavilo na določen dan v prihodnosti. Naziv “standardizirana terminska pogodba” izhaja iz dejstva, da so vse sestavine pogodbe, kot so količina, kakovost surovine in datum zapadlosti, povsem standardizirane, zaradi česar se s STP-ji neovirano trguje na surovinskih borzah.

Pri trgovanju s STP-ji, ki ni manjeno fizični dostavi, se trgovana pozicija ob zapadlosti samodejno zaprte, uporabniku se na račun poravna razlika (negativna ali pozitivna), do dejanske dostave surovine ali finančnega instrumenta pa ne pride nikoli.

4. Opcije

Opcije dajejo vlagatelju pravico, ne obveznosti, da kupi (Call) ali proda (Put) nek finančni instrument (denimo valitni par) po določeni ceni (strike cena) na določen dan (datum zapadlosti opcije). Za to pravico nakupa ali prodaje osnovnega instrumenta vlagatelj plača premijo prodajalcu opcije. Ali se vlagatelj odloči za uporabo, oziroma izvršitev, te pravice je odvisno od tržnih razmer in bližine datuma zapadlosti opcije. Trgovanje z opcijami omogoča ustvarjanje donosov tako ob rasti ali padcu osnovnega finančnega instrumenta.

Vas zanima trgovanje z izvedenimi finančni instrumenti?

Preizkuste našo elektronsko platformo TradePort. TradePort platforma omogoča samostojno elektronsko trgovanju na vseh finančnih trgih. Ob napredni podpori in uporabi različnih analitičnih orodij lahko s finančnim vzvodom trgujete delnice, valute (Forex), CFD-je in terminske pogodbe.

Dostop je mogoč 24 ur na dan preko nameščene različice in tudi preko različic za spletni brskalnik in mobilni telefon.