Vrednost delnice

Delnica je lastniški vrednostni papir. V osnovi imamo dve vrsti delnic, navadne delnice in prednostne delnice. Večino izdanih delnic na finančni trgih predstavljajo navadne delnice. Lastniki prednostne delnice praviloma prejemajo višjo dividendo kot lastniki navadne delnice. V primeru stečaja ali likvidacije podjetja imajo lastniki prednostnih delnic pravico do poplačila pred lastniki navadnih delnic. Navadne delnice dajejo imetniku pravico do soodločanja v podjetju oziroma glasovanje na skupščinah, medtem ko prednostne delnice na drugi strani ne prinašajo pravice za soodločanje v podjetju.

Kaj razmumemo kot vrednost delnice? 

Delnica kot vrednostni papir odseva več različnih vrednosti. Različne definicije vrednosti delnice so opisane v nadaljevanju: 

Knjigovodstva vrednost delnice (angleški izraz  »Book Value«)

Knjigovodska vrednost delnice je predvsem računovodska opredelitev, ki je izračunana iz bilance stanja na določen dan. Knjigovodska vrednost delnice je vrednost kapitala delniške družbe, deljena  s skupnim številom izdanih delnic. Knjigovodstva vrednost delnice je običajno večja od nominalne vrednosti. Knjigovodska vrednost je enaka nominalni vrednosti iste delnice samo v trenutku nastanka delniške družbe. Knjigovodska vrednost se običajno razlikuje od tržne cene delnice, če ta kotira na organiziranem trgu, saj tržna cena odraža tudi pričakovanja investitorjev o prihodnjih donosih delnice. Knjigovodska vrednost delnice je objavljena v letnih poročilih družb, ki kotirajo na borzi. Predvsem za netržne vrednostne papirje, ki ne kotirajo na organiziranem trgu, se kot vrednost pogosto uporablja knjigovodska vrednost.

Nominalna vrednost delnice (angleški izraz »Nominal Value«)

Ob ustanovitvi delniške družbe se ustanovni kapital razdeli na določeno število delnic, od katerih ima vsaka svojo nominalno vrednost. Nominalna vrednost ne odraža poslovanja podjetja. Osnovni kapital = nominalna vrednost delnice x število izdanih delnic.

Če ima torej posamezno podjetje ob ustanovitvi milijon evrov kapitala in izdanih 100.000 delnic, nominalna vrednost posamezne delnice znaša 10 evrov. Najnižja nominalna vrednost delnice v Sloveniji znaša 1 evro, medtem ko imajo številne družbe nominalno vrednost delnice določeno pri 4,17 evra, kar je v preteklosti znašalo 1000 slovenskih tolarjev.

Notranja vrednost (angleški izraz »Intrinsic Value«)

Temeljna analiza se ukvarja s proučevanjem notranje vrednosti delnice oziroma podjetja. Pri temeljni analizi delnice proučujemo predvsem poslovanje podjetja ter s tem prihodnje denarne tokove, ki jih bo ustvarilo podjetje. Notranjo vrednost izračunamo z uporabo metod vrednotenja, kjer se najpogosteje uporablja metoda diskontiranja prostih denarnih tokov. Če je trg kapitala učinkovit, zadostno likviden in dobro delujoč, se bo tržna cena delnice dolgoročno prib

ližala notranji vrednosti delnice

Tako s temeljno analizo preučimo, ali tržna vrednost delnice v določenem trenutku odseva notranjo vrednost delnice. V kolikor je tržna cena delnice nižja od notranje vrednosti, je delnica podcenjena. V splošnem lahko rečemo, da na notranjo vrednost delnice vplivajo naslednji ekonomski dejavniki:

  • uspešnost poslovanja podjetja in pričakovana rast v prihodnosti,
  • raven obrestnih mer v gospodarstvu (vpliva na stroške financiranja),
  • premija ali diskont za tveganje delnic oziroma zahtevana donosnost povprečne delnice (stopnja tveganja posamezne delnice),
  • delež čistega dobička in kolikšni del dobička je izplačanega v obliki dividen

Kot pravi znani vlagatelj Warren Buffett: »Price is what you pay. Value is what you get..

Tržna vrednost delnice (angleški izraz  »Market Value«)

Na ceno delnice vplivajo različne informacije. Kot odgovorni vlagatelj moramo redno spremljati medije in ocenjevati, kako neka objavljena informacija vpliva na vrednost delnice. Na ceno delnice lahko vpliva vse, kar vpliva na poslovanje podjetja. Poleg tega pa na ceno delnice vpliva tudi tako imenovani sentiment vlagateljev, ki se odraža v gibanju celotnega delniškega trga oziroma posamezne panoge.