Tehnična analiza

Tehnična analiza je metoda, ki poskuša napovedati najverjetnejšo smer gibanja tečajev v prihodnosti na podlagi preteklih tržnih podatkov, med katerimi igrata najpomembnejšo vlogo cena finančnega instrumenta in promet v obdobju. Analitikom, ki uporabljajo orodja tehnične analize, v finančnem žargonu pravimo »kartisti«, ker se v svojih analizah večinoma zanašajo na raznovrstne grafikone, ne pa toliko na poslovanje podjetja.

Glavna prednost tehnične analize je preprosta uporaba pri napovedovanju prihodnjih cen delnic, obveznic, borznih indeksov, terminskih pogodb, valutnih tečajev oziroma kateregakoli predmeta trgovanja, če je le njegova cena odvisna od ponudbe in povpraševanja. Poleg enostavnosti je največja prednost, ki jo ima tehnična analiza pred temeljno analizo, možnost določitve točke nakupa. Z uporabo orodij, ki jih imajo na razpolago tehnični analitiki, je namreč mogoče natančno določiti, kdaj kupiti ali prodati določeni finančni inštrument.

Tehnična analiza ima tudi vrsto pomanjkljivosti. Kljub temu da obstajajo standardi pri interpretaciji določenih indikatorjev, je možno, da bosta na podlagi istih indikatorjev dva analitika prišla do različnih ugotovitev. Metoda tehnične analize je bila močno kritizirana tudi zaradi ažurnosti, saj naj bi identificirala trende šele, ko so ti v polnem razmahu.

Ugotovili smo, da imata tako temeljna kot tehnična analiza svoje prednosti in slabosti. Nekateri analitiki skušajo izkoristiti prednosti obeh metod tako, da s temeljno analizo določijo kateri finančni inštrument kupiti, s tehnično analizo pa, kdaj kupiti.

Glavni pripomoček za tehnično analizo so grafikoni, kjer sta bistvena podatka tečaj in promet. V uporabi je veliko različnih metod za upodabljanje gibanj cen v grafih, najpopularnejše pa so:

  • Linijski graf - je ena najenostavnejših metod grafičnega prikazovanja gibanja vrednosti finančnih inštrumentov. Graf sestavljajo zadnje cene, po katerih je bil vrednostni papir trgovan (zaključne cene) na določen trgovalni dan. Zaključne cene naj bi imele po mnenju nekaterih analitikov večjo napovedno vrednost. Največja prednost linijskega grafa je dobra preglednost, medtem ko je največja slabost tovrstnega prikazovanja manjši nabor informacij o gibanju cene finančnega inštrumenta.
  • OHLC graf - je eden izmed najbolj uporabljanih načinov prikazovanja gibanja cen finančnih inštrumentov. Navpična črta predstavlja časovno enoto (npr. dan), dve manjši črti na levi in desni strani pa predstavljata prvi in zadnji tečaj, ki sta bila dosežena v časovni enoti (npr. dnevu). Pozitivno gibanje cene delnice znotraj trgovalnega dne je na OHLC grafu ponazorjeno s tem, da je zaključni tečaj nad začetnim.
  • Japonski svečniki - metoda preučevanja gibanja cene finančnega inštrumenta s pomočjo t.i. svečnikov izvira iz Japonske in v zadnjem obdobju močno pridobiva na veljavnosti. Podobno kot pri OHLC grafih tudi tukaj zajamemo podatke o začetnih, najvišjih, najnižjih in zaključnih cenah/tečajih, le način prikaza se rahlo razlikuje. Omenjene podatke se prikazuje z uporabo t.i. svečnikov.

Za določitev točke nakupa se je potrebno najprej seznaniti z nekaterimi osnovnimi pojmi, ki jih uporabljajo tehnični analitiki, in sicer:

  • Trendi - tehnična analiza je zgrajena na podlagi predpostavke, da se cene gibljejo v trendu. Finančni pomen tega pojma se v bistvu ne razlikuje od splošne opredelitve – trend ni nič drugega kot smer, v katero se neka delnica ali trg giblje.Trende lahko delimo na podlagi smeri gibanja: rastoči trend, padajoči trend, dolgoročni trend, srednjeročni trend, in kratkoročni trend. 
  • Podporna in odporna raven - naslednji pomemben koncept, ki ga mora obvladovati vsak tehnični analitik, je določitev podpornih in odpornih ravni.Podporna raven se oblikuje pri tečaju, pri katerem je dovolj veliko povpraševanje za zaustavitev padanja cene. Odporna raven pa se oblikuje pri tečaju, pri katerem je veliko prodajalcev, ki preprečijo naraščanje cene nad odporno ravnjo. V primeru večjega preboja podporne/odporne ravni lahko pride do obrata, kar pomeni, da se na istem nivoju podporna raven preoblikuje v odporno in obratno.

Določitev trendov in podpornih/odpornih nivojev sta osnovni orodji, ki ju uporabljajo tehnični analitiki za ugotavljanje vzorcev gibanja cen. Z vzorci gibanja cen zaključujemo splošen pregled tehnične analize.