Pogosta vprašanja

Se šele spoznavate s svetom naložb ali želite svoje znanje zgolj obnoviti in poglobiti? Preberite odgovore na vprašanja, ki nam jih vlagatelji najpogosteje zastavljajo. Če želite odgovor, prilagojen svoji konkretni situaciji, pa nas kontaktirajte in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Varčevanje v skladih in krovni sklad

Vsem. Za razliko od samostojnega vlaganja sredstev v posamezne delnice na borzi je vlaganje v sklade predvsem stroškovno ugodnejše, poleg tega pa primerno za tiste vlagatelje, ki nimajo dovolj časa, da bi sami upravljali s svojim premoženjem. V skladih z vašim premoženjem upravljajo strokovni upravljavci, ki se nenehno izobražujejo, kar jim omogoča dobre investicijske odločitve.

Več
 • Minimalni zneski: vstop na kapitalske trge je mogoč že z minimalnimi sredstvi.
 • Visoka razpršenost naložb: v skladih je običajno nekaj deset delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov.
 • Strokovnost: sklade upravljajo strokovni upravljavci z večletnimi izkušnjami.
 • Upravljanje: upravljavci iz dneva v dan iščejo najboljše priložnosti ter kupujejo in prodajajo naložbe.
 • Likvidnost: enote skladov lahko vlagatelj kupi ali proda v vsakem trenutku.
 • Brezplačni prenosi: v ALTI so na voljo skladi, med katerimi je omogočeno brezplačno prehajanje. Izjema je ALTA HEALTH, v kolikor so bile enote kupljene pred 9.5.2013. Izjema je tudi ALTA.SI, kjer so ob vsakem prenosu (ali izplačilu) izstopni stroški 3%.
Več

Fizične osebe:

 • veljaven osebni dokument,
 • potrdilo o davčni številki in
 • osebni bančni račun (bančna kartica).
Več

Pred pristopom mora vlagatelj sprejeti nekaj pomembnih odločitev. Ni namreč vseeno, za kateri sklad se odloči. Vlagateljem odsvetujemo, da se za določen sklad odločajo le na podlagi preteklih donosov.

Več

Vstopni stroški za delniške in fleksibilne mešane ALTA sklade znašajo 4%, za obvezniška sklada 1%, za sklad denarnega trga 0,25%.

Izstopni stroški za vse delniške in fleksibilne mešane ALTA sklade so največ 2%, za vse obvezniške 0,5% vendar zgolj do 6 mesecev od dneva vplačila. Izjema sta le podsklada ALTA HEALTH (3%), in sicer za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 09.05.2013 in ALTA.SI (3%), ki so pridobili enote premoženja pred 20.4.2018.

Več

Fizične osebe in samostojni podjetniki

Davčni zavezanec za dohodnino od dobička iz kapitala je vsaka fizična oseba, ki je za davčne namene rezident Republike Slovenije in je v določenem letu ustvarila dobiček s prodajo lastniških vrednostnih papirjev ali točk vzajemnih skladov. Pri dolžniških vrednostnih papirjih (npr. obveznicah) se dobiček iz kapitala ne ugotavlja.

Več

Krovni sklad ni pravna oseba, predstavlja le skupino dveh ali več podskladov, katere upravlja ista družba za upravljanje. Namen Krovnega sklada je enostavnejši prehod med njegovimi podskladi brez dodatnih stroškov ali obdavčitve.

Več

Vsi ALTA skladi so v Krovnem skladu ALTA.

Več

Varčevalni načrti

Vsem. Vlagateljem omogoča, da z relativno nizkimi mesečnimi vplačili v določenem obdobju privarčujejo primeren prihranek. K varčevalnemu načrtu vlagatelj pristopi tako, da na pristopni izjavi označi možnost Varčevalni načrt.

Več

Varčevanje za pokojnino

 • Ob upadanju števila rojstev se zmanjšuje tudi plačevanje prispevkov za državno pokojnino na katero računa vsak posameznik.
 • Kmalu bo za enega upokojenca delal en in pol zaposlen.
 • Raziskave kažejo, da si skoraj nihče ni točno izračunal, koliko denarja bo potreboval za dodatno pokojnino. Če ne vemo, koliko potrebujemo, kako potem vemo ali sploh varčujemo dovolj?
 • Ukrepi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju preprosto pomenijo naslednje: Nižje pokojnine za bodoče upokojence.
Več

Odvisno od namena varčevanja, a v večini čim prej. Več let, ko varčujemo, več lahko privarčujemo. Lažje tudi pogrešimo 50 €/mesec za naslednjih 20 let, kot npr. 200 €/mesec za naslednjih 12 let.

Več

Fleksibilnost

 • Poljuben izbor. Vlagatelj lahko poljubno spreminja izbor podskladov in s prihranki prehaja med podskladi brezplačno, v kolikor vrši prvo vplačilo v delniški oziroma mešani podsklad.
 • Način plačila. Vlagatelj se lahko ob pristopu odloči, da bo plačeval mesečno preko direktne obremenitve SEPA ali poljubno preko plačilnega naloga.
 • Ročnost: Varčevalni načrt omogoča varčevanje različnih ročnosti, in sicer od 1 leta do 30 let.
Več

Varčevalni načrt ALTA BABY je namenjen varčevanju za otroka. Dodatna ugodnost, ki jo ponuja, je 13. premija, ki jo ALTA Skladi podarimo lastniku varčevalnega načrta ob uspešnem enoletnem varčevanju. Lastnik varčevalnega načrta je lahko otrok ali odrasel, ki varčuje za namene otroka. V primeru, ko je lastnik starejši od 15. let, v primeru izplačila sredstev ni potrebno pridobiti soglasja Centra za socialno delo.

Več

Metoda povprečnega stroška je ena najbolj priporočljivih dolgoročnih strategij varčevanja na delniških trgih. Z njo mesečno vlagate enake zneske, ko tečaji rastejo in tudi takrat, ko tečaji padajo. Zakaj je to dolgoročno dobro? Ker izkoristite pozitivno stran nihanja vrednosti in dobite na dolgi rok za svoj denar optimalen donos. Ko bo vrednost enote nizka, boste namreč kupili več enot sklada in obratno. S tem bo povprečna nakupna cena na enoto sklada nižja, kar bo ne le ublažilo učinke tržnih nihanj med varčevanjem, temveč bodo ta nihanja delovala vam v prid.

Več

Ključne prednosti direktne obremenitve SEPA so:

 • prihranek časa, saj vam sredstev ni treba nakazovati vsak mesec sproti s položnico, ampak lahko to prepustite nam;
 • nižji stroški, saj plačate le minimalne transakcijske stroške (višina stroška je odvisna od posamezne banke pri kateri imate odprt osebni račun);
 • dokumentacijo uredite hkrati s pristopno izjavo ALTA skladov;
 • vedno poznate datum obremenitve vašega osebnega računa, t.j. 18. v mesecu.
Več

Direktna obremenitev SEPA je plačilni instrument, ki omogoča enostavno vplačevanje v podsklade ALTA. Ob podpisu Soglasja za direktno obremenitev se vam tako vsak mesec avtomatično izvede vplačilo iz vašega osebnega računa na račun izbranega podsklada. Priporočamo jo vsem, ki se odločijo vplačevati v podsklade ALTA z rednimi mesečnimi zneski. Na vsak način pa to priporočamo tistim, ki se odločite za Varčevalni načrt ALTA.

Več

S podpisom pooblastite družbo za upravljanje ALTA Skladi d.d., da posreduje zahtevo banki za obremenitev vašega osebnega računa, z izbranim zneskom, na določen dan v mesecu, z namenom vplačila v izbrani podsklad ALTA. Imetnik osebnega računa je na navedeni datum, t.j. 18. v mesecu, dolžan zagotoviti sredstva na osebnem računu.

Več

Vedno. To lahko uredite z originalnim obrazcem »Soglasje za direktno obremenitev«.

Več

Ja. Višina vrnjenih stroškov je odvisna od ročnosti varčevalnega načrta. Daljši varčevalni načrt pomeni, da vam bomo vrnili višji % vstopnih stroškov.

Več

Vstopni stroški so 4% od prihodnje vrednosti. Nominalna vrednost prihodnjih vplačil = 100 € * 120 mesecev = 12.000 €. Vstopni stroški = 12.000 € – (12.000 €/1,04) = 461,54 €

Več

Prehod iz časovno krajšega Varčevalnega načrta v daljši Varčevalni načrt je mogoč. V kolikor vlagatelj že uspešno zaključi krajši Varčevalni načrt in se mu izplačajo vstopni stroški, ki mu pripadajo glede na ročnost varčevalnega načrta, prehod ni več mogoč.

Več

Ja. To lahko enostavno uredite s pomočjo e-Skladov, s pomočjo fizičnega obrazca ali osebno na ALTA Skladih d.d. oziroma na enem od naših vpisnih mest.

Več

Ja. Za razliko nominalnih vplačil do konca varčevalnega načrta vlagatelj plača vstopne stroške v višini 4%.

Več

Varčevalni načrt ima možnost moratorija. Vsak vlagatelj imam možnost enoletnega moratorija, v primeru varčevalnega načrta 8 let in več pa je enoletni moratorij mogoče koristiti dvakrat. V primeru moratorija se ročnost varčevalnega načrta ustrezno podaljša.

Več

Vlagatelj je uspešno zaključil obdobje varčevanja, če je izpolnil vse obveznosti Varčevalnega načrta v obračunskem obdobju. Vlagatelju ob uspešno zaključenem obdobju pripadajo vstopni stroški. Višina teh je odvisna od izbrane ročnosti varčevalnega načrta.

Več

Šteje se, da je vlagatelj odstopil od Varčevalnega načrta, če:

 • vlagatelj v kateremkoli obračunskem letu ne vplača neto predvidenega zneska, niti v dodatnem roku, ki ga je določila družba za upravljanje;
 • vlagatelj konec obračunskega obdobja na računu nima predvidene višine do takrat zbranih sredstev niti v dodatnem roku, ki ga je določila družba za upravljanje, pri čemer se primerno prilagodi obdobje, v primeru, da je vlagatelj koristil moratorij;
 • vlagatelj pošlje pisni zahtevek za zaključek Varčevalnega načrta na družbo za upravljanje skupaj z izpolnjenim obrazcem Soglasje za direktno obremenitev, kjer označi ukinitev direktne obremenitve;
 • s smrtjo vlagatelja – ugodnosti varčevalnega načrta ne preidejo na dediče. V primeru obvestila o smrti vlagatelja, se ukinejo direktne obremenitve.
Več

Prenesite brezplačne priročnike za vlagatelje!