Pogosta vprašanja

Se šele spoznavate s svetom naložb ali želite svoje znanje zgolj obnoviti in poglobiti? Preberite odgovore na vprašanja, ki nam jih vlagatelji najpogosteje zastavljajo. Če želite odgovor, prilagojen svoji konkretni situaciji, pa nas kontaktirajte in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Varčevanje v skladih in krovni sklad

Vsem. Za razliko od samostojnega vlaganja sredstev v posamezne delnice na borzi je vlaganje v sklade predvsem stroškovno ugodnejše, poleg tega pa primerno za tiste vlagatelje, ki nimajo dovolj časa, da bi sami upravljali s svojim premoženjem. V skladih z vašim premoženjem upravljajo strokovni upravljavci, ki se nenehno izobražujejo, kar jim omogoča dobre investicijske odločitve.

Več
 • Minimalni zneski: vstop na kapitalske trge je mogoč že z minimalnimi sredstvi.
 • Visoka razpršenost naložb: v skladih je običajno nekaj deset delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov.
 • Strokovnost: sklade upravljajo strokovni upravljavci z večletnimi izkušnjami.
 • Upravljanje: upravljavci iz dneva v dan iščejo najboljše priložnosti ter kupujejo in prodajajo naložbe.
 • Likvidnost: enote skladov lahko vlagatelj kupi ali proda v vsakem trenutku.
 • Brezplačni prenosi: v ALTI so na voljo skladi, med katerimi je omogočeno brezplačno prehajanje. Izjema je ALTA HEALTH, v kolikor so bile enote kupljene pred 9.5.2013. Izjema je tudi ALTA.SI, kjer so ob vsakem prenosu (ali izplačilu) izstopni stroški 3%.
Več

Fizične osebe:

 • veljaven osebni dokument,
 • potrdilo o davčni številki in
 • osebni bančni račun (bančna kartica).
Več

Pred pristopom mora vlagatelj sprejeti nekaj pomembnih odločitev. Ni namreč vseeno, za kateri sklad se odloči. Vlagateljem odsvetujemo, da se za določen sklad odločajo le na podlagi preteklih donosov.

Več

Vstopni stroški za delniške ALTA sklade znašajo 4 %, za obvezniška sklada 1%, za sklad denarnega trga 0%.

Izstopni stroški za vse delniške in mešane ALTA sklade so največ 2%, za vse obvezniške 0,5% vendar zgolj do 6 mesecev od dneva vplačila. Izjema sta le podsklada ALTA HEALTH (3%), in sicer za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 09.05.2013 in ALTA.SI (3%).

Več

Fizične osebe in samostojni podjetniki

Davčni zavezanec za dohodnino od dobička iz kapitala je vsaka fizična oseba, ki je za davčne namene rezident Republike Slovenije in je v določenem letu ustvarila dobiček s prodajo lastniških vrednostnih papirjev ali točk vzajemnih skladov. Pri dolžniških vrednostnih papirjih (npr. obveznicah) se dobiček iz kapitala ne ugotavlja.

Več

Krovni sklad ni pravna oseba, predstavlja le skupino dveh ali več podskladov, katere upravlja ista družba za upravljanje. Namen Krovnega sklada je enostavnejši prehod med njegovimi podskladi brez dodatnih stroškov ali obdavčitve.

Več

Vsi ALTA skladi so v Krovnem skladu ALTA.

Več

Varčevalni načrti

Vsem. Vlagateljem omogoča, da z relativno nizkimi mesečnimi vplačili v določenem obdobju privarčujejo primeren prihranek. K varčevalnemu načrtu vlagatelj pristopi tako, da na pristopni izjavi označi možnost Varčevalni načrt.

Več

Varčevanje za pokojnino

 • Ob upadanju števila rojstev se zmanjšuje tudi plačevanje prispevkov za državno pokojnino na katero računa vsak posameznik.
 • Kmalu bo za enega upokojenca delal en in pol zaposlen.
 • Raziskave kažejo, da si skoraj nihče ni točno izračunal, koliko denarja bo potreboval za dodatno pokojnino. Če ne vemo, koliko potrebujemo, kako potem vemo ali sploh varčujemo dovolj?
 • Ukrepi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju preprosto pomenijo naslednje: Nižje pokojnine za bodoče upokojence.
Več

Odvisno od namena varčevanja, a v večini čim prej. Več let, ko varčujemo, več lahko privarčujemo. Lažje tudi pogrešimo 50 €/mesec za naslednjih 20 let, kot npr. 200 €/mesec za naslednjih 12 let.

Več

Fleksibilnost

 • Poljuben izbor. Vlagatelj lahko poljubno spreminja izbor podskladov in s prihranki prehaja med podskladi brezplačno, v kolikor vrši prvo vplačilo v delniški oziroma mešani podsklad.
 • Način plačila. Vlagatelj se lahko ob pristopu odloči, da bo plačeval mesečno preko direktne obremenitve SEPA ali poljubno preko plačilnega naloga.
 • Ročnost: Varčevalni načrt omogoča varčevanje različnih ročnosti, in sicer od 1 leta do 30 let.
Več

Varčevalni načrt ALTA BABY je namenjen varčevanju za otroka. Dodatna ugodnost, ki jo ponuja, je 13. premija, ki jo ALTA Skladi podarimo lastniku varčevalnega načrta ob uspešnem enoletnem varčevanju. Lastnik varčevalnega načrta je lahko otrok ali odrasel, ki varčuje za namene otroka. V primeru, ko je lastnik starejši od 15. let, v primeru izplačila sredstev ni potrebno pridobiti soglasja Centra za socialno delo.

Več

Metoda povprečnega stroška je ena najbolj priporočljivih dolgoročnih strategij varčevanja na delniških trgih. Z njo mesečno vlagate enake zneske, ko tečaji rastejo in tudi takrat, ko tečaji padajo. Zakaj je to dolgoročno dobro? Ker izkoristite pozitivno stran nihanja vrednosti in dobite na dolgi rok za svoj denar optimalen donos. Ko bo vrednost enote nizka, boste namreč kupili več enot sklada in obratno. S tem bo povprečna nakupna cena na enoto sklada nižja, kar bo ne le ublažilo učinke tržnih nihanj med varčevanjem, temveč bodo ta nihanja delovala vam v prid.

Več

Ključne prednosti direktne obremenitve SEPA so:

 • prihranek časa, saj vam sredstev ni treba nakazovati vsak mesec sproti s položnico, ampak lahko to prepustite nam;
 • nižji stroški, saj plačate le minimalne transakcijske stroške (višina stroška je odvisna od posamezne banke pri kateri imate odprt osebni račun);
 • dokumentacijo uredite hkrati s pristopno izjavo ALTA skladov;
 • vedno poznate datum obremenitve vašega osebnega računa, t.j. 18. v mesecu.
Več

Direktna obremenitev SEPA je plačilni instrument, ki omogoča enostavno vplačevanje v podsklade ALTA. Ob podpisu Soglasja za direktno obremenitev se vam tako vsak mesec avtomatično izvede vplačilo iz vašega osebnega računa na račun izbranega podsklada. Priporočamo jo vsem, ki se odločijo vplačevati v podsklade ALTA z rednimi mesečnimi zneski. Na vsak način pa to priporočamo tistim, ki se odločite za Varčevalni načrt ALTA.

Več

S podpisom pooblastite družbo za upravljanje ALTA Skladi d.d., da posreduje zahtevo banki za obremenitev vašega osebnega računa, z izbranim zneskom, na določen dan v mesecu, z namenom vplačila v izbrani podsklad ALTA. Imetnik osebnega računa je na navedeni datum, t.j. 18. v mesecu, dolžan zagotoviti sredstva na osebnem računu.

Več

Vedno. To lahko uredite z originalnim obrazcem »Soglasje za direktno obremenitev«.

Več

Ja. Višina vrnjenih stroškov je odvisna od ročnosti varčevalnega načrta. Daljši varčevalni načrt pomeni, da vam bomo vrnili višji % vstopnih stroškov.

Več

Vstopni stroški so 4% od prihodnje vrednosti. Nominalna vrednost prihodnjih vplačil = 100 € * 120 mesecev = 12.000 €. Vstopni stroški = 12.000 € – (12.000 €/1,04) = 461,54 €

Več

Prehod iz časovno krajšega Varčevalnega načrta v daljši Varčevalni načrt je mogoč. V kolikor vlagatelj že uspešno zaključi krajši Varčevalni načrt in se mu izplačajo vstopni stroški, ki mu pripadajo glede na ročnost varčevalnega načrta, prehod ni več mogoč.

Več

Ja. To lahko enostavno uredite s pomočjo e-Skladov, s pomočjo fizičnega obrazca ali osebno na ALTA Skladih d.d. oziroma na enem od naših vpisnih mest.

Več

Ja. Za razliko nominalnih vplačil do konca varčevalnega načrta vlagatelj plača vstopne stroške v višini 4%.

Več

Varčevalni načrt ima možnost moratorija. Vsak vlagatelj imam možnost enoletnega moratorija, v primeru varčevalnega načrta 8 let in več pa je enoletni moratorij mogoče koristiti dvakrat. V primeru moratorija se ročnost varčevalnega načrta ustrezno podaljša.

Več

Vlagatelj je uspešno zaključil obdobje varčevanja, če je izpolnil vse obveznosti Varčevalnega načrta v obračunskem obdobju. Vlagatelju ob uspešno zaključenem obdobju pripadajo vstopni stroški. Višina teh je odvisna od izbrane ročnosti varčevalnega načrta.

Več

Šteje se, da je vlagatelj odstopil od Varčevalnega načrta, če:

 • vlagatelj v kateremkoli obračunskem letu ne vplača neto predvidenega zneska, niti v dodatnem roku, ki ga je določila družba za upravljanje;
 • vlagatelj konec obračunskega obdobja na računu nima predvidene višine do takrat zbranih sredstev niti v dodatnem roku, ki ga je določila družba za upravljanje, pri čemer se primerno prilagodi obdobje, v primeru, da je vlagatelj koristil moratorij;
 • vlagatelj pošlje pisni zahtevek za zaključek Varčevalnega načrta na družbo za upravljanje skupaj z izpolnjenim obrazcem Soglasje za direktno obremenitev, kjer označi ukinitev direktne obremenitve;
 • s smrtjo vlagatelja – ugodnosti varčevalnega načrta ne preidejo na dediče. V primeru obvestila o smrti vlagatelja, se ukinejo direktne obremenitve.
Več

Borzno posredovanje

Naložbe v finančne instrumente predstavljajo donosnejšo in hkrati bolj tvegano alternativo klasični obliki varčevanja (npr. bančni depoziti, varčevanje na hranilnih vlogah). Poleg morebitnega kapitalskega dobička (razlika med nakupno in prodajno vrednostjo) ste udeleženi tudi pri izplačilu dividend (pri nakupu delnic) ali obresti (pri nakupu obveznic). Predstavljajo likvidne naložbe, ki jih je praviloma mogoče v vsakem trenutku prodati. Z nakupom finančnih instrumentov sami odločate o tem, koliko, kdaj in kam boste investirali.

Več

Ko se odločite, da boste svoj denar investirali v finančne instrumente doma ali v tujini, z vami sklenemo pogodbo o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov, na podlagi katere za vas odpremo račun finančnih instrumentov, na njem vodimo stanje vaših finančnih instrumentov, izvršujemo nakupe in prodaje nematerializiranih vrednostnih papirjev na domačem trgu, sprejemamo in našim izpolnitvenim pomočnikom posredujemo naročila za tuje trge ter opravljamo vse ostale posle in dejanja, ki so potrebni za izpeljavo sklenjenih poslov pri družbi ALTA Invest.

Več

Fizične osebe za podpis pogodbe o borznem posredovanju potrebujete:

 • veljaven osebni dokument,
 • potrdilo o davčni številki in
 • osebni bančni račun (bančna kartica).
Več

Ko sklenete pogodbo o borznem posredovanju, lahko borznemu posredniku družbe ALTA Invest oddate naročilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. V primeru nakupnega naročila je predhodno potrebno na transakcijski račun št. SI56 0292 2026 1447 296, ki se vodi pri NLB d.d., nakazati 100 % zneska za nakup finančnih instrumentov in za kritje z nakupom povezanih stroškov.

Več
 • glede na vrsto transakcije: nakupno oziroma prodajno naročilo;
 • glede na ceno: tržno, s preudarkom, omejeno.
 • glede na mesto izvršitve: na organiziranem trgu (OT), na neorganiziranem trgu (NT);
 • glede na čas izvršitve: dnevno, terminsko (do vključno določenega datuma), odprto.
Več

V primeru, da vas zanima le enkratna prodaja vrednostnih papirjev, ne pa tudi nadaljnje investiranje v vrednostne papirje, je dovolj, da se osebno oglasite na sedežu družbe ALTA Invest ali pri njenih odvisnih borznoposredniških zastopnikih. Nudili vam bomo pomoč pri izpolnitvi naročila za prodajo delnic in vam v nekaj delovnih dneh po prodaji delnic nakazali denar na vaš osebni bančni račun. S seboj prinesite potrdilo o lastništvu delnic (izpisek iz KDD), veljaven osebni dokument, potrdilo o davčni številki in osebni bančni račun (bančna kartica). V primeru prodaje delnic za mladoletno osebo ali osebo, ki ni opravilno sposobna, predhodno kontaktirajte družbo ALTA Invest.

Več

Kupnino vam nakažemo na vaš bančni račun isti delovni dan od poravnave posla. Od kupnine odštejemo stroške odpiranja računa vrednostnih papirjev, prenosa vrednostnih papirjev, posredniško provizijo in druge stroške, povezane s prodajo vaših delnic. Izjema so posli na makedonskem trgu, kjer se kupnina izplača drugi dan od poravnave posla.

Več

Pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, ki niso uvrščeni na Ljubljansko borzo, je postopek podoben kot pri vrednostnih papirjih, ki kotirajo na borzi. Z borznoposredniško družbo sklenete pogodbo o borznem posredovanju in oddate naročilo. Če ima borzni posrednik nasprotno naročilo pod enakimi pogoji, za stranko sklene posel.

Več

Svojim strankam omogočamo trgovanje preko spleta z aplikacijo e-Trading, ki omogoča pregled svojega portfelja in trgovanje na Ljubljanski borzi ter na tujih borzah.

Več

Trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi v neprekinjenem načinu poteka od 9:15 do 14:30, za avkcijsko trgovane vrednostne papirje pa v dveh skupinah, in sicer se posel sklene med 12:58 in 13:00 oziroma med 13:08 in 13:10 za delnice uvrščene na trg SI ENTER.

Termin trgovanja na tujih trgih je odvisen od lokacije borze.

Več

Svetujemo in pomagamo vam lahko pri izbiri vrednostnih papirjev oziroma naložbene politike, primerne za vas.

Celoten postopek prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev uredite na enem mestu.

Več

Prenos vrednostnih papirjev z računa pokojnega imetnika na račun njegovega dediča (ali dedičev) ni samodejen, temveč se izvrši šele na podlagi zahteve dediča. Podlaga za prenos vrednostnih papirjev je pravnomočni sklep o dedovanju.

Več

Več informacij je mogoče pridobiti na spletni strani Ljubljanske borze www.ljse.si, kjer so vsak dan na voljo tečajnica vrednostnih papirjev, seznam vseh izdajateljev, različni statistični podatki ...

Za podrobnejšo razlago določenih postopkov priporočamo tudi ogled spletnih strani Klirinško-depotne družbe: www.kdd.si/.

Več

Za podrobnejše informacije pokličite na sedež družbe ALTA Invest.

Več

Prenos vrednostnih papirjev med osebami je mogoč, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Obe osebi morata imeti odprta trgovalna računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri eni od borznoposredniških družb ali bank (ni potrebno, da pri isti).
 • Prodajalec in kupec morata pri svoji borznoposredniški družbi podpisati ustrezen nalog za preknjižbo vrednostnih papirjev na račun druge osebe.
 • V kolikor ima stranka odprt račun pri borznoposredniški družbi ALTA Invest d.d. mora pred izvršitvijo naloga poravnati stroške preknjižbe v skladu z veljavnim cenikom.
Več

Družba ALTA Invest d.d. mora razpolagati z ažurnimi in pravilnimi podatki o vsaki stranki, saj je to nujno za nemoteno poslovanje z vidika veljavne zakonodaje. Iz navedenega razloga ste nam skladno s 4. odstavkom 2. člena Splošnih pogojev opravljanja storitev v zvezi s finančnimi instrumenti ALTA Invest d.d. dolžni kot stranka sporočiti vse morebitne spremembe vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali ob sklenitvi pogodbe, in sicer najkasneje v roku 5 dni po nastali spremembi. Ne glede na navedeno moramo kot zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju: ZPPDFT-1) na podlagi prvega odstavka 16. člena in 49. člena ZPPDFT-1 preverjati in zagotoviti, da se pridobljene listine in podatki o stranki periodično posodobijo. 

Več

Uradni osebni dokument je vsaka s fotografijo opremljena veljavna listina, ki jo izda pristojni državni organ Republike Slovenije ali druge države in, ki se po pravu države izdajateljice šteje za javno listino npr. osebna izkaznica, potni list, maloobmejna prepustnica, orožni list.

Več

Družba ALTA Invest d.d. mora razpolagati z ažurnimi in pravilnimi podatki o vsaki stranki, saj je to nujno za nemoteno poslovanje z vidika veljavne zakonodaje, ti podatki pa so med ostalim razvidni in preverljivi na uradnem osebnem dokumentu. Fotokopiranje osebnega dokumenta je obvezno (kot stranka dajete družbi ALTA Invest d.d. za to pooblastilo v 4. odstavku 6. člena Splošnih pogojev opravljanja storitev v zvezi s finančnimi instrumenti ALTA Invest d.d.).

Več

Ko stranko povprašamo po dejavnosti, to pomeni, da jo sprašujemo po enem od naslednjih statusov: zaposlen, upokojenec, študent, dijak, brezposeln, samostojni podjetnik ipd.

Več

Podatke o strankah obravnavamo in obdelujemo kot zaupne podatke v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in kot osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), tako da ne pride do morebitnih neupravičenih posredovanj nepooblaščenim osebam. Vaše osebne podatke pridobivamo in obdelujemo izključno za namene izvajanja Splošnih pogojev opravljanja storitev v zvezi s finančnimi instrumenti in pogodb v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Več

Prenesite brezplačne priročnike za vlagatelje!

Morda vas zanima tudi

Celovit nabor finančnih storitev za varčevanje v vzajemnih skladih, aktivno trgovanje in plemenitenje premoženja.

Vzajemni skladiUpravljanje premoženjaTrgovalne rešitve

Investicijska strategija 2017

Prenesite investicijsko strategijo 2017!

Brezplačno prenesite

Strokovni vpogled

Članki, analize in multimedijske vsebine naših strokovnjakov.

Več