K

Kapitalski dobiček

Dobiček, ki se realizira ob prodaji določenega vrednostnega papirja, ko je prodajni tečaj višji od nakupnega.

 

KDD - Klirinško depotna družba

Družba, ki kot prva in edina ustanova v Sloveniji združuje posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji.

 

Knjigovodska vrednost delnice (book value)

Vrednost delnice, ki se izračuna iz podatkov iz bilance stanja delniške družbe kot razmerje med lastniškim kapitalom in številom izdanih delnic delniške družbe.

 

Kotacija

Pomeni sklep borze o sprejemu novega vrednostnega papirja v trgovanje in v uradno borzno tečajnico

 

Kratkoročni vrednostni papirji

To so vrednostni papirji, za katere se uporablja tudi izraz vrednostni papirji denarnega trga. Zanje je značilen kratek rok dospelosti od 1-12 mesecev.

 

Kreditna sposobnost

Sposobnost in pripravljenost vračanja najetih kreditov in plačevanja pripadajočih obresti.

 

Kreditno tveganje

Tveganje nesposobnosti vračila ali nepopolnega vračila dospelih kreditnih zneskov in obresti s strani dolžnika.

 

Kritje

Količina premoženja, ki je zahtevano za nadziranje vlagateljske pozicije, izražena kot delež trenutne vrednosti te pozicije. Ko trgujete s kritjem, morate na račun položiti le majhen del vrednosti instrumenta, v katerega vlagate. Na primer, če trgujete s surovino, za katero je zahtevano 5-odstotno kritje, je lahko vrednost pozicije glede na vaš vložek večja za 20-krat.

 

Krovni sklad

Oblikovanje krovnih skladov omogoča odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Vlagatelj ob prenašanju sredstev med podskladi istega krovnega sklada družbe ne bo obdavčen, četudi bo pri prenosu ustvaril kapitalski dobiček (obdavčeni bodo stroški, povezani s prenosi). Davčna obveznost za kapitalski dobiček bo nastopila šele v trenutku prodaje investicijskih kuponov (ob izplačilu na osebni račun) ali v trenutku prenosa sredstev v podsklad drugega krovnega sklada.

 

Kupon

Oznaka za sestavni del vrednostnega papirja, ki nosi označbo donosa za posamezno izplačilo bodisi obresti bodisi dividend.

 

Kupovanje na dolgo

Pri trgovanju na Forexu pomeni dolga pozicija kupovanje trgovane valute v valutnem križu. Na primer, če zavzamete dolgo pozicijo na instrumentu USDJPY, ste kupovali USD s prodajo JPY. Za vrednostne papirje pomeni dolga pozicija kupovanje vrednostnega papirja, kratka pa prodajanje, ne da bi ga v resnici imeli v lasti.