O

Obresti

Cena denarja, ki jo mora posojilojemalec plačati posojilodajalcu za kapital, posojen v obliki denarja.

 

Obrestna mera

Cena kredita oz. cena, ki jo mora kreditojemalec plačati za uporabo prihrankov nekoga drugega. Izražena je v odstotkih od vrednosti kredita.

 

Obvestilo o neustreznem kritju

Če ste presegli dovoljeno kritje, boste prejeli obvestilo o neustreznem kritju, ki od vas zahteva, da ali zaprete oziroma zmanjšate vaše pozicije ali nakažete na račun več sredstev. Najkasneje pri uporabi kritja nad 150% sistem avtomatsko zapre vse pozicije s katerimi se trguje s pomočjo kritja, v primerih izredne tržne volatilnosti pa se to izjemoma lahko zgodi tudi prej.

 

Obveznica

Zadolžnica v obliki dolgoročnega dolžniškega vrednostnega papirja, običajno izdanega v serijah, s katero se izdajatelj zaveže odplačati glavnico in obresti na določene prihodnje datume.

 

Opcija

Pravica, a ne obveza, za nakup (nakupna opcija) ali prodajo (prodajna opcija) določene količine instrumenta po določeni ceni (izvršilna cena) v določenem časovnem obdobju.

 

Oscilator

Generični indikator tehnične analize, ki se giblje v določenem cenovnem razponu.