T

Tečaj

Tržna cena vrednostnega papirja, s katerim se trguje na borzi.

 

Tečajna, tržna vrednost

Vrednost nekega vrednostnega papirja, določena na osnovi borznega tečaja.

 

Tečajnica

Po koncu trgovanja se na borzi izdela tečajnica, ki je uradni dokument in ga borza dnevno objavlja na podlagi doseženih tečajev in prometa.

 

Tehnična analiza

Analiza preteklih cenovnih gibanj posameznega vrednostnega papirja z namenom odkrivanja zakonitosti tega gibanja.

 

Temeljna analiza

Analiza tržne podcenjenosti ali precenjenosti naložb v podjetja, ki temelji na "temeljnih" faktorjih vrednosti naložb (promet, dobiček, likvidnost…).

 

TER

Prikaz celotnih stroškov vzajemnega sklada (Total Expense Ratio). Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada se plačujejo iz sredstev vzajemnega sklada in ne neposredno iz sredstev vlagatelja. Vključujejo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov.

 

Terminski posel

Naročilo za nakup instrumenta na valutnem trgu po določeni ceni na določen datum. Cena terminskega naročila je odvisna od volatilnosti trga in časovnega obdobja, kdaj bo do nakupa prišlo. Terminske pogodbe se pogosto uporabljajo za zaščito pred tveganji pri poslovanju na tujih trgih.

 

Terminski posli

Vrsta poslov, pri katerih sledi izpolnitev iz pogodbe v roku in pod pogoji, določenimi ob sklenitvi posla. Ena izmed vrst terminskih poslov so tudi posli z opcijami na vrednostne papirje.

 

Trend

Osnovna smer razvoja določenega pojava (npr. gibanja tečaja določenega vrednostnega papirja v nekem obdobju).

 

Trg kapitala

Del finančnega trga za dolgoročne finančne oblike, npr. dolgoročne kredite in lastniški kapital. Preko trga kapitala zbirajo podjetja večji del sredstev za dolgoročno financiranje svojih investicij.

 

Trgovana valuta

Prva valuta v valutnem križu. Druga valuta je valuta cenitve. Za valutni križ NZDUSD je tako NZD trgovana valuta, USD pa valuta cenitve.

 

Tridelna povezana naročila

Tri naročila, kjer dve podrejeni naročili postaneta aktivni le, če je izvršeno primarno naročilo. Podrejeni naročili sta med seboj povezani kot naročili OCO (Prvi prekliče drugega), kar omogoča določanje vrednosti za vnovčevanje dobičkov in za ustavljanje izgube.

 

Tržna kapitalizacija

Vrednost podjetja, ki se izračuna na ta način, da se pomnoži število izdanih delnic s trenutnim tečajem teh delnic na trgu.

 

Tržno naročilo

Naročila za nakup ali prodajo specifičnega instrumenta takoj, ko je mogoče po ceni, ki je na trgu dostopna.

 

Tveganje

Nezmožnost, da bi pravilno napovedali prihodnji tok dogodkov.