V

Valuta cenitve

Druga valuta v valutnem križu. Prva valuta je trgovana valuta. Za križ GBPUSD je trgovana valuta GBP, valuta cenitve pa USD.

 

Valutni križ

Instrument za trgovanje na valutnem trgu, na primer USDJPY.

 

Valutno tveganje

Tveganje zaradi valutnih nihanj, ki nastopi v trenutku, ko investitor kupi vrednostni papir ali pa opravi transakcijo s finančnim instrumentom, ki ni denominiran v valuti investitorjeve države.

 

Velja do preklica (GTC)

Naročila te vrste so veljavna, dokler niso ali preklicana ali izvršena, ko so tržni pogoji uresničeni.

 

VEP (vrednost enote premoženja)

Vrednost delnice oz. enote sklada, ki se izračuna ob koncu trgovalnega dne.

 

Vnovčevanje dobičkov

Zapiranje pozicije za vnovčevanje dobičkov. To se lahko izvede z naročilom Limit za zapiranje pozicije in samodejno vnovčevanje dobičkov, ko trg preseže določeno vrednost.

 

Volatilnost

Nihanje cen delnic v določenem obdobju.

 

Vrednostni papir

Listina, ki vsebuje določene premoženjske pravice, ki tako postanejo prenosljive. Na splošno ločimo stvarnopravne vrednostne papirje (skladiščnica, nakladnica, itd.), dolžniške vrednostne papirje (obveznice, čeki, menice) in lastniške (članske) vrednostne papirje (delnice). Poleg tega poznamo še mešane oblike vrednostnih papirjev (zamenljive obveznice, dividendne obveznice) in izvedene vrednostne papirje (opcije).

 

Vrednostni papirji

Naložbeni instrumenti, ki niso zavarovalne police ali fiksne anuitete, ki jih izdajajo vlade, korporacije ali druge organizacije. Običajno delnice ali obveznice.

 

Vstopni stroški

Stroški, ki jih družba za upravljanje zaračuna vlagatelju ob nakupu enot premoženja sklada.

 

Vztrajnostni moment

Študija, ki meri, koliko se je cena instrumenta spremenila v določenem časovnem obdobju (stopnja sprememba). Vztrajnostni moment je lahko uporaben pri ugotavljanju trendov in njihovo stopnjo spremembe, na primer, da se dvigajoč trend krepi, ostaja stabilen ali slabi glede na indikacije o prekupljenosti in preprodanosti. Vztrajnostni moment prikazuje iste podatke, kot stopnja spremembe (ROC), vendar podatke prikazuje kot razmerje, ne pa kot točke ali kot odstotek.