Katere dokumente potrebujem za pristop k vzajemnim skladom?

Fizične osebe:

  • veljaven osebni dokument,
  • potrdilo o davčni številki in
  • osebni bančni račun (bančna kartica).

Pravne osebe:

  • original ali notarsko overjen izpis iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
  • veljaven osebni dokument zakonitega zastopnika/pooblaščenca,
  • potrdilo o davčni številki zakonitega zastopnika/pooblaščenca,
  • davčno in matično številko pravne osebe ter podatek o dejavnosti pravne osebe,
  • številko transakcijskega računa pravne osebe,
  • podatek oz. dokazilo o dejanskih lastnikih pravne osebe,
  • v kolikor poslovno razmerje sklepa pooblaščenec pravne osebe, le-ta potrebuje notarsko overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika za zastopanje družbe.

V primeru spremembe ključnih podatkov, navedenih v Pristopni izjavi (Ime, Priimek, Naslov, Osebni račun) izpolnite Obrazec za prijavo sprememb in se z njim oglasite na enem od ALTA vpisnih mest širom po Sloveniji.