Stroški pri vlaganju v ALTA sklade

Vstopni stroški za delniške in fleksibilne mešane ALTA sklade znašajo 4%, za obvezniška sklada 1%, za sklad denarnega trga 0,25%.

Izstopni stroški za vse delniške in fleksibilne mešane ALTA sklade so največ 2%, za vse obvezniške 0,5% vendar zgolj do 6 mesecev od dneva vplačila. Izjema sta le podsklada ALTA HEALTH (3%), in sicer za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 09.05.2013 in ALTA.SI (3%), ki so pridobili enote premoženja pred 20.4.2018.

Prenosi med skladi so brezplačni. Izjemi sta zgoraj opisana sklada ALTA HEALTH in ALTA.SI in posebnosti, ki so zavedene v Trženjska politika.

Upravljavska provizija je pri skladih različna. Giblje se od 0,45% do 2,75 %.

Več o stroških si lahko preberete v Trženjska politika.