Prednosti Varčevalnih načrtov?

Fleksibilnost

  • Poljuben izbor. Vlagatelj lahko poljubno spreminja izbor podskladov in s prihranki prehaja med podskladi brezplačno, v kolikor vrši prvo vplačilo v delniški oziroma mešani podsklad.
  • Način plačila. Vlagatelj se lahko ob pristopu odloči, da bo plačeval mesečno preko direktne obremenitve SEPA ali poljubno preko plačilnega naloga.
  • Ročnost: Varčevalni načrt omogoča varčevanje različnih ročnosti, in sicer od 1 leta do 30 let.

Znesek ni omejen

Minimalni mesečni znesek ni omejen. Vlagatelj lahko varčuje z 10 €, 20 € ali s 100 €.

Likvidnost

Vlagatelj lahko kadarkoli delno ali v celoti izplača privarčevana sredstva.

Večja odpornost na nihajnost

Varčevalni načrt zagotavlja optimalnejše povprečne nakupne vrednosti enot premoženja in s tem večjo možnost za doseganje donosov.

BONUS

  • BONUS 1 - vračilo vstopnih stroškov; vračilo dela ali celotnih vstopnih stroškov v obliki enot sklada, glede na dobo varčevanja.
  • BONUS 2 - dodatna premija; družba za upravljanje podari vlagatelju v Varčevalnem načrtu ALTA BABY 13. premijo v obliki enot sklada.
  • BONUS 3 - popust pri ponovnem nakupu enot; vlagatelj lahko kadarkoli ponovno kupi točke, ki jih je prej odprodal, brez dodatnih vstopnih stroškov.

Začasna prekinitev vplačil (moratorij)

Vlagatelj lahko začasno prekine vplačevanje za poljubno obdobje, ki ne more biti daljše od 1 leta.

Preglednost stroškov

Stroški so vnaprej jasni, vsa vplačana sredstva se, po odbitku vstopnih stroškov, takoj začnejo plemenititi.

Izobraževanje

Brezplačna izobraževanja o varčevanju in osebnih financah, o čemer bo vlagatelj obveščen preko aplikacije e-Skladi in preko elektronskega naslova.