Sporočila za javnost 1.3.2017

/DZU/Informacija o prijenosu upravljanja UCITS fondova

Društva ALPEN Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana, Republika Slovenija, (Društvo prenositelj) i ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, Republika Slovenija (Društvo preuzimatelj) na temelju odredbi članka 88. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 44/16 - ZOIF) objavljuju sljedeću
 
 
INFORMACIJU O PRIJENOSU UPRAVLJANJA UCITS FONDOVIMA
 
 

Naziv i sjedište društva prenositelja: Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana, Republika Slovenija
 
Naziv i sjedište društva preuzimatelja: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, Republika Slovenija
 
Naziv UCITS fondova koji su predmet prijenosa:
 
 • Alpen.Special Opportunity, dionički fond, oznaka NFDA-U-USAL, ISIN: HRNFDAUUSAL9
 • NETA Global Developed, dionički fond, oznaka NFDA-U-GDEV, ISIN: HRNFDAUGDEV1
 • NETA New Europe, dionički fond, oznaka NFDA-U-NEUR,ISIN: HRNFDAUNEUR9
 • NETA MultiCash, novčani fond, oznaka NFDA-U-MLCS,ISIN: HRNFDAUMLCS2
 • NETA Frontier, dionički fond, oznaka NFDA-U-MPME,ISIN: HRNFDAUMPME2
 • NETA Emerging Bond, obveznički fond, oznaka NFDA-U-EMBA, ISIN: HRNFDAUEMBA7
Datum izdavanja odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za preuzimanje upravljanja UCITS fondovima: 24. 2. 2017
Opis postupaka i radnji koje će društvo prenositelj i društvo preuzimatelj  poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja UCITS fondovima:
 • Prilikom provođenja postupka prijenosa upravljanja UCITS fondovima, društvo preuzimatelj će od društva prenositelja zaprimiti cjelokupnu poslovnu dokumentaciju koja se odnosi na predmetne UCITS fondove te će istu čuvati s dužnom pažnjom kako je to propisano ZOIF-om i odgovarajućim pravilnicima donesenim na temelju ZOIF-a
 • Prilikom provođenja postupka prijenosa upravljanja društvo preuzimatelj će od društva prenositelja zaprimiti sve interne akte društva prenositelja koji se odnose na upravljanje predmetnim UCITS fondovima
 • Prilikom provođenja postupka prijenosa upravljanja društvo prenositelj će upoznati društvo preuzimatelja sa svim relevantnim činjenicama i okolnostima koje se odnose na dosadašnje upravljanje UCITS fondovima koji su predmet prijenosa, a osobito sa:
 • Ugovorima s brokerima
 • Ugovorima s depozitarom
 • Činjenicama i okolnostima koje se odnose na institucionalne investitore kao i ulagače koji su uplatili veće iznose
 • Činjenicama i okolnostima koje se odnose na revizore i depozitara
Ostale aktivnosti koje će poduzeti društvo prenositelj i društvo preuzimatelj
 • društvo prenositelj i društvo preuzimatelj poduzet će sve potrebne postupke i radnje kako bi društvo preuzimatelj što lakše po preuzimanju upravljanja samostalno upravljalo preuzetim UCITS fondovima odnosno
 • odredilo investicijsku politiku UCITS fondova,
 • donijelo odluke o ulaznim i izlaznim naknadama te naknadama za upravljanje UCITS fondovima,
 • donijelo Odluke o pripajanju, podijeli ili likvidaciji UCITS fondova,
 • odlučilo o promijeni naziva UCITS fondova,
 • imenovalo revizora i depozitara,
 • obavljalo ostale poslove u skladu sa ZOIF-om i relevantnim podzakonskim aktima.
 • društvo prenositelj i društvo preuzimatelj poduzet će sve potrebne postupke i radnje kako bi po preuzimanju upravljanja UCITS fondovima omogućili ulagateljima komunikaciju s Upravom i zaposlenicima društva preuzimatelja na isti način kako im je to bilo omogućeno kod društva prenositelja prije prijenosa upravljanja, tj.:
 • mogućnost komuniciranja s fond managerima (telefonski, putem elektroničke pošte, sastanci u sjedištu društva)
 • dostava (objava) redovitih izvješća o radu UCITS fondova
 • dostava (objava) polugodišnjih i godišnjih izvještaja UCITS fondova te revidiranog godišnjeg izvještaja društva preuzimatelja
Pravne i druge posljedice prijenosa upravljanja:
 
 • predmet prijenosa su UCITS fondovi, koji se prenose u cijelosti
 • sva prava i obveze društva prenositelja u vezi s upravljanjem predmetnim UCITS fondovima prelaze na društvo preuzimatelja
 • društvu prenositelju prestaje važiti odobrenje za upravljanje UCITS fondovima koji su predmet prijenosa
 • pravni učinci prijenosa upravljanja UCITS fondovima nastupaju dana 28. 4. 2017
 • i nakon prijenosa upravljanja predmetnim UCITS fondovima na Društvo preuzimatelja, poslovanje predmetnih UCITS fondova i društva nadzirat će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pri čemu se primjenjuje hrvatsko pravo.
Pravo prodaje udjela bez plaćanja izlazne naknade
 
Od dana dostave obavijesti o prijenosu upravljanja UCITS fondovima do zaključno 28. 5. 2017, ulagatelji UCITS fondova koji su predmet prijenosa prilikom prodaje udjela ne plaćaju izlaznu naknadu.
Datum kada nastupaju pravne posljedice prijenosa upravljanja (do kojeg će Društva za upravljanje dovršiti sve postupke i radnje u vezi prijenosa upravljanja): Pravni učinci prijenosa upravljanja UCITS fondovima nastupaju dana 28. 4. 2017.
 
Mjesto i vrijeme, gdje  je moguće dobiti dodatne informacije o prijenosu upravljanja:
 • Alpen Invest, d.d.:
 • elektronskom poštom: infohr@alpeninvest.com
 • Informacijski centar u Zagrebu, Radnička 80 (Zagreb Tower); telefonski: 0800 6336
 • ALTA Skladi, d.d.
 • u sjedištu društva: radnim danom od 9.00 do 15.00 sati
 • telefonski: +386 (0)1 3200 400
 • elektronskom poštom: skladi@alta.si

Prijenos upravljanja UCITS fondovima je posljedica odluke društva prenositelja Alpen Invest d.d. da se usredotoči na upravljanje tzv. alternativnim investicijskim fondovima s jedne strane i želje društva preuzimatelja ALTA Skladi d.d. za rastom i širenjem na području upravljanja UCITS fondovima, s druge strane. Istovremeno s preuzimanjem upravljanja UCITS fondovima osnovanim u Republici Hrvatskoj društvo preuzimatelj će od društva prenositelja preuzeti i upravljanje UCITS fondovima osnovanim u Republici Sloveniji.
 
Također želimo naglasiti, da se prilikom provođenja postupka prijenosa upravljanja UCITS fondova depozitar neće mijenjati.
 
Društvo preuzimatelj ALTA Skladi d.d. trenutno upravlja Krovnim fondom ALTA s 20 (dvadeset) podfondova i Krovnim fondom Alpen s 3 (tri) podfonda. S prijenosom upravljanja gore navedenim fondovima povećat će se raspon mogućnosti ulaganja za investitore. ALTA Skladi će tako dodatno utvrditi svoj položaj na mjestu najvećeg slovenskog nebankarskog i neosiguravajućeg društva za upravljanje. ALTA Skupina d.d. pod čijim okriljem posluje ALTA Skladi d.d. i brokerska tvrtka Alta Invest d.d. je zapravo već sada najveća nebankarska financijska grupa u Sloveniji.
 
 
 
Ljubljana, dana 1. 3. 2017
 
 

 
ALPEN Invest d.d                                      
 
Izvršni direktori
 
ALTA Skladi, d.d.
 
Izvršni direktori
NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE