Sporočila za javnost 1.3.2017

/DZU/Informacija o prenosu upravljanja UCITS skladov

Družbi ALPEN Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana, Republika Slovenija (Prenosna družba), in ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, Republika Slovenija (Prevzemna družba) na podlagi določbe prvega odstavka 88. člena Zakona o otvorenima investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine HR, št. 44/16 – ZOIF) objavljata naslednjo
 
INFORMACIJO O PRENOSU UPRAVLJANJA UCITS SKLADOV
 
 

Firma in sedež prenosne družbe: Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana, Republika Slovenija
 
Firma in sedež prevzemne družbe: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, Republika Slovenija
 
Ime UCITS skladov, ki so predmet prenosa:
 
 
 • Alpen.Special Opportunity, delniški sklad, oznaka NFDA-U-USAL, ISIN: HRNFDAUUSAL9
 • NETA Global Developed, delniški sklad, oznaka NFDA-U-GDEV, ISIN: HRNFDAUGDEV1
 • NETA New Europe, delniški sklad, oznaka NFDA-U-NEUR,ISIN: HRNFDAUNEUR9
 • NETA MultiCash, sklad denarnega trga, oznaka NFDA-U-MLCS, ISIN: HRNFDAUMLCS2
 • NETA Frontier, delniški sklad, oznaka NFDA-U-MPME,ISIN: HRNFDAUMPME2
 • NETA Emerging Bond, obvezniški sklad, oznaka NFDA-U-EMBA, ISIN: HRNFDAUEMBA7
Datum izdaje dovoljenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za prevzem upravljanja UCITS skladov: 24. 2. 2017
Opis postopkov in opravil, ki jih bosta prenosna in prevzemna družba opravili v zvezi s prenosom upravljanja UCITS skladov:
 
 • med izvedbo postopka prenosa upravljanja UCITS skladov bo prevzemna družba od prenosne družbe prevzela celotno poslovno dokumentacijo, ki se nanaša na predmetne UCITS sklade. Dokumentacijo bo prevzemna družba varovala na način, predpisan z ZOIF in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti.
 • med izvedbo postopka prenosa upravljanja bo prevzemna družba od prenosne družbe prevzela vse interne akte prenosne družbe, ki se nanašajo na upravljanje s predmetnimi UCITS skladi.
 • med izvedbo postopka prenosa upravljanja bo prenosna družba seznanila prevzemno družbo z vsemi bistvenimi dejstvi in okoliščinami, ki se nanašajo na dosedanje upravljanje UCITS skladov, predvsem pa na:
 • pogodbe z borznimi posredniki
 • pogodbe s skrbniško banko
 • dejstva in okoliščine, ki se nanašajo na institucionalne vlagatelje in vlagatelje, ki so vplačali večje zneske vplačil
 • dejstva in okoliščine, ki se nanašajo na revizijsko družbo in skrbniško banko.
Ostale aktivnosti, ki jih bosta izvedli prenosna in prevzemna družba:
 
 
 • prenosna in prevzemna družba bosta izvedli vse postopke in dejanja, potrebna za to, da bo prevzemna družba po prevzemu upravljanja samostojno upravljala s prevzetimi UCITS skladi, tj:
 • določala investicijsko politiko UCITS skladov
 • odločala o vstopnih in izstopnih stroških in proviziji za upravljanje UCITS skladov
 • odločala o združitvi, delitvi ali likvidaciji UCITS skladov
 • odločala o spremembi imena UCITS skladov
 • imenovala revizijsko družbo in skrbniško banko
 • izvajala ostale posle v skladu z ZOIF in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti.
 • prenosna in prevzemna družba bosta izvedli vse potrebne postopke in opravila, potrebna za to, da bo po prenosu upravljanja UCITS skladov omogočena komunikacija vlagateljev s poslovodstvom in zaposlenimi v prevzemni družbi na enak način, kot jim je bilo to omogočeno pri prenosni družbi pred prevzemom upravljanja, tj.:
 • možnost komunikacije z upravljavci skladov (po telefonu, elektronski pošti, s sestankom na sedežu družbe)
 • dostava (objava) rednih poročil o delu UCITS skladov
 • dostava (objava) polletnih in letnih poročil UCITS skladov in revidiranega letnega poročila prevzemne družbe.
Pravne in druge posledice prenosa upravljanja:
 
 
 • predmet prenosa so UCITS skladi, ki se prenašajo v celoti
 • vse pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi z upravljanjem predmetnih UCITS skladov preidejo na prevzemno družbo
 • prenosni družbi preneha veljati dovoljenje za upravljanje UCITS skladov, ki so predmet prenosa
 • pravne posledice prenosa upravljanja UCITS skladov nastopijo dne  28. 4. 2017
 • tudi po prenosu upravljanja predmetnih UCITS skladov na prevzemno družbo bo poslovanje predmetnih UCITS skladov in družbe nadzirala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pri čemer se bo uporabljalo hrvaško pravo.
Pravica izstopa brez plačila izstopnih stroškov:
 
 
Od dne prejema obvestila o prenosu upravljanja UCITS skladov do vključno dne 28. 5. 2017 imajo vlagatelji v UCITS sklade, ki so predmet prenosa, pravico do izstopa brez plačila izstopnih stroškov.
 
Datum, na katerega nastopijo pravne posledice prenosa upravljanja (tj. do katerega bosta družbi za upravljanje zaključili vse postopke in opravila v zvezi s prenosom upravljanja):
 
Pravne posledice prenosa upravljanja UCITS skladov nastopijo dne 28. 4. 2017.
 
Kraj in čas, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije o prenosu upravljanja:
 
 • ALTA Skladi, d.d.
 • na sedežu družbe: vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 ure
 • telefon: +386 (0)1 3200 400
 • elektronska pošta: skladi@alta.si
 • Alpen Invest, d.d.:
 • elektronska pošta: infohr@alpeninvest.com
 • Informacijski centar u Zagrebu, Radnička 80 (Zagreb Tower); telefon: 0800 6336

 
Prenos upravljanja UCITS skladov je posledica odločitve prenosne družbe Alpen Invest, d.d., da se osredotoči na upravljanje ti. alternativnih investicijskih skladov, na eni strani, in želje prevzemne družbe ALTA Skladi, d.d. po rasti in širitvi poslovanja na področju upravljanja UCITS skladov, na drugi strani. Istočasno s prevzemom upravljanja UCITS skladov, ustanovljenih v Republiki Hrvaški, prevzemna družba od prenosne družbe prevzema tudi upravljanja UCITS skladov, ustanovljenih v Republiki Sloveniji.
 
Obenem želimo poudariti, da se tekom postopka prenosa upravljanja UCITS skladov skrbniška banka ne bo menjala.
 
Prevzemna družba ALTA Skladi, d.d. trenutno upravlja Krovni sklad ALTA z 20 (dvajsetimi) podskladi in Krovni sklad Alpen s 3 (tremi) poskladi. S prenosom upravljanja zgoraj navedenih skladov se bo za vlagatelje še dodatno povečal nabor možnosti za vlaganje. ALTA Skladi bo zato še dodatno utrdila svoj položaj največje slovenske nebančne in nezavarovalniške družbe za upravljanja. ALTA Skupina, d.d., pod katere okriljem poslujeta družba ALTA Skladi, d.d. in borznoposredniška družba Alta Invest, d.d., je sicer že sedaj največja nebančna finančna skupina v Republiki Sloveniji.
 
 
Ljubljana, dne 1. 3. 2017
 
 

 
ALPEN Invest d.d.                                         
 
Izvršna direktorja
 
ALTA Skladi, d.d.
 
Izvršna direktorja
NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE