Sporočila za javnost 2.3.2017

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe Telemach Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d., Maribor

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, s spremembami in dopolnitvami) prevzemnik Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., s poslovnim naslovom Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, matična številka: 5692229000 (v nadaljevanju: »prevzemnik«), objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe Telemach Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, matična številka: 5733073000 (v nadaljevanju: »ciljna družba«), katere so praviloma izdane v nematerializirani obliki pod oznako KSTG, del pa jih je izdanih še v materializirani obliki (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki je bila dana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-4/2017-9 z dne 25. 01. 2017 (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«).

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno 27. 01. 2017 do vključno 28. 02. 2017 do 12. ure, je prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe sprejelo 289 akceptantov za skupno 1.134 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe Telemach Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 2,49-odstotni delež celotne izdaje delnic ciljne družbe.

Skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta prevzemnik izjavlja, da je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe bo dne 2. 3. 2017 objavljeno v časniku Večer, na spletni strani prevzemnika (http://www.telemach.si/, rubrika: Novosti in obvestila) in na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si; rubrika: Sporočila za javnost).

V Ljubljani, dne 1. 3. 2017

Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.
Marko Šter
Direktor

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE