Sporočila za javnost 3.3.2017

/DZU/Obvestilo o prevrednotenju naložb

OBVESTILO O PREVREDNOTENJU NALOŽBE


Na podlagi določil 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, s spremembami) in določil III. Poglavja Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15) družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, obvešča javnost, da je dne 3. 3. 2017 za VEP na obračunski dan 2. 3. 2017 za terjatve iz naslova zapadlih obveznic izdajatelja Cimos d.d. z oznako CIM2 izvedla prevrednotenje, kar je imelo za posledico korekcijo vrednosti in s tem vpliv na znižanje enote vrednosti premoženja za 0,64% pri Obvezniškem podskladu ALTA BOND.
To obvestilo bo od dne 3. 3. 2017 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe na https://www.alta.si«, dne 6. 3. 2017 pa bo objavljeno v časopisu Finance. 
Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na elektronskem naslovu skladi@alta.si in brezplačni telefonski številki 080 10 60.
 
Ljubljana, 3. 3. 2017                                                  izvršna direktorja družbe ALTA Skladi d.d

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE