Sporočila za javnost 12.4.2017

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe Telemach Tezno d.d.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., s poslovnim naslovom Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, matična številka: 5692229000 (v nadaljevanju: »prevzemnik« ali »Telemach d.o.o.«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-6/2017-7 z dne 10. 04. 2017, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d., s poslovnim naslovom Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, matična številka: 5576881000 (v nadaljevanju: »Telemach Tezno d.d.« ali »ciljna družba«).

V zvezi s prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe se družba Telemach Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d., s poslovnim naslovom Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, matična številka: 5733073000 (v nadaljevanju: »Telemach Tabor d.d.«), opredeli kot oseba, ki v smislu določb 8. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) deluje usklajeno z družbo Telemach d.o.o. kot prevzemnikom, vendar družba Telemach Tabor d.d. ni prevzemnik po tej prevzemni ponudbi.

Prevzemna ponudba se nanaša na navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki so praviloma izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »centralni register« oz. »centralni register CDD«), ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »CDD«), in sicer pod oznako CTTN in ISIN kodo SI0031116138, del delnic ciljne družbe pa je še v materializirani obliki.

Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 19.425 delnic ciljne družbe (od katerih jih je v trenutku podpisa tega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika 18.864 izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru CDD), zmanjšano za 7.774 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu prevzemnika, in 7.002 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu družbe Telemach Tabor d.d., torej na vseh preostalih 4.649 delnic ciljne družbe (od katerih jih je v trenutku podpisa tega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika 4.088 izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru CDD). Del delnic ciljne družbe še vedno ni bil izdan v nematerializirani obliki, ker se del imetnikov delnic ciljne družbe doslej še ni odzval na večkratne pozive ciljne družbe vsem znanim delničarjem k predložitvi materializiranih delnic in potrebnih podatkov za izdajo delnic v nematerializirani obliki.

Ne glede na dejstvo, da se prevzemna ponudba nanaša na vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik nista prevzemnik in družba Telemach Tabor d.d., je prevzemno ponudbo možno sprejeti le za delnice ciljne družbe, ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru CDD. Vsi upravičenci do prevzema delnic ciljne družbe, evidentiranih pri ciljni družbi in še neizdanih v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register, ki ga vodi CDD, ki so zainteresirani za vpis delnic v centralni register pri CDD in njihovo prodajo znotraj prevzemne ponudbe prevzemnika, lahko v okviru obdobja veljavnosti prevzemne ponudbe svoje vrednostne papirje v skladu s predpisi spremenijo v nematerializirane vrednostne papirje in jih prodajo v skladu s prevzemno ponudbo.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 41,40 EUR.

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14. 04. 2017 do vključno 16. 05. 2017 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d.«

Prevzemna ponudba je skladno z ZPre-1 dne 12. 04. 2017 objavljena v časniku Večer, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost) in na spletni strani prevzemnika (http://www.telemach.si/, rubrika: Novosti in obvestila) ter sta na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe.

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe in predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

Ljubljana, 12. 04. 2017

ALTA Invest d.d.

Prilogi:
Prevzemna ponudba in prospekt Telemach Tezno d.d.<
IZJ DEN Telemach Tezno d.d.

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE