Sporočila za javnost 25.4.2017

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic razreda A družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. (PPDM)

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika  DEJ ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o., s poslovnim naslovom Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5530679000 (v nadaljevanju: »DEJ d.o.o.« oz. »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št 40201-7/2017-9 z dne 21. 04. 2017, daje prevzemno ponudbo za 291.506 navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico razreda A (v nadaljevanju: »delnice razreda A«) ciljne družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc., s poslovnim naslovom Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka: 1582330000 (v nadaljevanju: »SKUPINA PRVA d.d.« ali »ciljna družba«) -  pri čemer velja, da je na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika 291.484 delnic razreda A izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »centralni register«), ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v tekstu: »CDD«), in sicer pod oznako PPDM in ISIN kodo SI0021116437, razliko pa predstavljajo delne pravice, ki še niso bile oblikovane v 22 celih delnic  -  zmanjšano za

  • 204.614 delnic razreda A ciljne družbe z oznako PPDM, ki so že v imetništvu prevzemnika,
  • 35.616 delnic razreda A ciljne družbe z oznako PPDM, ki so že v imetništvu družbe KYMAH LIMITED, London, 3rd floor, 24 Chiswell Street, EC1Y 4YX London, identifikacijska številka: 07278687, Velika Britanija, in
  • 12.118 delnic razreda A ciljne družbe z oznako PPDM, ki so že v imetništvu družbe BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 5068681000 (slednji sta osebi, ki s prevzemnikom v tej prevzemni ponudbi delujeta usklajeno),

torej skupno za 39.158 navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico razreda A ciljne družbe SKUPINA PRVA d.d., pri čemer velja, da je od navedenih preostalih delnic razreda A ciljne družbe z glasovalno pravico 39.136 delnic že izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru pri CDD z oznako PPDM, v zvezi z delnimi pravicami, ki še niso bile oblikovane v cele delnice, pa bo prevzemna ponudba lahko sprejeta šele po tem, ko bodo te izdane kot delnice v nematerializirani obliki v centralnem registru pri CDD.

Osnovni kapital ciljne družbe je sicer razdeljen na 291.506 delnic razreda A in 202.473 prednostnih imenskih kumulativnih delnic brez glasovalne pravice razreda B (v nadaljevanju: »delnice razreda B«), vendar velja opozorilo, da delnice razreda B niso predmet te prevzemne ponudbe.

Prevzemnik za delnice razreda A ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice razreda A ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 65,62 EUR.

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic razreda A ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic razreda A ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 28. 04. 2017 do vključno 29. 05. 2017 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženem dokumentu z naslovom: »PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC RAZREDA A CILJNE DRUŽBE SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.«.

Prevzemnik je prevzemno ponudbo in prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe, medtem ko obvestilo predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika ni mogoče, saj jih prevzemnik ne zaposluje.

Prevzemnik je nadalje poskrbel za objavo prevzemne ponudbe v tiskani izdaji časnika Delo, ki izide dne 25. 04. 2017, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt  pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost) in sta na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe. Prevzemnik je prevzemno ponudbo in prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, katera sicer svoje objave objavlja na portalu SEOnet Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (http://seonet.ljse.si/) in na svoji spletni strani (www.prvagroup.eu).

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo skladno s 33. členom ZPre-1 vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

Ljubljana, 25. 04. 2017

ALTA Invest d.d.

Prilogi:
PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC RAZREDA A CILJNE DRUŽBE SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.<
Dodatno priložen obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE