Sporočila za javnost 18.5.2017

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d., Maribor

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, s spremembami in dopolnitvami) prevzemnik Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., s poslovnim naslovom Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, matična številka: 5692229000 (v nadaljevanju: »prevzemnik«), objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d., s poslovnim naslovom Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, matična številka: 5576881000 (v nadaljevanju: »ciljna družba«), katere so praviloma izdane v nematerializirani obliki pod oznako CTTN, del pa jih je še v materializirani obliki (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki je bila dana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2017-7 z dne 10. 04. 2017 (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«).

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno 14. 04. 2017 do vključno 16. 05. 2017 do 12. ure, je prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe sprejelo 83 akceptantov za skupno 767 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d., s poslovnim naslovom Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 3,95-odstotni delež celotne izdaje delnic ciljne družbe.

Skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta prevzemnik izjavlja, da je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe bo dne 18. 05. 2017 objavljeno v časniku Večer, na spletni strani prevzemnika (http://www.telemach.si/, rubrika: Novosti in obvestila) in na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si; rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost).

V Ljubljani, dne  17. 05. 2017

Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.

Marko Šter

Direktor

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE