Sporočila za javnost 11.7.2017

Informacija o vključitvi podskladov v drug krovni sklad

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, na podlagi 3. odstavka 320. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3; Ur. l. RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) in 17. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15) objavlja naslednjo

INFORMACIJO O VKLJUČITVI PODSKLADOV V DRUG KROVNI SKLAD

Družba, ki upravlja podsklade, ki so predmet vključitve:

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Datum pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za vključitev podskladov v drug krovni sklad:

3. 7. 2017

Imena krovnih skladov in imena podskladov, ki so predmet izločitve oziroma vključitve:

Podskladi Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa, Alpen.Developed, delniški podsklad in Alpen.Emerging, delniški podsklad se izločijo iz Krovnega sklada ALPEN in vključijo v Krovni sklad ALTA.

Razlog za izločitev podskladov iz krovnega sklada in njihovo vključitev v drug krovni sklad:

Družba ALTA Skladi d.d. upravlja 23 podskladov v dveh krovnih skladih. Z načrtovanim postopkom pripojitve in vključitve podskladov v Krovni sklad ALTA želimo kot upravljavec vlagateljem ponuditi enovito paleto podskladov v okviru enega krovnega sklada. S tem bo vlagateljem omogočena celovita obravnava portfeljev z izkoriščanjem vseh prednosti krovnega sklada (prehodi z davčnim odlogom, kontinuirana časovna premica držanja kuponov).

Datum uveljavitve sprememb pravil upravljanja obeh krovnih skladov:

Spremembe pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA in Krovnega sklada ALPEN stopijo v veljavo 10. 8. 2017. Z dnem uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja se šteje da so:

  • imetniki investicijskih kuponov izločenega podsklada Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa, postali imetniki investicijskih kuponov istega vključenega podsklada Fleksibilni mešani podsklad - Jugovzhodna Evropa ALTA.SI;
  • imetniki investicijskih kuponov izločenega podsklada Alpen.Developed, delniški podsklad, postali imetniki investicijskih kuponov istega vključenega podsklada Delniški podsklad ALTA DEVELOPED;
  • imetniki investicijskih kuponov izločenega podsklada Alpen.Emerging, delniški podsklad, postali imetniki investicijskih kuponov istega vključenega podsklada Delniški podsklad ALTA EMERGING.

Opozorilo:

Vključitev podskladov Krovnega sklada ALPEN v Krovni sklad ALTA ne bo v nobenem primeru vplivala na VEP podskladov ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov podskladov.

Davčna obravnava:

Izvedena izločitev in vključitev ne bo imela vpliva na davčni položaj imetnikov investicijskih kuponov podskladov, ki so predmet vključitve.

Opozorilo:

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada ALTA, dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov in druge informacije o Krovnem skladu ALTA, njegovih podskladih in vključitvi podskladov Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa, Alpen.Developed, delniški podsklad in Alpen.Emerging, delniški podsklad, so vlagateljem na voljo na spletni strani www.alta.si. Zahtevo za izročitev vseh navedenih dokumentov lahko imetniki investicijskih kuponov posredujejo na elektronski naslov skladi@alta.si ali pisno na naslov ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

 

ALTA Skladi d.d.

Ljubljana, 11. 7 .2017

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE