Sporočila za javnost 11.7.2017

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe KS Naložbe finančne naložbe d.d. (KSFR)

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika  KALANTIA LIMITED, s poslovnim naslovom 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper, matična številka: HE 226757 (v nadaljevanju: »KALANTIA LIMITED« ali »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-12/2017-11 z dne 06. 07. 2017, daje prevzemno ponudbo za 3.909.878 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727000 (v nadaljevanju: »KS NALOŽBE d.d.« ali »ciljna družba«), izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru pri KDD – CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »CDD«) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), zmanjšano za 2.694.780 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu prevzemnika, torej skupno za vseh preostalih 1.215.098 delnic ciljne družbe.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 0,52 EUR.

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 13. 07. 2017 do vključno 16. 08. 2017 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženem dokumentu z naslovom: »Prospekt za odkup delnic ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.« (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba in prevzemni prospekt«).

Prevzemnik je prevzemno ponudbo in prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe in predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika.

Prevzemnik je nadalje poskrbel za objavo prevzemne ponudbe v tiskani izdaji časnika Dnevnik, ki izide dne 11. 07. 2017, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost) in sta na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe. Prevzemnik je prevzemno ponudbo in prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, katera sicer svoje objave objavlja na portalu SEOnet Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (http://seonet.ljse.si/) in na svoji spletni strani https://www.ks-nalozbe.com/.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo skladno s 33. členom ZPre-1 vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

Ljubljana, 11. 07. 2017

ALTA Invest d.d.

Prilogi:
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.;
Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE