Sporočila za javnost 19.3.2018

Objava informacije o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, v skladu z devetim odstavkom 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16 – ZISDU-3) in na podlagi določil Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št.100/15 in 31/17) obvešča javnost o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA.

 

Firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja Krovni sklad ALTA

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana

 

Imena podskladov Krovnega sklada ALTA, katerih pravila upravljanja se spreminjajo

  Delniški podsklad ALTA ASIA   Delniški podsklad ALTA GOODS   Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS
  Delniški podsklad ALTA BALKAN   Delniški podsklad ALTA INDIA   Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR
  Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING   Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH   Obvezniški podsklad ALTA BOND
  Delniški podsklad ALTA ENERGY   Delniški podsklad ALTA TURKEY   Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND
  Delniški podsklad ALTA EUROPE   Delniški podsklad ALTA USA   Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR
  Delniški podsklad razvitih trgov ALTA GLOBAL   Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS   Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI
  Delniški podsklad ALTA GOLD    

 

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA

19. 3. 2018

 

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA

Spremenjena pravila upravljanja Krovnega sklada ALTA začnejo veljati z iztekom enega meseca od objave informacije o spremembi pravil upravljanja, to je 20. 4. 2018. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila upravljanja.

 

Vlagateljem bo od dne 19. 3. 2018 dalje na spletni strani www.alta.si dostopno besedilo sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada ALTA in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljana. 

 

Ljubljana, 19. 3. 2018                                                                                       ALTA Skladi d.d.

 

* Prospekt KS ALTA_čistopis

* Prospekt KS ALTA_TC

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE