Sporočila za javnost 29.10.2018

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC CILJNE DRUŽBE Hoteli Bernardin d.d. Portorož (HBPN)

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika  SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, in matično številko: 5111358000 (v nadaljevanju: »SAVA, d.d.« ali »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-12/2018-8 z dne 25. 10. 2018, daje prevzemno ponudbo za 16.046.700 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, s sedežem v Portorožu, poslovnim naslovom: Portorož, Obala 2, 6320 Portorož - Portorose, in matično številko: 5004837000 (v nadaljevanju: »Hoteli Bernardin d.d.« ali »ciljna družba«), izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru pri KDD – CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »CDD«) z oznako HBPN in ISIN kodo SI0031115080 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), zmanjšano za (i) 6.059.964 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu prevzemnika, (ii) 5.664.089 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, in matično številko: 6339620000 (v nadaljevanju: »DUTB, d. d.«), (iii) 550.077 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, in matično številko: 5063345000 (v nadaljevanju: »ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.«), in (iv) 3.276 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, in matično številko: 5986010000 (v nadaljevanju: »KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.«), torej skupno za vseh preostalih 3.769.294 delnic ciljne družbe.

V zvezi s prevzemno ponudbo z družbo SAVA, d.d., kot prevzemnikom v smislu določb 8. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) usklajeno delujejo naslednje osebe: (i) DUTB, d. d., (ii) ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., in (iii) KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., pri čemer DUTB, d. d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. niso prevzemniki po tej prevzemni ponudbi. 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 1,26 EUR.

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 30. 10. 2018 do vključno 28. 11. 2018 do 12. ure CET, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženem dokumentu z naslovom: »Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož« (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba in prevzemni prospekt«).

Prevzemnik je poskrbel za objavo prevzemne ponudbe v tiskani izdaji časnika Dnevnik z dne 29. 10. 2018, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana  ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost) in na spletni strani prevzemnika (www.sava.si – rubrika Javne objave, tj. www.sava.si/sl/javne-objave), prav tako pa bosta na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe. Prevzemnik je prevzemni prospekt skladno z ZPre-1 med drugim poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

Ljubljana, 29. 10. 2018

ALTA Invest d.d.                                          

Prilogi:

Ključne besede

prevzemna ponudba prospekt
NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE