Sporočila za javnost 14.6.2019

Objava informacije o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA in podsklada ALTA MONEY MARKET EUR

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, v skladu z devetim odstavkom 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18 – ZISDU-3) in na podlagi določil Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št.100/15 in 31/17) obvešča javnost o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA in podsklada ALTA MONEY MARKET EUR.

Firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja Krovni sklad ALTA

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana

Ime vzajemnega sklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo

Krovni sklad ALTA, podsklad ALTA MONEY MARKET EUR

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA 7. 6. 2019

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA

Spremenjena pravila upravljanja Krovnega sklada ALTA začnejo veljati z iztekom enega meseca od objave informacije o spremembi pravil upravljanja, to je 15. 7 .2019. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila upravljanja.

Vlagateljem bo od dne 14. 6. 2019 dalje na spletni strani www.alta.si dostopno besedilo sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada ALTA in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljana.

 

Ljubljana, 14. 6. 2019                                                                                                                                                                                  ALTA Skladi d.d.

 

 

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE