Sporočila za javnost 17.7.2019

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC CILJNE DRUŽBE MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d. (MENG)

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnikov  (i) MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o., Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, matična številka: 3627292000 (v nadaljevanju: »MENG d.o.o.« oz. »prevzemnik MENG d.o.o.«), in (ii) HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o., Soteska 94, 1241 Kamnik, matična številka: 2192802000 (v nadaljevanju: »HAJ d.o.o.« oz. »prevzemnik HAJ d.o.o.«) (v nadaljevanju MENG d.o.o. in HAJ d.o.o.: »prevzemnika«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-10/2019-10 z dne 10. 07. 2019, daje prevzemno ponudbo za 45.906 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, matična številka: 5034647000 (v nadaljevanju: »MENINA d.d.« ali »ciljna družba«), izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru pri KDD – CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, z oznako MENG in ISIN kodo SI0031106758 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), zmanjšano za (i) 23.715 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu prevzemnika MENG d.o.o., (ii) 12.260 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu prevzemnika HAJ d.o.o., (iii) 33 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu Jožeta Homarja, Klanec 19A, 1218 Komenda (v nadaljevanju: »Jože Homar«), in (iv) 26 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu Igorja Brnota, Vir, Rožna ulica 2, 1230 Domžale (v nadaljevanju: »Igor Brnot«), torej skupno za vseh preostalih 9.872 delnic ciljne družbe.

 

V zvezi s prevzemno ponudbo se (i) Jože Homar in (ii) Igor Brnot kot imetnika delnic ciljne družbe štejeta kot osebi, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 delujeta usklajeno z družbama HAJ d.o.o. in MENG d.o.o. kot prevzemnikoma, pri čemer Jože Homar in Igor Brnot nista prevzemnika po tej prevzemni ponudbi.

 

Prevzemnika za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujata plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnika ponujata za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 32,98 EUR.

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih morala pridobiti prevzemnika na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ju ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bosta prevzemnika pridobila na podlagi prevzemne ponudbe.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 19. 07. 2019 do vključno 19. 08. 2019, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženem dokumentu z naslovom: »Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.« (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba in prevzemni prospekt«).

 

Prevzemnik je poskrbel za objavo prevzemne ponudbe v tiskani izdaji časnika Dnevnik z dne 17. 07. 2019, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana  ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost), prav tako pa sta na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe, sedežu pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. in na sedežih prevzemnikov. ALTA Invest d.d. je prevzemno ponudbo in prevzemni prospekt, v imenu in za račun prevzemnikov, skladno z ZPre-1 med drugim poslala tudi poslovodstvu ciljne družbe.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

 

Ljubljana, 17. 07. 2019

 

ALTA Invest d.d.

                                              

Prilogi:

                

Ključne besede

prevzemna ponudba prospekt
NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE