Strokovni članki 13.3.2017

Kaj lahko pričakujejo delničarji Save Re

Avtor Matej Šimnic

Skupina Sava Re je leto 2016 končala v skladu z našimi pričakovanji. Skupno je zbrala 490 milijonov evrov bruto premij, kar je bilo malenkost nad našimi pričakovanji. Rast v višini 0,8 odstotka je bil pri tem predvsem posledica solidne rasti domačih neživljenjskih zavarovanj in premije na tujih trgih. Na drugi strani je do krčenja prišlo pri pozavarovalnem delu, kjer se je zmanjšal predvsem obseg premij na Korejskem trgu, vendar je po besedah uprave to posledica nedoseganja želene dobičkonosnosti.

Kljub katastrofalni škodi, ki je bila posledica toče, so se skupne neto škode znižale za 0,8 odstotka in znašale 268 milijonov evrov. Ugoden premik je posledično prispeval k izboljšanju škodnega količnika, ki je upadel na 58,6 odstotka. Na drugi strani so se operativni stroški v primerjavi z letom 2015 zvišali za 7 odstotkov. Po besedah uprave je rast posledica enkratnih izdatkov povezanih z združevanjem zavarovalnic (ZM, Tilia in Velebit), stroškov povezanih z uvajanjem regulative Solventnost 2 in dinamike na pozavarovanju. Na slednjem se zaradi manjšega števila škodnih pojavov nekoliko povišajo stroški pridobivanja teh zavarovanj. Stroškovni količnik se je v primerjavi z letom 2015 zvišal za 1,5 odstotne točke, vseeno pa je bil kombinirani količnik v primerjavi z letom prej boljši in je znašal 95 odstotkov. V letu 2015 je znašal ta količnik 95,8 odstotka.

Okolje nizkih obrestnih mer je neugodno vplivalo na neto investicijske prihodke, ki so se zmanjšali za 9 odstotkov in skupno dosegli 24,6 milijona evrov. Kljub temu se je dobiček pred davki malenkost zvišal in znašal 40,7 milijona evrov. Ker pa je zaradi ukinjanja odvisnih družb Skupina Sava Re imela v lanskem letu ugodnejšo efektivno davčno stopnjo, se je čisti dobiček zmanjšal za 1,3 odstotka, in sicer na 32,9 milijona evrov. Donosnost na kapital je bila v letu 2016 11,3 odstotka. Konec leta je bil nivo kapitala lastnikov 297 milijonov evrov, na račun dobičkonosnosti in tudi odkupa lastnih delnic pa se je knjigovodska vrednost delnice zvišala na 19,2 evra. Cena na borzi torej kotira pri 85 odstotkih knjigovodske vrednosti.

Sava Re načrtuje nadaljevanje zastavljene dividendne politike in če bo tudi za lansko leto izplačanega vsaj 30 odstotkov dobička, si lahko delničarji obetajo okoli 64 centov dividende na delnico.

Uprava Skupine Sva Re za letošnje leto pričakuje 494 milijonov bruto premij in čisti dobiček v višini med 31 in 33 milijonov evrov. Glede na našo zadnjo analizo je rast premije nekoliko konzervativnejša, medtem ko je načrtovan dobiček precej višji od naših ocen. Glede prihodnosti uprava napoveduje, da se bo še naprej trudila izboljšati kreditno oceno, kar bo pripomoglo k že načrtovani rasti in dobičkonosnosti pozavarovalnega dela. Na ostalih segmentih bodo hitrejšo rast skušali doseči tudi z morebitnimi prevzemi pri čemer spremljajo tako prodaje zavarovalnic, kot tudi zavarovalnih portfeljev. Z dosegom 10-odstotnega praga lastnih delnic se je program odkupa končal, zaenkrat pa sklad lastnih delnic ostaja namenjen za morebitne prevzeme.

Razkritje:
Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED