Strokovni članki 24.11.2017

Intereuropa z višjim dobičkom in prihodki

Avtor Matej Justin

Za Intereuropo je zagotovo uspešnih prvih devet mesecev letošnjega leta, saj so v koprskem logistu rast prodaje uspeli zabeležiti na vseh poslovnih področjih. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem so se prihodki zvišali za okoli osem odstotkov in dosegli 110 milijonov evrov. Kopenski promet še vedno predstavlja glavnino poslovanja, saj je v prvih treh četrtletjih prispeval skoraj 60 milijonov evrov oziroma štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. 

Matična družba v Sloveniji je ob 11-odstotne rasti kopenskega prometa dosegla kar 60-odstotni delež prihodkov v kopenskem prometu. Najvišje stopnje rasti je Skupina sicer dosegla na področju interkontinentalnega prometa, kjer so se prihodki zvišali za 14 odstotkov na 29,5 milijona evrov ter na področju logističnih rešitev, kjer so prihodki zrasli za 13 odstotkov. Od družb v skupini so najvišjo absolutno rast prihodkov od prodaje zabeležile družbe v Sloveniji, kjer se je prodaja glede na primerljivo obdobje lani povečala za 11 odstotkov. Visoko, in sicer kar okoli 50-odstotno rast so dosegle družbe v Srbiji in Makedoniji, medtem ko se je prodaja ukrajinske družbe skoraj prepolovila in znašala 2,4 milijona evrov. 

V prvih devetih mesecih je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) dosegel 10,9 milijona evrov in se je tako na medletni ravni zvišal za 5 odstotkov. Direktni stroški, ki predstavljajo skoraj 90 odstotkov stroškov storitev in so večinoma povezani s stroški podizvajalcev, so zrasli za 11 odstotkov in tako presegli stopnjo rasti prodaje. Na drugi strani so stroški dela ostali na približno enaki ravni in so rasli celo počasneje od rasti števila zaposlenih. Vseeno je maržnost nekoliko upadla. Vendar pa so se obenem znižali tudi stroški obresti, zaradi česar se je čisti dobiček zvišal za slabih sedem odstotkov na 3 milijone evrov. Prodaja, EBITDA in dobiček iz poslovanja so v prvih devetih mesecih leta dosegli med 77 in 85 odstotki načrtov za celotno letošnjo leto in lahko rečemo, da je Intereuropa na dobri poti, da letošnje načrte doseže. 

Konec septembra je neto finančni dolg znašal 69,2 milijona evrov in se je od začetka leta znižal za še dodatnih 4,3 milijona evrov. Intereuropa s tem nadaljuje pozitivno pot glede izboljšanja poslovanja. Ker družbo vrednotimo preko relativnega vrednotenja, smo ciljno ceno zvišali na 2 evra za delnico in ohranili priporočilo DRŽI. 


Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti​

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED