Strokovni članki 3.5.2018

NOVO: Je delnica Uniorja lahko zanimiva naložba?

Avtor Sašo Stanovnik

Skupini Unior je v letu 2017 prihodke uspelo povečati za 9,1 odstotka, pri čemer je zreška skupina prodajo povečala tako na domačem tržišču kot tudi na tujih trgih. Obenem se je prodaja zvišala v industrijskem segmentu in tudi segmentu turizma. Makroekonomsko okolje je namreč ugodno, pozitivni pa so tudi trendi v avtomobilski industriji in slovenskem turizmu.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je lani okrepil za 3,3 odstotka na 32,6 milijona evrov. Osrednji industrijski segment Uniorja je k skupinskemu rezultatu prispeval 29 milijonov EBITDA, kar je na ravni iz leta 2016, EBITDA v turizmu pa se je zvišal za 39 odstotkov, a le na 3,6 milijona evrov. Dejstvo je, da so v 2017 zaradi konjunkture začeli naraščati tudi stroški vhodnih surovin in dela, kar pritiska na dobičkonosnost poslovanja in je eden od razlogov za skrb. Za letošnje leto uprava sicer napoveduje nadaljevanje ugodnih trendov rasti glede prihodkov in dobička iz poslovanja, a je pri tem podala le cilje za matično družbo.

Dobiček iz poslovanja je lani upadel za polovico na 8 milijonov evrov, toda zaradi prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri osnovnih sredstvih v višini 10,5 milijona evrov, povezanih s prodajo RTC Krvavec. Podobno velja za dobiček, ki je v 2017 znašal 3,2 milijona evrov za lastnike obvladujoče družbe. Dobičku je pomagala rast finančnih prihodkov in nižji stroški obresti zaradi uspešnega refinanciranja izvedenega v 2016. Je pa vseeno finančni dolg še vedno na visokih 129,5 milijona evrov, neto dolg pa na 113,2 milijona evrov ali na 3,5 kratniku EBITDA. To je visok nivo upoštevaje trenutno konjunkturo, ki se v dinamično globalnem svetu lahko hitro spremeni v recesijo. Prav tako se neto finančna zadolžitev zadnja leta zelo počasi zmanjšuje. Kapital, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe, znaša 146,5 milijona evrov.

Izvedli smo tudi vrednotenje, pri čemer smo ločeno ovrednotili turistični segment, industrijski segment in dolgoročne naložbe skupine. Kompleksna struktura oziroma izredno diverzificiran produktni portfelj pri tem očitno navaja na diskont, kakor tudi visoka zadolženost v primerjavi s primerljivimi borznimi podjetji. Naša ciljna cena, izdelana le na podlagi relativnega vrednotenja, znaša 25 evrov na delnico, kar nakazuje na 5,7-kratnik lanskega EBITDA. Posledično tako priporočamo nakup delnic Uniorja. Toda opozarjamo, da smo zaenkrat pri vrednotenju uporabili le metodo relativnega vrednotenja, ne pa tudi vrednotenja na podlagi diskontiranih denarnih tokov.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Tržno sporočilo družbe ALTA Invest d.d. Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED