Strokovni članki 17.9.2018

Tudi SAVA RE ohranja svoje letne napovedi nespremenjene

Avtor Sašo Stanovnik

V prvem polletju letošnjega leta je Sava RE poročala 308,6 milijonov evrov kosmatih premij, kar je za 3,7% več glede na enako obdobje lani. Gonilo rasti je že tradicionalno bil segment slovenskih premoženjskih zavarovanj. Pozitivno sta presenetila tudi srbski trg, kjer so zabeležili 40,8% rast kosmatih premij ter kosovki trg, z 21,2% rastjo kosmatih premij. Po drugi strani pa so se kosmate premije iz pozavarovanja skrčile za 2,3% glede na prvo polletje lanskega leta, predvsem zaradi upadanja poslovanja na ruskem in turškem trgu. Kosmate premije iz življenjskega zavarovanja v Sloveniji so tudi nadaljevale negativen trend iz prvega četrtletja letošnjega leta ter so se zmanjšale za 6,3% glede na isto obdobje lani, kar je posledica velikega obsega zapadanja polic. Ne glede na mešane rezultate med segmenti so kosmate premije so na zelo dobri poti, da presežejo tako cilje vodstva kakor tudi naša pričakovanja.

Neurje, ki je zajelo Slovenijo julija je pustilo sled tudi na rezultatih Save RE. Čisti odhodki za škode so se zvišali za 16,7% na 166 milijonov evrov, samo neurje pa naj bi povzročilo Savi RE 5,9 milijonov evrov škode. Velja omeniti, da zavarovalnica planira en tak velik škodni dogodek na leto, tako da je torej ta dogodek po eni strani pričakovan, a po drugi strani to obenem pomeni da je rezerva pokurjena. Zaradi višjih stroškov pridobivanja zavarovanja se je čisti stroškovni količnik zvišal iz 32,1% na 33,0%. Posledično je čisti kombinirani količnik z izključitvijo tečajnih razlik zrastel na 97,1%, kar je za 4,8 odstotnih točk več kot v istem obdobju lani.

Poslovni izid pred obdavčitvijo se je kumulativno znižal za 17,7% na 18,4 milijonov evrov, po segmentih pa je znašal 7,6 milijonov evrov v segmentu premoženja (prej 13,2 mio), 5,7 milijonov evrov v segmentu življenje (prej 5,1 mio), 4,6 milijonov evrov v pozavarovanju (prej 4,1 mio) ter 0,5 milijonov evrov v segmentu pokojnin (prej 0,1 mio).

Skratka, Sava RE je nadaljevala s solidno rastjo kosmatih premij, čeprav je to rast zasenčila škoda, ki jo je povzročila toča v Sloveniji v drugem četrtletju ter škodni dogodki za pozavarovalni segment v prvem četrtletju. Pričakovano šibkejši je tudi rezultat naložbenega dela brez vpliva tečajnih razlik. Vodstvo Save RE ohranja svoje cilje za letošnje leto, med drugimi tudi čisti dobiček v višini med 37 in 39 milijonov evrov, saj so za letos načrtovali škodni dogodek v višini 5 milijonov evrov. Načrtovani čisti dobiček, ki trenutno znaša 14,2 milijonov evrov, je posledično lahko dosežen v primeru, da se večji škodni dogodek ne zgodi v drugi polovici leta. Tako ambiciozen ciljani čisti dobiček smo že v začetku leta postavili na 35,9 milijonov evrov, torej nižje od planov Skupine in s tem pustili prostora za pozitivno presenečenje. Glede na rezultate iz drugega polletja, ki so sicer rahlo pod našimi pričakovanji, le rahlo znižujemo ciljno ceno a ohranjamo priporočilo kupi.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED