Strokovni članki 7.3.2017

Dobiček in premije Triglava nad pričakovanji

Avtor Matej Šimnic

Skupina Triglav je po prvih informacijah v letu 2016 zbrala 936 milijonov evrov premij oziroma 1,8 odstotka več kot v letu 2015. Zbrane bruto premije so bile tako precej nad planom in tudi nekoliko višje od naših pričakovanj. Z izjemo življenjskih zavarovanj, kjer je rast stagnirala, so se premije v neživljenjskem segmentu zvišale za 2 odstotka, pri zdravstvenih zavarovanjih pa za kar 5 odstotkov. Med državami je najvišjo rast dosegel srbski trg, kjer je Skupina Triglav pobrala za 22 odstotkov več premij, z 8-odstotno rastjo pa je sledila Hrvaška.

Za razliko od izjemnega leta 2015, ko ni bilo večjih škodnih dogodkov, so množični škodni dogodki Skupine Triglav v letu 2016 prispevale 19 milijonov bruto škod. Slednje pa so v celoti znašale 606 milijonov evrov, kar je 2 odstotka več kot leto prej. Podobno rast so dosegli tudi stroški zavarovalne dejavnosti, vse skupaj pa se je odrazilo v nekoliko višjem kombiniranem količniku, ki odraža dobičkonosnost samega zavarovalništva Skupine Triglav. Spodbudna je predvsem novica, da kljub visoki rasti premij kombinirani količniki upadajo tudi na trgih izven Slovenije, kar štirje trgi pa so na meji oziroma nad mejo dobičkonosnosti zavarovalnega dela. Nad 100 odstotki sta tako le še Srbija in Hrvaška, vendar sta se tudi v teh dveh primerih kazalca znižala za 5 oziroma 12 odstotnih točk.

V skladu z nizkimi obrestnimi merami so se prihodki iz investicij v primerjavi z letom 2015 znižali za 27 odstotkov. Kljub vsemu je bil dobiček Skupine Triglav le za 7,3 odstotka nižji kot leto prej in je dosegel 82,3 milijona evrov. Čeprav številka v manjši meri vključuje tudi delež dobička družb, ki jih Zavarovalnica Triglav ne obvladuje v celoti in s tem ne pripada delničarjem, lahko rečemo, da je Skupina močno presegla naša pričakovanja, ki so znašala 65 milijonov evrov. Kot kaže je lansko leto poslovanje zaznamovalo predvsem izjemno zadnje četrtletje, v katerem je bilo zabeleženega skoraj 29 milijonov evrov dobička. Glede na dinamiko kapitala je potrebno sicer poudariti, da je bil vsaj določen del tega dobička ustvarjen z unovčevanjem preteklih dobičkov na naložbenem portfelju.

Kapital Skupine Triglav se je tekom zadnjega četrtletja zvišal za 14,1 milijona evrov na 744,4 milijona evrov, glede na ocenjeno prilagoditev za delež v neobvladujočih družbah pa je bila konec leta knjigovodska vrednost delnice okoli 32,2 evra za delnico. Delnica tako trenutno kotira na 82 odstotkih knjigovodske vrednosti. Glede na dobiček bi Skupina Triglav lahko v letošnjem letu izplačala podobno dividendo kot lani, vendar pa bo delež izplačanega dobička odvisen od količnika kapitalske ustreznosti, ki ob tokratni objavi še ni bil razkrit.


"V letu 2016 smo dosegli dobre poslovne rezultate, ki so nad načrtovanimi. So rezultat dobrega poslovanja zavarovalne dejavnosti Skupine in hkrati uspešnega upravljanja z naložbami v relativno zelo zahtevnih razmerah na kapitalskih trgih,« pravi član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc in dodaja, da so lani nato na slovenskem trgu kot tudi na ostalih šestih trgih dosegli premijsko rast.


Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED