Splošen opis

Triglav Skladi smo vodilna družba za upravljanje premoženja v Sloveniji in del najbolj prepoznavne zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji in širši regiji. Naša osnovna dejavnost je upravljanje investicijskih skladov, individualno upravljanje premoženja strank in investicijsko svetovanje.

Naše poslanstvo je varčevanju dodajati vrednost ter deliti znanje in širiti zavedanje o preudarnem plemenitenju premoženja. Pri tem gradimo na zanesljivosti, odzivnosti, enostavnosti in transparentnosti do naših strank, ki jim zagotavljamo visoko strokovnost in visoke etične standarde pri upravljanju njihovega premoženja.

Upravljamo 1 mrd EUR premoženja v Krovnem skladu Triglav vzajemni skladi in Krovnem skladu Alta ter storitvi individualnega upravljanja premoženja. Skrbimo za 110.000 vlagateljev, ki nam zaupajo svoja sredstva. Velikost in stabilnost poslovanja sta trden temelj za nadaljnje kvalitetno upravljanje in zaveza, da tudi v bodoče stremimo k razvoju najboljših naložbenih rešitev za naše stranke.


Sedež družbe in ostali podatki

Ime podjetja  Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 
Sedež podjetja Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Telefon 01 3 200 400, 080 10 60
Faks 01 3 200 401
E-pošta skladi@alta.si
Spletno mesto www.alta.si in www.triglavskladi.si
Identifikacijska številka za DDV SI76205371
Matična številka 5853915
TRR 0510 0801 3777 387
Lastniška struktura Zavarovalnica Triglav, d. d.
Osnovnik kapital 834.585,01 EUR
Pravni status Družba za upravljanje, družba z omejeno odgovornostjo
Nadzorni organ Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana

Zgodovina družbe

Družba Triglav Skladi je bila ustanovljena leta 1994. S svojim delovanjem smo postavili marsikateri mejnik na področju upravljanja vzajemnih skladov v Sloveniji. Bogata tradicija in izkušnje predstavljajo prednosti naše Družbe. Iz dneva v dan napredujemo, rastemo in razvijamo nove storitve, zato nam svoja sredstva v upravljanje zaupa vedno več vlagateljev.


Pregled zgodovine

2019

Decembra 2019 smo uspešno pripojili družbo ALTA Skladi družbi Triglav Skladi, kar nam omogoča, da še bolj celovito skrbimo za naše obstoječe stranke ter potencialne nove stranke. Večja in močnejša združena ekipa upravljavcev in finančnih svetovalcev je zagotovilo, da bomo lahko v bodoče še bolj odzivni na potrebe trga in naših strank ter da bomo lahko zagotavljali še kakovostnejše in naprednejše naložbene rešitve.  

Aprila 2019 smo postali stoodstotni lastnik družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.. S prevzemom smo okrepili dejavnosti upravljanja premoženja v Skupini Triglav, ki predstavlja poleg  zavarovalništva drugi ključni steber poslovanja vodilne zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji in regiji Adria.

 

2018

Septembra 2018 je družba Triglav Skladi sklenila pogodbo o nakupu družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Ljubljana.


2016

Leta 2016 smo ustanovili dva nova delniška vzajemna sklada:

Poleg dveh novih delniških skladov smo posodobili naložbeno politiko sklada Triglav EM Bond in ga preimenovali v Triglav High Yield Bond.

 

2015

Leta 2015 smo oblikovali nov Varčevalni načrt in pričeli projekt prehoda na brezpapirno poslovanje.

 

2014

V začetku leta smo na trg lansirali visoko specializirano storitev Individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki nudi individualnim potrebam prilagojeno upravljanje premoženja strank.

 

2013

Triglav Skladi smo 9. septembra 2013 v upravljanje prevzeli vzajemne sklade Krovnega sklada ABANKA SKLADI:

 • ABANKA SKLADI Afrika in Srednji vzhod;
 • ABANKA SKLADI Aktivni;
 • ABANKA SKLADI Azija;
 • ABANKA SKLADI Baltinord;
 • ABANKA SKLADI Denarni EURO;
 • ABANKA SKLADI Evropa;
 • ABANKA SKLADI Evropski trgi v razvoju;
 • ABANKA SKLADI Fleksibilni;
 • ABANKA SKLADI Obvezniški;
 • ABANKA SKLADI Svetovni;
 • ABANKA SKLADI Uravnoteženi razviti trgi;
 • ABANKA SKLADI ZDA.

18. septembra 2013 smo kot prva družba za upravljanje v Sloveniji dobili dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

16. decembra 2013 smo izvedli optimizacijo ponudbe s pripojitvami in vključitvijo izbranih skladov k podobnim Triglav vzajemnim skladom.

 

2012

V okviru uveljavitve novele Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje smo 22. oktobra 2012 spremenili naložbene politike in imena posameznih skladov:

Leta 2012 smo ustanovili dva nova vzajemna sklada:

Vlagateljem smo ponudili tudi možnost investiranja sredstev v novo naložbeno kombinacijo Triglav Varni.

 

2011

Triglav, družba za upravljanje, d. o. o., se je 29. avgusta 2011 preimenovala v Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Leta 2011 smo v Triglav Skladi ustanovili 4 nove delniške vzajemne sklade:

Poleg 4 delniških, smo ustanovili tudi nov obvezniški vzajemni sklad Triglav EM Bond.

Vlagateljem smo ponudili tudi možnost investiranja sredstev v novo naložbeno kombinacijo Triglav Megatrendi.


2010

Triglav DZU je prva na slovenskem trgu ponudila varčevalni načrt Triglav Pr[a]va naložba. Ključna značilnost tega varčevalnega načrta je, da po vnaprej predvidenem časovnem načrtu znižuje naložbeno tveganje in s tem zaklepa že ustvarjene donose.

 

2009

Pri izboru najboljših vzajemnih skladov v Sloveniji v letu 2008 so nagrado za najboljši sklad v svojih kategorijah prejeli kar trije vzajemni skladi Triglav DZU:

Leta 2009 smo v Triglav DZU pridobili tudi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi iz obstoječih vzajemnih skladov, ki jih je upravljala Triglav DZU.

V tem letu je začel delovati tudi naš portal za elektronski pristop k vzajemnim skladom – Emil, kasneje nadgrajen v spletno aplikacijo Moj račun.

 

2008

Leta 2008 je sklad Triglav Balkan pri izboru najboljših vzajemnih skladov v Sloveniji v letu 2007 prejel nagrado za najboljši vzajemni sklad v kategoriji delniških balkanskih vzajemnih skladov.

Tega leta smo izdelali tudi spletni portal lepojebitistrokovnjak.si ki na poljuden in vlagateljem prijazen način predstavlja skrivnosti vlaganja sredstev v vzajemne sklade.

Triglav DZU je skupaj z Zavarovalnico Triglav na področju naložbenih življenjskih zavarovanj prva na slovenski trg uvedla novo naložbeno strategijo upravljanja sredstev po konceptu življenjskega cikla, ki smo jo poimenovali Finančni cilji.

 

2007

Triglav DZU je bila prva družba za upravljanje, ki je vlagateljem na slovenskem trgu ponudila možnost investiranja sredstev v vnaprej pripravljene naložbene kombinacije vzajemnih skladov Triglav. Za svoje vlagatelje je tega leta pripravila 4 naložbene kombinacije:


2006

Leta 2006 smo v Triglav DZU ustanovili 6 novih delniških vzajemnih skladov:

2005

Leta 2005 se je Delniška investicijska družba Triglav Steber I preoblikovala v delniški vzajemni sklad Triglav Steber I.

 

2004

Tega leta smo na Triglav DZU ustanovili dva nova vzajemna sklada:

2003

Leta 2003 je Triglav DZU prenehala z upravljanjem premoženja nekdanjega PID-a Triglav Steber II. Tega leta je bila v sodni register vpisana oddelitev Triglav finančne družbe, d.d. (TFDR) od Triglav Stebra II, PID, d. d. V začetku leta 2004 pa se je izvršil še vpis preoblikovanja te družbe v finančni holding – Triglav Naložbe, d. d.

 

2002

Triglav Steber I, ki je prvotno deloval kot pooblaščena investicijska družba, se je leta 2002 z vpisom v sodni register pravno-formalno preoblikoval iz PID-a v Posebno investicijsko družbo.

Kot velik delničar Leka je Triglav Steber I ob dobri prodaji te naložbe zabeležil najvišjo rast vrednosti enote premoženja v svoji zgodovini.

 

2001

Zaradi uskladitve z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) smo leta 2001 izvedli razdelitev družbe Triglav Steber II. Razdeljen je bil  na Triglav Steber, PID, d. d., kjer so premoženje sestavljali le lastninski certifikati, in na Triglav finančno družbo, d. d., kjer je premoženje ustrezalo preoblikovanju v redno delniško družbo – holding.

 

2000

Leta 2000 smo v Triglav DZU uspešno prenesli koncept poslovanja v tujino. Skupaj s partnerji smo ustanovili družbe za upravljanje izven slovenskih meja, da bi se vključili v privatizacijske procese v ostalih republikah nekdanje Jugoslavije.

 

1999

Leta 1999 smo v Triglav DZU ustanovili Posebni vzajemni sklad Triglav Renta.

 

1998

Leta 1998 smo izvedli reorganizacijo, ki so jo delničarji potrdili na skupščinah vseh sedmih PID-ov. Reorganizacija je pripeljala do združitve vseh PID-ov v enega in njegove takojšnje razdelitve na dva PID-a, Triglav Steber I in Triglav Steber II.

Sledilo je obdobje dokončne zamenjave lastninskih certifikatov za premoženje ter usklajevanje premoženja obeh PID-ov za potrebe preoblikovanja v skladu z določili novega Zakona o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (ZISDU).


1994

Triglav družba za upravljanje, d. o. o., (Triglav DZU) je bila ustanovljena 7. maja leta 1994. Ustanovljena je bila z namenom ustanavljanja investicijskih družb, ki so se v procesu privatizacije slovenskega gospodarstva ukvarjale z zbiranjem lastninskih certifikatov in z njihovo menjavo za delnice in deleže podjetij.

V obdobju zbiranja certifikatov je družba ustanovila sedem pooblaščenih investicijskih družb (PID), v katere je več kot 130.000 delničarjev vložilo prek 33 milijard tolarjev certifikatskih sredstev.

 

Objave