Omejitve odgovornosti za ALTA Invest d.d.

Omejitve odgovornosti za ALTA Invest d.d.

RAZKRITJA GLEDE NALOŽBENIH PRIPOROČIL DRUŽBE ALTA INVEST D.D.

Za izdelavo in posredovanje naložbenega priporočila je odgovorna ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA Invest). Nadzorni organ ALTA Invest je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Poljanski nasip 6, Ljubljana.

Z namenom preprečitve in izogibanja nasprotij interesov sta oddelek analiz in oddelek TradePorta v okviru ALTA Invest organizacijsko ločen del podjetja, ki je strokovno neodvisen n na podlagi različnih dejavnikov po lastni presoji odloča o izboru, spremljanju in ažuriranju naložbenih priporočil o posameznih izdajateljih. ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. v okviru svoje informacijske politike zagotavlja delovanje ustreznih informacijskih pregrad in onemogoča dostopnost baz podatkov in ostalega gradiva, ki jih v okviru svojega dela uporabljajo zaposleni v oddelku analiz, drugim nepooblaščenim delavcem.

Podatki o preteklem poslovanju so pridobljeni in obdelani ter napovedi oziroma strategije izdelane (v kolikor jih naložbeno priporočilo vsebuje) na podlagi javno dostopnih podatkov, objavljenih računovodskih izkazov in gradiv za skupščine delničarjev, letnih in medletnih poročil, drugih javnih objav podjetij, podatkov iz informacijskega sistema Bloomberg L.P., London in drugih javno dosegljivih virov (Reuters, Capital IQ, The Financial Timer, Business Week, The Economist itd.) ter lastnih izračunov. Uporabljeni so še naslednji viri: FxStreetDailyfxActionforexForex NewsCommerzbankBloomberg Professional, za forex & delnice & makro analize: Saxo BankJyske BankRaiffeissen Bank, Bloomberg Professional, za analizo delnic: Yahoo FinanceReutersFinanztreff, Bloomberg Professional, za macro research: BNP PARIBAS BankJyske Bank, Bloomberg Professional, za standardizirane terminske pogodbe (futures): FxStreet FuturesFutureSource.comTFC Commodity Charts, Bloomberg Professional, za commitments of traders: TFC Commodity Charts, Bloomberg Professional.

Ne ALTA Invest, ne osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi naložbenega priporočila, ne odgovarjajo za popolnost, ažurnost in pravilnost posredovanih podatkov, ki so jih pridobile iz različnih javnih baz in javno dosegljivih virov, kot tudi ne za obdelave teh podatkov, izračune in analize, napravljene na podlagi teh podatkov.

Pri izdelavi naložbenega priporočila so bile lahko uporabljene naslednje podlage za vrednotenje oziroma metodologije za ocenjevanje finančnega instrumenta ali izdajatelja za določitev ciljne cene finančnega instrumenta:

 • metoda čiste neto sedanje vrednosti oziroma metoda likvidacijske vrednosti;
 • metoda diskontiranih denarnih tokov (pričakovanih dividend ali prostih denarnih tokov);
 • metoda relativnih vrednosti (vrednotenje preko primerljivih podjetij);
 • metoda primerljivih prodaj (vrednotenje preko primerljive prevzemne transakcije);
 • tehnična analiza.

Naložbeno priporočilo je investicijska raziskava ali tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI).

Glede podatkov, ki se nanašajo na preteklo uspešnost, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec rezultatov v prihodnosti. Zgodovinski podatki o donosih finančnega instrumenta namreč ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

V primeru, da naložbeno priporočilo vsebuje napovedi, strategije, razmerje med tveganjem in nagrado (v nadaljevanju: napovedi), ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, izjavljajo, da si kot dobri strokovnjaki prizadevajo vedno podati popolne, uporabne in resnične napovedi. Napovedi predstavljajo na podlagi podatkov, znanj in izkušenj oblikovana pričakovanja, podkrepljena z dogajanjem v preteklosti, za uresničitev katerih ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, ne jamčijo.

ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali katerekoli druge posledice dejanj ali opustitev, opravljenih na podlagi omenjenega naložbenega priporočila. ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, torej ne jamčijo za donosnost finančnih instrumentov.

Osebe, ki so sodelovale pri posameznemu naložbenemu priporočilu, so navedene ob naložbenemu priporočilu.

Delnica je lastniški finančni instrument. Glede na pravice iz delnic so delnice navadne (redne) in prednostne (ugodnostne). Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; pravico do dela dobička (dividenda) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Prednostne delnice so delnice, ki zagotavljajo njihovim imetnikom poleg pravic, ki pripadajo navadnim delnicam, še določene prednostne pravice, na primer prednost pri izplačilu vnaprej določenih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti delnic ali dobička, prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe in druge pravice, določene s statutom družbe. Prednostne delnice se lahko izdajajo tudi brez glasovalne pravice. Donos lastniškega finančnega instrumenta je sestavljen iz izplačanih dividend, o katerih odločajo lastniki podjetja na skupščini, ter razlike v ceni delnice, ki nastane od trenutka prodaje in nakupa. Razlika je lahko pozitivna ali negativna in jo je nemogoče napovedovati z gotovostjo.

Tveganja, povezana z investiranjem v delnice, so npr. izguba, povezana s padcem cen delnic, upoštevaje dejstvo, da pretekli donosi ne jamčijo bodočih; tveganje nedoseganja pričakovanih bodočih poslovnih rezultatov izdajatelja; tveganje stečaja oziroma neizpolnitve obveznosti izdajatelja; tveganje drugih sprememb v gospodarstvu, na katere izdajatelj ne more vplivati in ki lahko povzročijo spremembo vrednosti naložbe (tržna tveganja), kot npr. spremembe obrestnih mer (tveganje obrestne mere) in sprememba zakonodaje (še posebej na področju urejanja trgov denarja in trgov kapitala, na področju davkov in mednarodnega pretoka kapitala), naravne in ekološke nesreče, vojne in ostale konfliktne situacije ali druge primere višje sile; pomanjkanje povpraševanja po delnici, zaradi katere imetnik le-te v želenem trenutku ne bo mogel prodati oz. jo bo lahko prodal le po nižji ceni; nelikvidnost povečuje razliko med ponujeno in povpraševano ceno na trgu, ki se lahko močno razlikujeta od povprečne tržne cene (likvidnostno tveganje); v primeru, da se delnica glasi na tujo valuto, investitor sprejema tudi valutno tveganje; donos finančnega instrumenta je v tem primeru odvisen tudi od gibanja tuje valute glede na domačo, kar lahko vpliva na zmanjšanje donosa zaradi neugodnih valutnih nihanj. Naložba v delnice ne vsebuje finančnega vzvoda. Z nakupom delnic vlagatelj tvega izgubo celotne investicije.

Obveznica je fiksno ali variabilno obrestovan dolžniški vrednostni papir s katerim se izdajatelj obveže imetniku, v skladu z vnaprej dogovorjenim načrtom, ob dospelosti ali že v času trajanja obveznice izplačati glavnico in pripadajoče obresti. Donos obveznice je sestavljen iz obresti na vložen kapital in iz razlike med nakupno in prodajno ceno obveznice. Donos je lahko vnaprej določen le, če se obveznica drži do zapadlosti in ima fiksno obrestno mero. Donosa obveznic s spremenljivimi obrestnimi merami ni možno vnaprej določiti. Donose obveznic, ki so znatno nad običajnimi donosi, je potrebno presojati s posebno previdnostjo in preveriti kreditno tveganje izdajatelja. Prodajna cena prav tako ni znana vnaprej in se lahko razlikuje od cene, ki je bila uporabljena pri računanju pričakovanega donosa. Torej se lahko pričakovani in realizirani donos razlikujeta. Od realiziranega donosa je potrebno odšteti tudi morebitne transakcijske stroške.

Tveganja, povezana z nakupom obveznic, so npr. tveganje, da izdajatelj ne bo izpolnil svojih obveznosti (kreditno tveganje), tveganje spremembe obrestnih mer, tveganje sprememb v gospodarstvu, na katere izdajatelj nima vpliva, likvidnostno tveganje, tržno tveganje, valutno tveganje. Z nakupom obveznice vlagatelj lahko tvega izgubo celotne investicije, zlasti z nakupom obveznic, ki jih izdajajo izdajatelji z nizko boniteto (t.i. »junk bonds«), sicer pa je verjetnost, da do tega pride, zelo majhna.

Izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti, ki so izvedeni iz osnovnega instrumenta, npr. iz delnice, obveznice, valute, obrestne mere, blaga itd. Primeri izvedenih finančnih instrumentov so opcije, certifikati, pogodbe na razliko v ceni (CFD), standardizirane terminske pogodbe (STP), nakupni boni (warranti).

Trgovanje z izvedenimi instrumenti, npr. na valutnem trgu, s CFD-ji, STP-ji, opcijami, certifikati in ostalimi zapletenimi finančnimi instrumenti ni primerno za vsakega investitorja. Strankam se splošno priporoča razpršenost naložb v različne finančne instrumente različnih izdajateljev, tako da je zmanjšana izpostavljenost na posamezni finančni instrument.

Izvedeni finančni instrumenti lahko vsebujejo finančni vzvod, kar pomeni, da se sprememba v vrednosti osnovnega instrumenta v sorazmerno večji meri odraža na vrednosti strankine naložbe. To lahko deluje stranki v prid ali v škodo. V primeru za stranko neugodnega premika na trgu se lahko zgodi, da izgubi celotno vrednost svoje naložbe ali pri nekaterih vrstah izvedenih finančnih instrumentov celo več kot to. Stopnja finančnega vzvoda se razlikuje po posameznih instrumentih, zato se je stranka dolžna poučiti o tem pred sklepanjem vsakega posla take vrste.

Pri nekaterih izvedenih finančnih instrumentih ni potrebno zagotavljati celotne vrednosti posla pred nakupom, ampak je dovolj le na kritnem računu vzdrževati vnaprej določen delež posla. V primeru spremembe zahtev za kritje s strani izdajatelja ali za stranko neugodnega premika tečaja se lahko zgodi, da bodo zahteve za kritje odprtih pozicij presegle znesek strankinega kritja. Če stranka ne zapre nekaterih pozicij ali nakaže dodatna sredstva na trgovalni račun, se lahko zgodi, da bodo vse strankine pozicije prisilno zaprte. Vse morebitne trgovalne izgube, ki bi pri tem nastale, krije stranka.

Nekateri izvedeni finančni instrumenti omogočajo samodejno zapiranje pozicije ob vnaprej določenih vrednostih, lahko tudi za namene določanja največje dopustne izgube. Uresničevanje teh ukrepov je podvrženo likvidnostnemu tveganju, zato je mogoče, da bo posel zaključen po slabši vrednosti, kot je bila predvidena ob sprožitvi zapiranja pozicije.

Trgovanje z opcijami lahko vključuje visoko stopnjo tveganja. Stranka se zaveda, da mora pred opravljanjem poslov z opcijami preveriti, za koliko se mora spremeniti vrednost osnovnega instrumenta, iz katerega je izvedena opcija, preden ta pridobi notranjo vrednost, ki pokrije premijo in transakcijske stroške, ki jih je stranka plačala. Vsaka stranka naj se pred posli z opcijami poduči o lastnostih teh instrumentov in predvsem o naravi pogodbenega razmerja, v katerega vstopi s prodajo opcije, saj je v tem primeru izguba lahko neomejena.

Prodajna cena finančnega instrumenta praviloma ni znana vnaprej in se lahko razlikuje od cene, ki je bila uporabljena pri računanju pričakovanega bruto donosa. Torej se lahko pričakovani in realizirani bruto donos razlikujeta. Upoštevati pa je potrebno tudi, da na neto donos finančnega instrumenta vplivajo tudi stroški in provizije, povezane z nakupom in prodajo finančnega instrumenta, in morebitne davščine. Razlika je lahko pozitivna ali negativna in jo je nemogoče napovedovati z gotovostjo.

Vlaganje v finančne instrumente je povezano tudi s tveganjem. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Naložbeno priporočilo, namenjeno širšemu krogu oseb, ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih preostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino priporočila. Pred vlaganjem v finančne instrumente, ki so predmet naložbenega priporočila, se posvetujete s strokovnjakom ALTA Invest.

ALTA Invest je borzno posredniška družba, katere dejavnost obsega med drugim tudi sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančni instrumenti, izvrševanje naročil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov za račun strank ter poslovanje za svoj račun. ALTA Invest je pooblaščeni član Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

Osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, izjavljajo, da njihovo plačilo ni neposredno vezano na specifična priporočila ali mnenja, izražena v priporočilu, niti neposredno na posle v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih opravlja ALTA Invest in z ALTA Invest povezane pravne osebe. Je pa lahko plačilo analitika, zadolženega za spremljanje zadevnega izdajatelja, omenjenega v dokumentu ali prispevku, med drugimi dejavniki vezano tudi na dobičkonosnost ALTA Invest, katerega del lahko predstavlja tudi dobiček od opravljanja investicijskih storitev.

Fizične osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, izjavljajo, da niso pridobile deležev v izdajatelju pred javno ponudbo takih deležev.

ALTA Invest izjavlja, da tega dokumenta pred njegovim razširjanjem ni razkrila izdajatelju, katerega finančni instrument je predmet priporočila.

Po vednosti ALTA Invest:

 • ni pomembnejših udeležb v smislu deleža ALTA Invest, fizične osebe, ki dela za ALTA Invest, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila, ali s katero od teh oseb povezane pravne osebe v izdajatelju, ki presega 5% osnovnega kapitala izdajatelja oz. deleža izdajatelja, ki presega 5% osnovnega kapitala ALTA Invest ali z ALTA Invest, oz. s fizično osebo, ki dela za ALTA Invest, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila, povezane pravne osebe;
 • tako ALTA Invest, kot tudi z ALTA Invest povezane pravne osebe in druge pravne ali fizične osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, so v preteklosti že ali v prihodnosti še bodo sklepali posle s finančnimi instrumenti ali z izdajatelji, ki so predmet naložbenega priporočila. Na dan objave naložbenega priporočila so torej avtor naložbenega priporočila, ALTA Invest, z ALTA Invest povezane pravne osebe in druge pravne ali fizične osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, lahko imeli v lasti finančni instrument, na katerega se naložbeno priporočilo nanaša;
 • niti ALTA Invest niti fizična oseba, ki dela za ALTA Invest na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila, ne s katero od teh oseb povezana pravna oseba, ni vzdrževalec trga finančnih instrumentov izdajatelja;
 • niti ALTA Invest niti fizična oseba, ki dela za ALTA Invest na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila v preteklih 12-ih mesecih ni vodila javne ponudbe finančnih instrumentov navedenega izdajatelja ali sodelovala pri njeni izvedbi;
 • niti ALTA Invest niti fizična oseba, ki dela za ALTA Invest na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila z izdajateljem ni sklenila dogovora oziroma pogodbe o izdelavi tega naložbenega priporočila;
 • niti ALTA Invest niti fizična oseba, ki dela za ALTA Invest na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega priporočila ali z izdajateljem, na katerega se priporočilo nanaša, nima nasprotij interesov, razen morebitnih razkritij v preostalem delu tega dokumenta.

V obdobju med 30.6.2017 in 30.6.2018 je bila struktura vseh posredovanih naložbenih priporočil naslednja:

 

  Število priporočil Delež priporočil Delež izdajateljev, za katere je ALTA Invest, v preteklih 12 mesecih opravljala 
Kupi 31 72% 7%
Drži 12 28% 12%
Prodaj 0 10% 0%

Pojasnilo posameznih naložbenih priporočil:

KUPI: Na podlagi ocene celotne donosnosti ALTA Invest v določenem trenutku predlaga nakup delnice.
DRŽI: Na podlagi ocene celotne donosnosti ALTA Invest v določenem trenutku predlaga ne prodaje ne nakupa delnice.
PRODAJ: Na podlagi ocene celotne donosnosti ALTA Invest v določnem trenutku predlaga prodajo delnice.

ALTA Invest se v ničemer ne obvezuje k periodičnemu obnavljanju oziroma ažuriranju priporočil obravnavanega izdajatelja, kakor tudi ni dolžna obveščati prejemnikov priporočila o spremembah ocen, mnenj in napovedi, ki izhajajo iz dogodkov po objavi priporočila. ALTA Invest pri poslovanju s stranko ali za njen račun ni dolžna ravnati v skladu z mnenji in ocenami, izraženimi v naložbenih priporočilih, ki jih objavlja.

V primeru naložbenih priporočil preko TradePorta, je predviden čas veljavnosti priporočila krajši od treh dni. V primeru ostalih naložbenih priporočil, je veljaven čas naložbenega priporočila naveden v naložbenem priporočilu. Veljavnost naložbenega priporočila je lahko zaradi tržne volatilnosti in sprememb predpostavk, na podlagi katerih je raziskava narejena, drugačna od v naložbenem priporočilu navedene veljavnosti. Doba držanja pozicije je tako odvisna od aktualnih tržnih razmer, zato lahko pride do priporočenega zaprtja pozicije pred dejanskim, v naložbenem priporočilu danim datumom.

Prejemnik tega dopisa lahko uporablja z dopisom prejete informacije in podatke v osebne namene, če gre za fizično osebo, ali za potrebe lastnega poslovanja, če gre za pravno osebo (in ne v njene pridobitniške namene), pri čemer jih ne sme posredovati, prenašati ali kako drugače priskrbeti kakšni drugi fizični ali pravni osebi ali jih distribuirati ali reproducirati, brez predhodnega dovoljenja ALTA Invest.

Vsebina dokumenta je lahko predmet avtorsko pravnega in s tem sodnega varstva.

Ostale informacije o storitvah ALTA Invest ter finančnih instrumentih, vključno s Splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti in ceniki ter ostala razkritja, so dostopna na

 

Aktualna in pretekla priporočila:

 

Podjetje Datum razširjenega poročila Ciljna cena Tržna cena Priporočlo Veljavnost Pripravila  
Unior
Luka Koper
Pozavarovalnica Sava
Krka
Intereuropa
Zavarovalnica Triglav
Cinkarna Celje
Gorenje
Luka Koper
Telekom Slovenije
Unior
Telekom Slovenije
Zavarovalnica Triglav
Pozavarovalnica Sava
Valamar Riviera
Krka
Cinkarna Celje
Gorenje
Pozavarovalnica Sava
Intereuropa
Zavarovalnica Triglav
Petrol
Luka Koper
Cinkarna Celje
Intereuropa
Pozavarovalnica Sava
Zavarovalnica Triglav
Krka
Petrol
Gorenje
Valamar Riviera
Telekom Slovenije
Cinkarna Celje
Luka Koper
Intereuropa
Gorenje
Petrol
Pozavarovalnica Sava
Zavarovalnica Triglav
Krka
Telekom Slovenije
Krka
Telekom Slovenije
Valamar Riviera
31.5.2018
30.5.2018
28.5.2018
23.5.2018
18.5.2018
17.5.2018
16.5.2018
15.5.2018
14.5.2018
7.5.2018
18.4.2018
6.4.2018
13.4.2018
13.4.2018
27.3.2018
29.3.2018
15.3.2018
19.3.2018
14.3.2018
15.3.2018
7.3.2018
14.3.2018
27.11.2017
22.11.2017
24.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
14.11.2017
27.10.2017
26.10.2017
14.9.2017
4.9.2017
4.9.2017
4.9.2017
29.8.2017
29.8.2017
29.8.2017
22.8.2017
22.8.2017
27.7.2017
27.7.2017
28.7.2017
23,00
38,00
23,90
65,00
2,80
36,00
275,00
5,80
38,00
86,00
25,00
86,00
36,00
23,90
47,00
65,00
275,00
5,80
20,00
2,00
30,70
409,00
43,00
248,00
2,00
20,00
30,70
64,00
399,00
6,20
47,00
96,00
230,00
38,00
1,90
6,80
399,00
20,00
30,70
64,00
96,00
58,00
98,00
47,00
17,00
32,50
18,70
59,00
2,30
33,90
231,00
5,80
30,20
82,00
16,50
83,00
33,20
17,50
40,40
57,80
205,00
5,80
16,90
1,96
31,50
347,00
30,00
190,00
2,00
16,00
28,40
55,00
341,10
5,60
45,90
82,00
183,00
31,00
1,80
6,30
385,00
16,20
27,20
54,90
83,00
55,00
83,50
44,00
 
Kupi
Kupi
Kupi
Kupi
Kupi
Kupi
Kupi
Drži
Kupi
Drži
Kupi
Drži
Kupi
Kupi
Drži
Kupi
Kupi
Drži
Kupi
Drži
Kupi
Kupi
Kupi
Kupi
Drži
Kupi
Kupi
Kupi
Kupi
Drži
Drži
Kupi
Kupi
Kupi
Drži
Drži
Drži
Kupi
Kupi
Kupi
Kupi
Drži
Kupi
Drži
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
Sašo Stanovnik
Matej Justin
Sašo Stanovnik
Tina Orzan
Matej Justin
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Tina Orzan
Matej Justin
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Matej Justin
Sašo Stanovnik
Matej Justin
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Matej Šimnic
Matej Justin
Matej Justin
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Matej Šimnic
Matej Šimnic
Matej Šimnic
Sašo Stanovnik
Matej Šimnic
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik


Sašo Stanovnik

Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik


Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik

 

 

 

 

 

 

Sašo Stanovnik

Sašo Stanovnik

 

 

 

Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik


Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik
Sašo Stanovnik

Sašo Stanovnik

 

Predmetno gradivo oziroma oglas je tržno sporočilo v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI), vendar ne izpolnjuje pogojev za naložbeno priporočilo, niti pogojev za investicijsko raziskavo. Naročnik oglasa je družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA Invest), ki opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. ALTA Invest je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR.

Ostale informacije o ALTA Invest, storitvah ALTA Invest ter finančnih instrumentih na podlagi ZTFI in Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe so razvidne iz informacij in aktov ALTA Invest, objavljenih na tej spletni strani:

Razkritja za medijske objave

Z namenom preprečitve in izogibanja nasprotij interesov je oddelek analiz v okviru ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. (v nadaljevanju: ALTA Invest d.d.) organizacijsko ločen del podjetja, ki je strokovno neodvisen in na podlagi različnih dejavnikov po lastni presoji odloča o izboru, spremljanju in ažuriranju naložbenih priporočil o posameznih izdajateljih ter podajanju izjav, komentarjev in prispevkov. ALTA Invest d.d. v okviru svoje informacijske politike zagotavlja delovanje ustreznih informacijskih pregrad in onemogoča dostopnost baz podatkov in ostalega gradiva, ki jih v okviru svojega dela uporabljajo zaposleni v oddelku analiz, drugim nepooblaščenim delavcem podjetja.

ALTA Invest d.d. lahko trguje s finančnimi instrumenti, omenjenimi v dokumentu ali prispevku oziroma za svoje potrebe, pri čemer je lahko na podlagi kratkoročnih predlogov finančnih analitikov udeležena v transakcijah na način, ki ni v skladu z objavljenim priporočilom v dokumentu ali prispevku.

Osebe, ki za ALTA Invest d.d. delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, izjavljajo, da njihovo plačilo ni neposredno vezano na specifična priporočila ali mnenja, izražena v tem priporočilu, niti neposredno na posle v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih opravlja ALTA Invest d.d. in z ALTA Invest d.d. povezane pravne osebe. Plačilo analitika, zadolženega za spremljanje zadevnega izdajatelja, omenjenega v dokumentu ali prispevku, pa je lahko med drugimi dejavniki vezano tudi na dobičkonosnost ALTA Invest d.d., katerega del lahko predstavlja tudi dobiček od opravljanja investicijskih storitev.

Nadzorni organ družbe ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Konflikt interesov

ALTA Invest d.d. izjavlja, da z njo povezane pravne osebe, pri njej zaposleni finančni analitiki in njihove povezane osebe in morebitne druge osebe, ki so sodelovale pri pripravi tega dokumenta oziroma prispevka, nimajo pomembnejših udeležb ali finančnih interesov v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka. Prav tako nimajo večjih finančnih interesov v zvezi s posameznim izdajateljem teh instrumentov, ki bi izhajali iz medsebojne kapitalske udeležbe, vzdrževanja trga finančnih instrumentov izdajatelja, izvajanja storitev javne ponudbe finančnih instrumentov izdajatelja ali drugih posebnih storitev v zvezi s finančnimi instrumenti v zadnjih 12 mesecih, naročila izdajatelja za izdelavo tega dokumenta oziroma prispevka, nagrajevanja zaposlenih in/ali sodelujočih oseb, predvsem finančnih analitikov, glede na promet s predmetnimi finančnimi instrumenti ali drugih interesnih razmerij, med drugim kakršnihkoli drugih dogovorov, ki bi se nanašali na opravljanje storitev v zvezi s finančnimi instrumenti. ALTA Invest d.d. prav tako izjavlja, da ne obstajajo nasprotja interesov navedenih oseb v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka niti v zvezi s posameznim izdajateljem teh instrumentov.

Omejitev odgovornosti

Dokument oziroma prispevek je izdelala oziroma posredovala družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. Železna cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA Invest). ALTA Invest je član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument oziroma prispevek je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ni namenjeno točno določenemu vlagatelju. Prav tako morebitno priporočilo v dokumentu oziroma prispevku ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov. Priporočilo prav tako ni namenjeno nudenju osebnih investicijskih nasvetov, saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije, znanja in izkušenj posameznih vlagateljev ter specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega priporočila.

Osebe, ki so sodelovale pri posameznemu prispevku oziroma naložbenemu priporočilu, so navedene ob prispevku oziroma naložbenemu priporočilu.

Dokument ali prispevek je bil pripravljen za potrebe strank ALTA Invest in ne more biti predmet reprodukcije, distribucije ali objave brez predhodnega pisnega dovoljenja ALTA Invest. Prav tako je posredovanje, spreminjanje ali povzemanje tega dokumenta oziroma prispevka dovoljeno le ob predhodni pridobitvi pisnega soglasja s strani ALTA Invest. S prejemom in pregledom dokumenta oziroma prispevka se bralec zavezuje, da drugim osebam ne bo razkrival vsebine, mnenj, zaključkov ali informacij, podanih v dokumentu oziroma prispevku, vključno z investicijskimi priporočili, ostalimi ocenami, napovedmi in ciljno ceno, brez predhodnega pisnega dovoljenja ALTA Invest.

Vsi podatki in informacije, uporabljeni v tem dokumentu oziroma prispevku temeljijo na javnih podatkih, pridobljenih iz tiskanih medijev, letnih in medletnih poročil, elektronskih medijev in podobnih virov, za katere ALTA Invest meni, da so verodostojni na dan objave, oziroma navaja dvom glede verodostojnosti posameznih virov. Vseeno ALTA Invest ne zagotavlja natančnosti in popolnosti podatkov in informacij v dokumentu oziroma prispevku. Dejstva, na podlagi katerih je dokument ali prispevek pripravljen, se v besedilu jasno razlikujejo od razlag, ocen, mnenj in drugih informacij, ki niso dejstva. Projekcije, napovedi in ciljni tečaji so označeni kot taki, v dokumentu oziroma prispevku pa so razkrite ključne predpostavke, na podlagi katerih so napovedi pripravljene, vendar se lahko te brez predhodnega obvestila spremenijo. Dokument oziroma prispevek lahko vsebuje tudi zgodovinske podatke o donosnosti finančnih instrumentov, ki niso pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Finančni analitiki ALTA Invest so za potrebe tega dokumenta oziroma prispevka vse podatke zbrali, prečistili in obdelali skladno z načelom vestnosti in poštenja, s potrebno strokovno skrbnostjo oseb, ki se poklicno ukvarjajo z izdelavo ali posredovanjem priporočil.

Pri izdelavi naložbenega priporočila so bile lahko uporabljene naslednje podlage za vrednotenje oziroma metodologije za ocenjevanje finančnega instrumenta ali izdajatelja za določitev ciljne cene za finančni instrument:

 • metoda čiste neto sedanje vrednosti oziroma metoda likvidacijske vrednosti;
 • metoda diskontiranih denarnih tokov (pričakovanih dividend ali prostih denarnih tokov);
 • metoda relativnih vrednosti (vrednotenje preko primerljivih podjetij);
 • metoda primerljivih prodaj (vrednotenje preko primerljive prevzemne transakcije).
 • tehnične analize.

ALTA Invest z njo povezane osebe, pri njej zaposlene osebe in morebitne druge osebe, ki so sodelovale pri pripravi tega dokumenta oziroma prispevka, so lahko lastniki finančnih instrumentov iz tega dokumenta oziroma prispevka ali poslovni partnerji njihovih izdajateljev. ALTA Invest, opozarja, da so naložbe v finančne instrumente, vključno s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka, tvegane. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Pri investiranju v finančne instrumente se je potrebno zavedati sistematičnega in nesistematičnega tveganja. Nesistematična tveganja se nanašajo na posamezen finančni instrument, ki nima vpliva na celoten finančni trg ter je neodvisno od gibanj na finančnem trgu. Učinke nesistematičnih tveganj je možno odpraviti z diverzifikacijo portfelja. Sistematično tveganje pa se nanaša na dejavnike, ki vplivajo na celoten finančni trg in posledično vplivajo na vrednost celotnega investitorjevega portfelja. Poleg tega je vlagatelj na razvijajočih trgih soočen z večjim tveganjem poravnave in skrbništva, kot pa na trgih z daljšo tradicijo infrastrukture kapitalskega trga. Na likvidnost delnice vpliva število tržnih udeležencev, kar pa lahko posledično vpliva na zanesljivost investicije, narejene na podlagi tega dokumenta oziroma prispevka. Druga dodatna tveganja niso podana v tem dokumentu oziroma prispevku, vendar obstajajo in se lahko nanašajo na omenjeno priporočilo v dokumentu ali prispevku. Vlagatelji se morajo vedno zavedati različnih tveganj, preden se odločijo za transakcijo na kapitalskem trgu. Priporočamo, da se pravne in fizične osebe pri odločanju o naložbah v finančne instrumente posvetujejo z usposobljenimi strokovnjaki oziroma borzni posredniki ALTA Invest in pri tem pridobijo dodatne informacije.

Prodajna cena finančnega instrumenta praviloma ni znana vnaprej in se lahko razlikuje od cene, ki je bila uporabljena pri računanju pričakovanega bruto donosa. Torej se lahko pričakovani in realizirani bruto donos razlikujeta. Upoštevati pa je potrebno tudi, da na neto donos finančnega instrumenta vplivajo tudi stroški in provizije, povezane z nakupom in prodajo finančnega instrumenta, in morebitne davščine. Razlika je lahko pozitivna ali negativna in jo je nemogoče napovedovati z gotovostjo.

Prav tako se morajo vsi investitorji zavedati obstoja možnosti neizpolnitve napovedanih dogodkov in predpostavk vrednotenja na podlagi katerih je priporočilo v dokumentu oziroma prispevku oblikovano ter možnosti nihanja tečaja finančnega instrumenta obravnavanega izdajatelja. Tako v primeru neugodnega gibanja tečaja finančnega instrumenta obstaja možnost nižje bodoče vrednosti naložbe kot znaša prvotna (nakupna) vrednost in obratno. V primeru, da je finančni instrument denominiran v drugi valuti, kot je valuta investitorja, lahko sprememba menjalnih tečajev negativno vpliva na ceno, vrednost ali prihodek, ki izhaja iz finančnega instrumenta in investitor tako posledično prevzema tečajno tveganje. Bralec dokumenta oziroma prispevka se mora prav tako zavedati velikega vpliva izbranih predpostavk pri ocenjevanju ciljne cene finančnega instrumenta izdajatelja, kar je prikazano tudi v analizi občutljivosti in dejstva, da preteklo gibanje tečaja ne predstavlja nujno bodoče donosnosti finančnega instrumenta izdajatelja in obratno.

ALTA Invest ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem dokumentu oziroma prispevku. ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali katerekoli druge posledice dejanj ali opustitev, opravljenih na podlagi omenjenega naložbenega priporočila. ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, torej ne jamčijo donosnost finančnih instrumentov.

Specifična razkritja za posamezna priporočila in v dokumentu ali prispevku omenjene ciljne cene so dana v samemu naložbenemu priporočilu.

Ostale informacije o ALTA Invest, storitvah ALTA Invest ter finančnih instrumentih na podlagi ZTFI in Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe so razvidne iz informacij in aktov ALTA Invest, objavljenih na tej spletni strani:

Pogoji in navodila za uporabo mobilne storitve »ALTA SMS STORITEV« ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.

1. Ponudnik in lastnik storitve

Ti Pogoji in navodila za uporabo mobilne storitve »ALTA SMS storitev« (v nadaljevanju: »pogoji uporabe storitve«) določajo način delovanja in vsebino ter pravila in pogoje uporabe mobilne storitve »ALTA SMS storitev« (v nadaljevanju: »storitev«).

Ponudnik in lastnik storitve je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka 3710432000, ID za DDV SI89931181, člani uprave in predsednik upravnega odbora so razvidni iz vsakokratnega seznama na tej spletni strani (v nadaljevanju: »ponudnik«). Pogodbeni partner, ki izključno nudi elektronsko komunikacijsko omrežje in omogoča uporabo aplikacije za posredovanje sporočil, je Si.mobil, Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana, matična številka 1196332000, ID za DDV SI60595256 (v nadaljevanju: »pogodbeni partner«).

2. Storitev

Storitev je SMS in/ali MMS in/ali WAP push storitev ponudnika in obsega pošiljanje SMS in/ali MMS in/ali WAP push sporočil (v nadaljevanju: »sporočilo«) uporabnikom storitve ter prejemanje sporočil od uporabnikov, in sicer preko elektronskega komunikacijskega omrežja pogodbenega partnerja. Sporočila so kratka tekstovna in/ali slikovna sporočila, ki vključujoč presledke vsebujejo do 600 znakov. Vsebina sporočil obsega obveščanje uporabnikov storitve s strani ponudnika o nakupnih in prodajnih priložnostih ter priložnostih za držanje finančnih instrumentov (v nadaljevanju: »naložbena priporočila«). Naložbena priporočila ponudnik uporabnikom storitve pošilja v obliki sporočil, ki vsebujejo Dnevne Trgovalne Ideje. Ob vsakem posameznem poslanem naložbenem priporočilu je izdana tudi spletna oblika tega naložbenega priporočila, ki je objavljena na naslovu mobile.alta.si/dti in velja za primarni vir informacij.

Ponudnik uporabnike storitve opozarja, da si podrobno preberejo celotne pogoje uporabe storitve, še posebej pa razkritja pod točko 4 teh pogojev uporabe storitve in vsakokratna razkritja pri posameznem naložbenem priporočilu v spletni obliki.

3. Pristop in odstop od storitve

Za pristop k storitvi mora uporabnik slediti spodnjim navodilom:

 1. uporabnik na številko 030 400 403 pošlje sporočilo s ključno besedo »DTI«;

 2. uporabnik prejme brezplačno sporočilo za potrditev prejema Dnevnih Trgovalnih Idej ter potrditev pogojev uporabe storitve z naslednjo vsebino:

»Za POTRDITEV prejemanja Dnevnih Trgovalnih Idej in pogojev uporabe storitve odgovorite s kljucno besedo “DTI DA” na 030 400 403. Pogoji uporabe storitve na www.alta.si/pogoji. ALTA Invest d.d., vec na www.alta.si;

 1. uporabnik, ki je skladno z zgornjo točko potrdil prejemanje Dnevnih Trgovalnih Idej in pogoje uporabe storitve, prejme brezplačno sporočilo z naslednjo vsebino:

»Narocili ste se na ALTA SMS storitev. Za odjavo posljite kljucno besedo »DTI STOP« na 030 400 403. Pogoji uporabe storitve na www.alta.si/pogoji. ALTA Invest d.d., vec na www.alta.si.«.

Uporabnik bo po potrditvi pogojev uporabe storitve do odstopa od storitve od ponudnika samodejno prejemal brezplačna sporočila z naložbenimi priporočili v obliki Dnevnih Trgovalnih Idej.

Uporabniku je stalno omogočena možnost odstopa od storitve. Za odstop od storitve mora uporabnik slediti spodnjim navodilom:

 1. uporabnik na številko 030 400 403 pošlje sporočilo s ključno besedo »DTI STOP«;

 2. uporabnik prejme brezplačno sporočilo za potrditev uspešnega odstopa od storitve z naslednjo vsebino:

»Odjavljeni ste od ALTA SMS storitve. ALTA Invest d.d., vec na www.alta.si.«.

S tem se šteje, da je uporabnik odjavljen od prejemanja brezplačnih sporočil z naložbenimi priporočili v obliki Dnevnih Trgovalnih Idej.

4. Razkritja

Sporočila, ki vsebujejo naložbena priporočila, so naložbena priporočila, ki se po 212. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI) štejejo kot tržna sporočila in ne izpolnjujejo pogojev za investicijske raziskave. Vsebina sporočil je pripravljena in posredovana z namenom informiranja oziroma seznanjanja vlagateljev z morebitnimi naložbenimi priložnostmi. Vsebina sporočil ne predstavlja javne ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov in ni osebno investicijsko svetovanje, prav tako ne predstavlja ponudbe za nakup ali sklenitev pogodbe za v sporočilih predstavljeno storitev. Vsebina sporočil je namenjena širšemu krogu oseb in ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino sporočil. Vse odločitve na podlagi posredovanih sporočil uporabnik storitve sprejema na lastno odgovornost. Pred odločitvijo za v sporočilih predstavljeno naložbeno priporočilo ali storitev se posvetujte s strokovnjakom ponudnika.

Osebe, ki so sodelovale pri izdelavi posameznih naložbenih priporočil, so navedene v spletni obliki posameznega naložbenega priporočila. Ponudnik in z njim povezane osebe, pri njem zaposlene osebe in morebitne druge osebe, ki so sodelovale pri pripravi naložbenih priporočil, so lahko lastniki delnic ali poslovni partnerji njihovih izdajateljev. Ponudnik ima lahko ekonomski interes za prodajo delnic. Ime naložbenih priporočil »Dnevna Trgovalna Ideja« ne pomeni nobene obveznosti ponudnika glede periode pošiljanja sporočil z naložbenimi priporočili.

Vlaganje v finančne instrumente je povezano tudi s tveganjem. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Glede podatkov, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti.

Naložbena priporočila so veljavna 1 dan, razen če je v zvezi s posameznim naložbenim priporočilom v sporočilu ali v spletni obliki naložbenega priporočila določeno drugače ali če je pred potekom tega roka veljavnosti izdano drugačno naložbeno priporočilo za isti finančni instrument. Redno ažuriranje priporočil ni predvideno.

Razlaga pojmov KUPI, DRŽI, PRODAJ

KUPI: na podlagi trenutne ocene celotne donosnosti predlagamo nakup finančnega instrumenta;

DRŽI: na podlagi trenutne ocene celotne donosnosti ne predlagamo ne prodaje, ne nakupa finančnega instrumenta;

PRODAJ: na podlagi trenutne ocene celotne donosnosti predlagamo prodajo finančnega instrumenta.

Pravna oseba, pristojna za izdelavo oziroma posredovanje sporočil, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, člani uprave in predsednik upravnega odbora so razvidni iz vsakokratnega seznama na tej spletni strani.

Pristojni organ je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 5, 1000 Ljubljana. Vsa razkritja so dostopna na: www.alta.si/disclaimer.

Dopuščamo možnost napak v sporočilih in spletnih oblikah naložbenih priporočil ter za njih ne odgovarjamo.

 1. Obdelava osebnih podatkov

Uporabnik s potrditvijo teh pogojev uporabe storitve izrecno soglaša s pridobitvijo, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov, ki jih je ponudnik pridobil v okviru opravljanja storitve, s strani ponudnika v skladu z določili veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov, in sicer za namene izvajanja storitve na način, kot izhaja iz teh pogojev uporabe storitve.

Uporabnik storitve ponudniku izrecno dovoljuje uporabo osebnih podatkov, ki jih je ponudnik pridobil v okviru opravljanja storitve, in posredovanje teh osebnih podatkov družbam v skupini ALTA, oziroma družbam, katerih storitve trži ponudnik in so vsakokrat objavljene na spletni strani ponudnika www.alta.si, ter pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, ki imajo najmanj enak standard varovanja osebnih podatkov kot ponudnik, in sicer za namen neposrednega trženja storitev, za potrebe njihovega poslovanja, izvajanja in poenotenja poslovnih operacij, nadzora, upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja in izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov.

Uporabnik storitve ima pravico kadarkoli zahtevati, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer z odstopom od storitve. Uporabnik storitve prevzema izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posreduje ponudniku.

Osebne podatke uporabnika bo ponudnik hranil in varoval na primeren način, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam.

 1. Cena

Vsa dohodna sporočila ponudnika so za uporabnika storitve brezplačna. Vsako odhodno sporočilo uporabnika se zaračuna skladno z veljavnim cenikom njegovega operaterja.

 1. Pogoji uporabe

Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki predhodno sprejme te pogoje uporabe storitve. Sprejem teh pogojev uporabe storitve se opravi s poslanim sporočilom v skladu s temi pogoji uporabe storitve. Uporabnik je s sprejemom pogojev uporabe storitve na storitev naročen za nedoločen čas, in sicer do odstopa od storitve skladno s temi pogoji uporabe storitve. V primeru, da uporabnik ne sprejme teh pogojev uporabe storitve na način iz teh pogojev uporabe storitve, pri storitvah, ki so predmet teh pogojev uporabe storitve, ne more sodelovati. Uporaba storitve se omogoča neomejenemu številu uporabnikov.

Storitev lahko uporabljajo uporabniki, katerih mobilni telefon omogoča prejemanje in pošiljanje SMS in/ali MMS in/ali WAP push sporočil ter so uporabniki elektronskega komunikacijskega omrežja enega od naslednjih operaterjev: Mobitel, Si.mobil, Tušmobil, M mobil (ponudnik komunikacijske poti je Si.mobil) in Debitel (ponudnik komunikacijske poti je Mobitel).

Storitev lahko uporabljajo le polnoletne osebe. Mladoletne osebe lahko storitev uporabljajo s privolitvijo staršev oziroma zakonitega zastopnika.

Storitev se izvaja s periodičnim pošiljanjem sporočil na mobilni telefon uporabnika storitve, in sicer ob delavnikih med 8. in 22. uro po času ponudnika. Ti pogoji uporabe storitve so dostopni samo v slovenskem jeziku. Storitev se izvaja v slovenskem jeziku. Ponudnik storitve si pridržuje pravico do proste presoje odobritve pristopa uporabnika k storitvi in lahko brez navedbe razlogov v skladu z lastno poslovno presojo zavrne izvajanje storitve za uporabnika.

Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe storitve ali ne spoštujejo obveznosti iz pogojev uporabe storitve, nemudoma, brez predhodnega pisnega obvestila in brez odgovornosti onemogoči nadaljnje prejemanje sporočil.

Če uporabnik storitve s svojim ravnanjem povzroči ponudniku, pogodbenemu partnerju ponudnika storitve ali kateremu od ostalih uporabnikov storitve škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Ponudnik storitve si prav tako pridržuje pravico, da brez predhodnega pisnega obvestila in brez odpovednega roka odjavi uporabnika s seznama prejemnikov sporočil v okviru izvajanja storitve, in sicer v primeru smrti ali izgube poslovne sposobnosti oziroma po lastni presoji.

Pri uporabi storitve poleg teh pogojev uporabe storitve za uporabnika smiselno veljajo še vsakokratni Splošni pogoji izvajanja elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d.

7.1 Obveznosti ponudnika storitve

Ponudnik storitve se zavezuje, da:

 • bo vsako posredovano sporočilo vsebovalo podpis ponudnika zaradi zagotavljanja razpoznavnosti,

 • bo sporočila pošiljal samo tistim uporabnikom storitve, ki predhodno na način iz teh pogojev uporabe storitve sprejmejo te pogoje uporabe storitve,

 • bo v primeru, ko uporabnik od ponudnika na način iz teh pogojev uporabe storitve zahteva prenehanje prejemanja sporočil, s pošiljanjem sporočil nemudoma prenehal oziroma nemudoma zagotovil, da sporočila ne bodo več posredovana,

 • bodo vsa trženju storitve namenjena tržna sporočila vsebovala obvestilo o obstoju pogojev uporabe storitve ter navedbo mesta, kjer so dostopna. Ponudnik storitve nasproti uporabnikom v celoti odgovarja za izvedbo storitve, vključno z organizacijo, vsebino, načinom in pogoji izvedbe storitve, delovanjem storitve, vsebino posredovanih sporočil in izborom uporabnikov, ki se jim sporočila posredujejo. Ponudnik je v zvezi s tem odgovoren za reševanje reklamacij uporabnikov.

7.2 Obveznosti uporabnika

Uporabnik storitve se zavezuje, da pri uporabi storitve ne bo kršil nobenih veljavnih predpisov, načel morale in etike ter katerekoli druge pravice tretjih, vključujoč avtorske pravice in/ali pravice intelektualne lastnine, prav tako pa bo v zvezi z uporabo storitve spoštoval dobro ime in poslovni ugled ponudnika storitve in njegovega pogodbenega partnerja.

Uporabnik lahko podatke, do katerih dostopa v okviru storitve, v kolikor ni z zakonom določeno drugače, uporablja le v osebne ter nekomercialne namene. Kakršno koli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabniku je prepovedana uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovali storitvi ponudnika, pogodbenemu partnerju kot ponudniku aplikacije za izvajanje storitve, njegovi programski ali strojni opremi ali elektronskem komunikacijskem omrežju. V kolikor uporabnik s svojim ravnanjem povzroči škodo, zanjo v celoti odgovarja tako ponudniku storitve kot pogodbenemu partnerju.

 1. Odgovornost

Ponudnik se obvezuje, da si bo prizadeval zagotavljati čim bolj zanesljivo, varno in neprekinjeno uporabo storitve, pri čemer je uporabnik seznanjen in se izrecno strinja, da:

 • ponudnik ne zagotavlja popolne in absolutne zanesljivosti in varnosti sistema pošiljanja sporočil in prenos drugih vsebin,

 • ponudnik ne zagotavlja popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvijo,

 • ponudnik ne zagotavlja enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom,

 • ponudnik ne odgovarja za posledice, ki nastanejo zaradi napak pri prejemu sporočil ali prenosu drugih vsebin,

 • ponudnik ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki, in škodo, ki iz tega nastane,

 • ponudnik ne odgovarja za škodo, izgubo dobička in druge stroške, nastale uporabniku zaradi spremljanja, uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve,

 • ponudnik ne zagotavlja nemotenega delovanja elektronskega komunikacijskega omrežja,

 • ponudnik ne odgovarja za delovanje storitve v primeru popolnega ali delnega izpada elektronskega komunikacijskega omrežja, preobremenjenosti tega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj ali tehničnega vzdrževanja, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter ne odgovarja za primere višje sile,

 • ponudnik v zvezi s prejšnjima dvema alinejama ne odgovarja za zamudo pri dostavi sporočil in/ali nedostave sporočil v katerikoli smeri,

 • ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (npr. računalniški virus, odločitev državnih organov…),

 • ponudnik v primeru, da poslana sporočila vsebujejo povezave na spletna mesta tretjih oseb, ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih,

 • ponudnik ne odgovarja za dostavo oziroma pravilno dostavo sporočil v omrežja tujih operaterjev,

 • ponudnik ne odgovarja za dostavo oziroma pravilno dostavo sporočil s šumniki, ki lahko pri prenosu zasedejo več znakov od dejanskega števila znakov,

 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, ker ima le-ta izklopljen mobilni telefonski aparat ali poln predal za sporočila ali se nahaja v območju, kjer ni signala, ali njegov mobilni telefonski aparat ne omogoča prejemanja poslane vrste sporočila ali nima vklopljene storitve za prejemanje poslane vrste sporočila ali zaradi drugih podobnih okoliščin, šteje, da je bilo sporočilo posredovano,

 • si bo pogodbeni partner prizadeval zagotoviti čim bolj nemoteno komunikacijo med ponudnikom in uporabnikom, pri čemer ne zagotavlja absolutne zanesljivosti, varnosti aplikacije in poti za pošiljanje sporočil, kar v posledici lahko na primer pomeni zamudo ali nepravilnosti pri dostavi oz. nedostavo sporočil, pri čemer se uporabnik odpoveduje kakršnim koli zahtevkom v zvezi s tem.

 • Zaščitne znamke in avtorske pravice

Vse znamke v sporočilih in drugih prenešenih vsebinah so zaščitene, če imetnik znamke ne določi drugače. To vključuje tudi logotipe in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem imetnika. Lastniki vseh borznih podatkov, kakor tudi intelektualne lastnine na le-teh, so fizične in pravne osebe, ki ponudniku storitve navedene podatke posredujejo, oziroma ponudnik storitve, s čimer se uporabnik izrecno strinja.

 1. Reklamacije in pomoč

Ponudnik je odgovoren za reševanje reklamacij uporabnikov v zvezi s kakovostjo, vsebino, organizacijo in načinom izvedbe storitve, medtem ko pogodbeni partner rešuje izključno tiste reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo sporočil kot posledico nedelovanja njegovega elektronskega komunikacijskega omrežja ali aplikacije za posredovanje sporočil.

Utemeljene reklamacije bo ponudnik rešil v skladu s temi pogoji uporabe storitve ter relevantnimi veljavnimi predpisi, in sicer najkasneje v roku osmih dni od prejetja. V nasprotnem primeru se šteje, da je reklamacija pozitivno rešena v korist uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na pogodbenega partnerja, bo ponudnik predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi pogodbenega partnerja. Pogodbeni partner bo reklamacije reševal po svojih reklamacijski postopkih v skladu s Splošnimi pogoji izvajanja elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil ter v skladu s temi pogoji uporabe storitve.

Za oddajo reklamacije v zvezi s storitvijo oz. pridobitev pomoči in informacij pri uporabi storitve se uporabniki lahko obrnejo na spodnji naslov: ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. Oddelek borznega posredovanja Železna cesta 18, 1000 Ljubljana Telefon: 01 3 200 200. E-mail: trgovanje@alta.si. Delovni čas: vsak delovnik med 8. in 16. uro.

 1. Končne določbe

Ti pogoji uporabe storitve so dostopni na tej spletni strani in v poslovnih prostorih ponudnika.

Ponudnik sme kadarkoli in po lastni presoji v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spremeniti te pogoje uporabe storitve, s čimer mora uporabnika obvestiti na primeren način. Spremembe pogojev uporabe storitve ne veljajo za nazaj, temveč od devetega dne dalje, šteto od dneva, ko so bile spremembe sporočene na telefonsko številko uporabnika, ki jo je uporabnik opredelil kot naslovno za prejemanje sporočil v okviru storitve.

Uporabnik, ki se s spremembami pogojev uporabe storitve ne strinja, je dolžan v roku osmih dni od prejema obvestila o spremembi pogojev uporabe storitve odstopiti od storitve, sicer se šteje, da spremembe pogojev uporabe storitve sprejema.

Ti pogoji uporabe storitve se spreminjajo na enak način, kot se sprejemajo.

Določila teh pogojev uporabe storitve se presojajo po slovenskem pravu. Ponudnik storitve in uporabnik storitve iz teh pogojev uporabe storitve se obvežeta morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor spora ne bosta mogli rešiti sporazumno oziroma izvensodno, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti pogoji uporabe storitve stopijo v veljavo z dnem 25. 4. 2012.

Omejitev odgovornosti in razkritja za ALTA Upravljanje med skladi

ALTA UPRAVLJANJE MED SKLADI naložbena politika v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jo opravlja družba ALTA Invest d.d. za svoje stranke na podlagi sklenjene pogodbe med stranko in družbo ALTA Invest d.d. Vsebina je informativne narave in je pripravljena ter posredovana širšemu krogu oseb izključno z namenom obveščanja oziroma seznanjanja z naložbeno politiko ALTA UPRAVLJANJE MED SKLADI, ki jo nudi družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Vsebina ne predstavlja ponudbe za sklenitev pogodbe z družbo ALTA Invest d.d.

Vsebina je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino te spletne strani. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za naložbeno politiko ALTA UPRAVLJANJE MED SKLADI se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d.

ALTA Invest d.d. je s strani družbe ALTA Skladi d.d. pooblaščena za trženje enot skladov ALTA in ima ekonomski interes za prodajo enot skladov ALTA oz. nalaganje strankinega premoženja v enote skladov ALTA.

Vsebina predstavitvenega gradiva je tržno sporočilo, pri čemer je za njegovo izdelavo in posredovanje odgovorna družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

Več informacij na teh spletnih straneh v sekcijah Razkritja za tržna sporočila za ALTA Invest d.d. in Razkritja za medijske objave za ALTA Invest d.d.

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja Krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA EUROPE, ALTA GLOBAL EMERGING, ALTA GOODS, ALTA HEALTHALTA INDIA, ALTA INFRASTRUCTURE, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA USA, delniški podsklad razvitih trgov ALTA GLOBAL, fleksibilni mešani podskladi ALTA ABS, ALTA HIGH INCOME, ALTA BALKAN, ALTA.SI,  obvezniška podsklada ALTA BOND, ALTA HIGH YIELD BOND in podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR.Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče dobiti brezplačno v elektronski obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si. Vlagatelj ima pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila.

OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne in izstopne stroške. Najvišji vstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 4 odstotke. Najvišji izstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 2 odstotka in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz. dedovanja investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Zgornja pravila veljajo za vse podsklade Krovnega sklada ALTA razen:
a) pri Delniškem podskladu ALTA HEALTH za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 9. 5. 2013, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke;
b) pri Fleksibilnem mešanem podskladu – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 20. 4. 2018, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke;
c) izstopni stroški ne veljajo za Varčevalne načrte Krovnega sklada ALTA.
Zgoraj našteti stroški tako znižujejo prikazano donosnost.

Obvestilo o pravnem nasledstvu

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana je bila ustanovljena v postopku oddelitve treh borznoposredniških družb: Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, Poteza, borzno posredniška družba, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana in Publikum, investicijske storitve d.d., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana; (v nadaljevanju vse tri družbe tudi: Družbe) z ustanovitvijo nove borzno posredniške družbe (ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.), pri čemer so Družbe z vpisom oddelitve in ustanovitve nove družbe v sodni register prenehale opravljati dejavnost investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), nova družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana pa je kot univerzalna pravna naslednica Družb vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi z oddeljenim premoženjem in v vsa pravna razmerja v zvezi z investicijskimi storitvami in posli ter pomožnimi investicijskimi storitvami v smislu ZTFI, katerih subjekt so bile Družbe.

Predmetno razkritje in omejitev odgovornosti zato velja tudi za storitve, priporočila, dokumente, prispevke in ostale storitve, ki so jih do vpisa oddelitve družb Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Poteza, borzno posredniška družba, d.d. in Publikum, investicijske storitve d.d. oziroma ustanovitve nove družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. v sodni register opravile oziroma pripravile navedene družbe.

RAZKRITJA

Dividendna košarica vsebuje nabor podjetij z visoko dividendno donosnostjo. V košarico vključujemo podjetja, ki imajo vsaj 4 % dividendno donosnost, so varna z vidika zadolženosti (nizek neto dolg na EBITDA), imajo stabilno dividendno politiko (glede na zgodovino plačevanja dividend oz. z vidika morebitnih znižanj) in imajo zadostno zalogo denarnih sredstev in razpoložljiv denarni tok ((denarni tok iz poslovanja – CAPEX)/dividende).

Vsebina te spletne strani je informativne narave in je namenjena širšemu krogu oseb izključno z namenom obveščanja oziroma seznanjanja z Dividendno košarico, ki jo posreduje družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: ALTA Invest d.d.). Vsebina tega sporočila ne predstavlja ponudbe za sklenitev pogodbe z družbo ALTA Invest d.d.

Vsebina te spletne strani je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino tega sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za nakup finančnih instrumentov, vključenih v Dividendno košarico se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, vključenega v Dividendno košarico, velja opozorilo, da pretekla uspešnost in dividendni donos nista zanesljiv pokazatelj rezultatov in dividendne donosnosti v prihodnosti.

Vsebina te spletne strani je tržno sporočilo, in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo v zvezi z investicijsko raziskavo. Vsebina tega sporočila ni ponudba ali povabilo k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov. Pravna oseba, pristojna za izdelavo oz. posredovanje priporočila, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana. Pristojni nadzorni organ je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 5, Ljubljana.

Opis storitev, Splošni pogoji poslovanja in Cenik storitev ALTA Invest d.d.razlage finančnih instrumentov in ostale informacije so dostopne na spletni strani http://www.alta.si. Ostala razkritja se nahajajo na povezavi: /sl-si/omejitev-odgovornosti.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR.

RAZKRITJA

Naložbena strategija ALTA ABS, sestavljena iz naložbenih politik ALTA ABS ETF, ALTA ABS FLEKSIBILNI in ALTA ABS ZMERNI, je naložbena strategija v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jo opravlja družba ALTA Invest d.d. za svoje stranke na podlagi sklenjene pogodbe med stranko in družbo ALTA Invest d.d.

Vsebina te spletne strani je informativne narave in je namenjena širšemu krogu oseb ter pripravljena in posredovana izključno z namenom obveščanja in seznanjanja s ponudbo storitev družbe ALTA Invest d.d. ter ne predstavlja ponudbe za nakup ali sklenitev pogodbe z družbo ALTA Invest d.d. Vlaganje v finančne instrumente je povezano s tveganjem. Glede podatkov, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta oz. storitve velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. Pred odločitvijo za posamezne naložbene politike se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d.

Vsebina te spletne strani je tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za investicijske raziskave, pri čemer je za njegovo izdelavo in posredovanje odgovorna družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. ALTA Invest d.d. je s strani družbe ALTA Skladi d.d. pooblaščena za trženje enot skladov ALTA in ima ekonomski interes za prodajo enot skladov ALTA oz. nalaganja strankinega premoženja v enote skladov ALTA.

Opis storitev, Splošni pogoji poslovanja in Cenik storitev ALTA Invest d.d.razlage finančnih instrumentov in ostale informacije so dostopne na spletni strani http://www.alta.si. Ostala razkritja se nahajajo na povezavi: /sl-si/omejitev-odgovornosti.

ALTA Invest je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR.