Omejitve odgovornosti za ALTA Skladi d.d.

Omejitve odgovornosti za ALTA Skladi d.d.

SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI ALTA SKLADI D.D.

Ti Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo načine, vrsto, obseg in namene obdelave osebnih podatkov v družbi ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. (v nadaljevanju: Družba), kakor tudi opisuje pravice posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo v Družbi.

Namen teh Splošnih pogojev je pokazati zavzemanje Družbe za ustrezno varstvo osebnih podatkov posameznika ter skrb za varno in skladno obdelavo le-teh, kakor tudi omogočiti posamezniku nadzor oziroma nad obdelavo njegovih osebnih podatkov v Družbi.

Splošni pogoji veljajo za vse produkte in storitve Družbe, razen za tiste, za katere Družba sprejme in objavi posebna pravila oz. pogoje obdelave osebnih podatkov.

1. Pomen nekaterih bistvenih izrazov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov

Obdelava - pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Upravljavec - pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec - pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Osebni podatek - pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Segmentacja/oblikovanje profilov - pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

2. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata izvršna direktorja Tomaž Dvořak in Uroš Ožbolt, CFA.

davčna številka: SI 49134949, matična številka: 3710912000.

Dodatni podatki o Družbi so na voljo na spletni strani www.alta.si.

3. Namen in vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo

Družba za upravljanje zbira in obdeluje naslednje osebne podatke vlagateljev, njihovih morebitnih pooblaščencev in zastopnikov: identifikacijske podatke (npr. ime in priimek, davčna številka), kontaktne podatke (npr. naslov stalnega/začasnega bivališča, telefon, e-mail, naslov za obveščanje), sociodemografske podatke (npr. spol, starost, podatki o rojstvu, izobrazba, dejavnost, poklic); podatke o osebnih dokumentih in bančnem računu, podatke o državljanstvu in davčnem rezidentstvu (in ostalih podatkih, potrebnih za FATCA in CRS poročanje), podatke o poslovnem razmerju (npr. datum pristopa, ocena tveganja za potrebe odkrivanja oz. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, odnos do tveganj, naložbenih ciljih,…) podatke o politični izpostavljenosti in viru sredstev ter druge podatke, ki jih družba za upravljanje obdeluje na podlagi veljavne zakonodaje, kakor tudi osebne podatke, ki jih posameznik prostovoljno posreduje družbi za upravljanje.

V primeru, da je vlagatelj pravna oseba družba za upravljanje obdeluje tudi osebne podatke o dejanskih lastnikih družbe (npr. ime in priimek, naslov, kraj in datum rojstva, delež v družbi).

Družba za upravljanje nadalje obdeluje osebne podatke poslovnih partnerjev, ki so fizične osebe ter njihovih zaposlenih in zastopnikov in sicer identifikacijske in kontaktne osebne podatke (npr. ime, priimek, e-mail, naslov, funkcija v pravni osebi…)

Družba za upravljanje nadalje obdeluje tudi osebne podatke o dedičih imetnika enot premoženja in druge osebne podatke, katerih zbiranje in obdelavo Družbi nalaga veljavna zakonodaja oziroma interna pravila (npr. seznam izžrebancev v nagradni igri, ipd...)

Družba za upravljanje obdeluje tudi osebne podatke posameznikov, ki niso njeni vlagatelji, vendar ji posamezniki, na katere se osebni podatek nanaša posredujejo svoje osebne podatke, kot na primer ime in priimek, e-mail, telefonsko številko ter IP naslov.

Družba obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

a. za namen izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti do posameznega vlagatelja, vse v zvezi z vodenjem evidence vlagateljev in za zagotavljanje storitev upravljanja investicijskih skladov ter izvajanja vseh aktivnosti in dejavnosti Družbe, ki so povezane s kvalitetnim opravljanjem dejavnosti družbe za upravljanje, skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31-1299/2015, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZISDU-3) ter ostalih podzakonskih aktih in drugih zavezujočih pravnih aktih na nivoju Republike Slovenije in Evropske unije (v nadaljevanju: EU).

b. za namene izvajanja aktivnosti za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 68-2925/2016, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) in ostalih podzakonskih aktov in drugih zavezujočih pravnih aktov na nivoju Republike Slovenije in EU, kar pomeni predvsem obdelavo osebnih podatkov za namen identifikacije posameznika ter preveritve osebnih podatkov vlagatelja s katerimi Družba že razpolaga, določitve ocene tveganosti posameznega vlagatelja, spremljanja morebitne sumljivosti transakcije, kakor tudi zbiranje podatkov o izvoru premoženja vlagatelja, še posebno posameznika, ki je politično izpostavljena oseba in podobne aktivnosti skladne z veljavno zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja.

c. za namene poslovanja skladno z vso ostalo veljavno zakonodajo kot na primer, a ne izključno Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117-5018/2006, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDavP-2), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40-1768/2006, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZEPDSV), za potrebe poročanja o davčnem rezidentstvu (npr. Foreign Account Tax Compliance ACT (FATCA) in za Enotni standard poročanja v EU (CRS)) ter na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov, ter zavezujočih pravnih aktov EU.

d. za namene posredovanja državnim organom, kot na primer, a ne izključno Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančni urad Republike Slovenije, Komisije za preprečevanje korupcije, sodišča, vse skladno z veljavno zakonodajo in vsakokratnimi navodili posameznega organa za posredovanje osebnih podatkov o vlagateljih.

e. z namenom lažje oceniti profil posameznega vlagatelja Družba  obdeluje tudi podatke vlagateljev, ki se prostovoljno odločijo za izpolnjevanje vprašalnika profila vlagatelja, kot na primer pričakovana donosnost posameznika, predvidena doba varčevanja posameznika v investicijskih skladih, njihov namen varčevanja,… Pri čemer Družba uporablja pridobljene podatke z namenom ocenitve posameznikovih investicijskih pričakovanj in kot pripomoček za lažjo komunikacijo s posameznikom, pri čemer izpolnjevanje vprašalnika profila vlagatelja ni pogoj za koriščenje katerekoli storitve Družbe, kakor tudi ne za pristop k posameznemu investicijskemu skladu ali koriščenju katerekoli druge storitve, ki jo nudi Družba.

f. za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe za upravljanje svojim vlagateljem, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, ostalih podzakonskih aktov in drugih zavezujočih pravnih aktov v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji (kot na primer a ne izključnoSplošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Neposredno trženje pomeni, da Družba uporablja osebne podatke vlagateljev, na katere se nanašajo osebni podatki, za namene ponujanja storitev in produktov Družbe, pri čemer za neposredno trženje obdeluje le naslednje osebne podatke vlagatelja: osebno ime, naslov, telefonsko številko, e-mail oz. številko telefaksa. Družba za namen neposrednega trženja vlagatelje kontaktira po naslednjih kanalih: elektronska pošta, telefonska številka, navadna pošta in drugi elektronski mediji. Vsak vlagatelj lahko kadarkoli izjavi, da ne želi, da ga Družba kontaktira za namen neposrednega trženja. To stori skladno s temi Splošnimi pogoji.

g. Družba obdeluje osebne podatke posameznikov, ki niso vlagatelji družbe za upravljanje, za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe za upravljanje, vendar le posameznikom, ki so podali izrecno soglasje za neposredno trženje ter se opredelili preko katerega komunikacijskega kanala ga lahko Družba  izvaja neposredno trženje. Družba za namen neposrednega trženja vlagatelje kontaktira po naslednjih kanalih: elektronska pošta, telefonska številka, navadna pošta in drugi elektronski mediji. Vsak posameznik lahko kadarkoli izjavi, da ne želi, da ga Družba kontaktira za namen neposrednega trženja. To stori skladno s temi Splošnimi pogoji.

h. Družba obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi prostovoljnega soglasja posameznika in sicer za namen vzorčenja, segmentiranja, anketiranja, statistične obdelave podatkov, raziskav trga, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe storitev in produktov Družbe posamezniku. S tem namenom Družba obdeluje osebne podatke (na primer, a ne izključno ime in priimek, e-mail, naslov, telefonsko številko) zato, da pripravlja prilagojene ponudbe, trženjske akcije ter obveščanje za posameznike in vlagatelje, ki so se s tovrstnim načinom obdelave osebnih podatkov izrecno strinjali ter se lahko od takšne obdelave osebnih podatkov kadarkoli tudi odjavijo skladno s temi Splošnimi pogoji. 

i. za namene oziroma potrebe izvajanja nagradnih iger, pri čemer osebne podatke obdeluje skladno z vsakokratnimi pravili nagradne igre. Družba za upravljanje obdeluje osebne podatke posameznikov za namen določitve izžrebancev, identifikacije nagrajenca, podelitve nagrade, kakor tudi za morebitne davčne namene, če je to potrebno zaradi vrednosti podeljene nagrade.

Družba za zgoraj opredeljene namene obdelave osebnih podatkov le-te obdeluje skladno z veljavno zakonodajo, kar pomeni, da se za obdelavo osebnih podatkov štejejo dejanja kot na primer vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razmnoževanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje osebnih podatkov.

4. Piškotki

Družba za izboljšanje uporabniške izkušnje uporablja naslednje piškotke, ki se hranijo z namenom in za obdobje, kot izhaja iz preglednice na naslednji povezavi https://www.alta.si/sl-si/piskotki.

Družba zbira podatke o piškotkih samo, če se posameznik s tem izrecno strinja, kar izkaže s klikom na »strinjam se z uporabo piškotkov«. Posameznik lahko vedno spremeni oziroma odvzame soglasje in sicer tako, da v svojem brskalniku označi, katere piškotke želi blokirati. Možnost upravljanja s piškotki se pri večini brskalnikih nahaja v rubriki nastavitve oz. internetne možnosti. V brskalniku lahko piškotke tudi izbrišete.

5. Posredovanje podatkov tretjim osebam

Družba  varuje osebne podatke kot zaupne in jih razen v naslednjih primerih ne posreduje tretjim osebam:

 • na zahtevo državnih organov kot so na primer, a ne izključno: Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančni urad Republike Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, sodišča, Center za socialno delo, Agencija za trg vrednostnih papirjev, izvršiteljem, ki jih je imenovalo pristojno sodišče ter vsem ostalim državnim organom in institucijam, ki imajo pravico pridobivati osebne podatke na takšen način.

Družba  zgornjim organom posreduje samo tiste osebne podatke, ki jih posamezen organ v vsakem posameznem primeru od Družbe zahteva.

 • Družba  osebne podatke posreduje tudi skrbno izbranim zunanjim izvajalcem oz. Obdelovalcem osebnih podatkov, ki so z Družbo sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov), s katerim so določili standarde obdelave osebnih podatkov. Obdelovalec osebne podatke obdeluje skladno z določili in standardi, določenimi v Pogodbi o obdelavi osebnih podatkov ter le za obdobje, namen in v obsegu, ki ga določa Pogodba o obdelavi osebnih podatkov.

Družba od Obdelovalcev osebnih podatkov zahteva izpolnjevanje najmanj vseh standardov obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja s področja obdelave osebnih podatkov.

V primeru, da želite o posredovanju osebnih podatkov tretjim osebah izvedeti več, nam pišite na dpo.skladi@alta.si.

 

6. Posredovanje osebnih podatkov v tretje države

Družba  osebnih podatkov, ki jih obdeluje ne posreduje v države, ki niso članice Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora, kakor jih tudi ne posreduje mednarodnim organizacijam.

V primeru posredovanja osebnih podatkov v omenjene države, bo Družba o tem obvestila vsakega posameznika, od njega pridobila izrecno soglasje za posredovanje, kakor tudi posameznika podučila o morebitnih tveganjih, ki jih tovrstna obdelava predstavlja za posameznika.

7. Koliko časa hranimo osebne podatke?

Osebne podatke, ki jih Družba zbira in obdeluje za namene izvajanja veljavne zakonodaje Družba hrani le dokler ni izpolnjen namen, zaradi katerega se zbirajo osebni podatki oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe za vsak posamezen oseben podatek.

Osebne podatke, ki jih Družba obdeluje na podlagi pridobljenega soglasja s strani posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, Družba hrani še 5 let po prenehanju poslovnega razmerja z vlagateljem oziroma še 5 let po pridobljenem soglasju, če posameznik ni vlagatelj Družbe.

Osebne podatke, ki jih Družba obdeluje za namene izvedbe nagradnih iger Družba hrani skladno z veljavno zakonodajo ter skladno z vsakokratnimi pravili posamezne nagradne igre, kot izhaja iz javno objavljenih pravil nagradne igre.

8. Kako je z obdelavo osebnih podatkov oseb, mlajših od 15 let?

Družba za upravljanje obdeluje podatke oseb, za katere je potrebno posebno soglasje posameznika (namen vzorčenja, segmentiranja, anketiranja, statistične obdelave podatkov, raziskav trga, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe storitev in produktov Družbe vlagatelju), ki so mlajše od 15 let samo, če poleg mladoletnika poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov še njegov starš oziroma njegov rejnik ali skrbnik.

Družba za upravljanje ne obdeluje osebnih podatkov, oseb, ki niso vlagatelji Družbe, če so mlajše od 15 let. Posameznik izkaže, da je starejši od 15 let s tem, ko na soglasju za obdelavo osebnih podatkov potrdi, da je starejši od 15 let.

9. Na koga se lahko obrnete v zvezi z vašimi pravicami oziroma vsakršno obliko obdelave osebnih podatkov?

V primeru vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Družbi, se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in sicer na elektronski naslov dpo.skladi@alta.si.

10. Katere pravice imate skladno z veljavno zakonodajo?

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca na njegovo zahtevo prejeti potrdilo o tem, ali so v obdelavi osebni podatki, ki se nanašajo nanj. Družba je na zahtevo posameznika dolžna posredovati informacijo o tem, katere osebne podatke obdeluje ter kdo in s kakšnim namenom do njih dostopa. Družba je dolžna posredovati te podatke v razumnem času in na jasen način. Družba je dolžna posamezniku tudi pojasniti vsakega od načinov ter vsak namen obdelave njegovih osebnih podatkov.
 • Družba je dolžna posredovati podatke o obdelavi osebnih podatkov posameznika v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Posameznik, katerega osebne podatke Družba obdeluje ima pravico, do popravka osebnih podatkov, če so le ti napačni, zastareli ali kakorkoli drugače neresnični ali neustrezni. V primeru podanega zahtevka za popravek posameznega osebnega podatka si Družba pridržuje pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodi oziroma obdeluje Družba neustrezen. Družba je dolžna posameznika o opravljenem popravku obvestiti skladno z veljavno zakonodajo.
 • Posameznik ima pravico zahtevati, da Družba obdeluje le osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje načinov obdelave osebnih podatkov, s katerimi je posameznik soglašal oziroma, ki jih Družba obdeluje skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Družbe zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ki jih Družba ne potrebuje več, ki jih Družba ni več dolžna obdelovati skladno z veljavno zakonodajo ter v vseh ostalih primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Družbe zahtevati, da omeji obdelavo in sicer v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja, kot na primer, a ne izključno, ko posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, ki jih obdeluje Družba, jih Družba ne potrebuje več, oziroma jih ni več dolžna obdelovati skladno z veljavno zakonodajo.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval Družbi v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z zahtevami posameznika in v mejah in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.
 • Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za vse namene obdelave osebnih podatkov, z izjemo zakonsko določenih namenov obdelave osebnih podatkov. Posameznik soglasje prekliče skladno s temi Splošnimi pogoji, Družba pa ga je o prenehanju obdelave osebnih podatkov dolžna obvestiti skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.
 • Posameznik ima pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki, za dodatne kopije, lahko Družba zaračuna pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico od Družbe zahtevati, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način na posameznika znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz  22. člena GDPR. 
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, to je Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da je pri obdelavi njegovih osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in sicer na naslov: Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

 

Zahtevo o uveljavljanju katerekoli od zgoraj opisanih pravic pošljite na elektronski naslov dpo.skladi@alta.si oziroma na naslov Družbe (Železna cesta 18, 1000 Ljubljana).

11. Obveznost zagotovitve osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo mora v okviru sklenitve oz. kasnejšega izvajanja pogodbenega razmerja Družbi zagotoviti vse zakonsko zahtevane osebne podatke in jih po potrebi, v času pogodbenega razmerja, tudi redno posodabljati – spremembe nemudoma sporočati Družbi.

Če posameznik ne bo posredoval zahtevanih osebnih podatkov oz. ne bo soglašal z obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbenega razmerja oziroma ki jih Družba obdeluje zaradi veljavne zakonodaje, Družba s posameznikom ne bo sklenila pogodbenega razmerja oz. bo le-tega primorana odpovedati.

12. Možnost odjave od obdelave osebnih podatkov

Od vseh obdelav osebnih podatkov, razen tistih, ki jih je Družba dolžna obdelovati skladno z veljavno zakonodajo, se posameznik lahko kadarkoli odjavi na naslednje načine:

 • na elektronski naslov skladi@alta.si pošlje pravilno izpolnjen in podpisan Obrazec za odjavo od obdelave osebnih podatkov,
 • da na naslov Družbe (Železna cesta 18, 1000 Ljubljana) po pošti pošlje pravilno izpolnjen in podpisan Obrazec za odjavo od obdelave osebnih podatkov,
 • da na pravilno izpolnjen in podpisan Obrazec za odjavo od obdelave osebnih podatkov pošlje po faksu na številko: 013200401,
 • da se posameznik odjavi od vsakega posameznega sporočila, ki ga prejme na elektronsko pošto s klikom na povezavo za odjavo, na koncu sporočila,
 • da spremeni osebne preference glede obveščanja v aplikaciji e-Skladi.

   

Obrazec za odjavo od obdelave osebnih podatkov je brezplačno na voljo na spletni strani www.alta.si v elektronski obliki ali v tiskani verziji na sedežu Družbe (Železna cesta 18, Ljubljana) in na vseh vpisnih mestih v času uradnih ur. Seznam vpisnih mest se nahaja na spletni strani www.alta.si.

13. Dodatne informacije, kadar podatki niso pridobljeni neposredno od posameznika

V primeru, da Družba osebnih podatkov posameznikov ne pridobi neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, Družba v zvezi z le-temi zagotovi (dodatne) informacije posamezniku, s katerimi posameznik še ni seznanjen, in sicer v razumnem roku po prejemu osebnih podatkov, vendar najpozneje v enem mesecu. Če se bodo ti osebni podatki uporabili za komuniciranje s posameznikom, bo Družba posamezniku zagotovila dodatne informacije najpozneje ob prvem komuniciranju z njim.

14. Splošne določbe

Ti Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije Splošnih pogojev.

Vsakokrat veljavna verzija Splošnih pogojev je objavljena na spletni strani www.alta.si, v fizični obliki pa so Splošni pogoji brezplačno na voljo na sedežu Družbe (Železna cesta 18, Ljubljana) oziroma na vseh vpisnih mestih v času uradnih ur. Seznam vpisnih mest je na voljo na spletni strani www.alta.si.

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati 21.5.2018.

 

V Ljubljani, 21.5.2018

 

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

 

Splošno

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja Krovni sklad ALTA. Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti v elektronski obliki na tej spletni strani ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si. Vlagatelj ima pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila.

OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne in izstopne stroške. Najvišji vstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 4 odstotke. Najvišji izstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 2 odstotka in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz. dedovanja investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Zgornja pravila veljajo za vse podsklade Krovnega sklada ALTA razen:
a) pri Delniškem podskladu ALTA HEALTH za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 9. 5. 2013, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke;
b) pri Fleksibilnem mešanem podskladu – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 20. 4. 2018, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke;
c) izstopni stroški ne veljajo za Varčevalne načrte Krovnega sklada ALTA.
Zgoraj našteti stroški tako znižujejo prikazano donosnost. Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček in ni enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega trga ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa


Omejitev odgovornosti
Ocene tveganj in potencialne donosnosti skladov, prikazane v zgornjih grafičnih prikazih, so pripravljene na podlagi dosedanjih podatkov o poslovanju skladov. Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun prikazov, niso nujni pokazatelj tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem skladov v prihodnosti se bodo ocene tveganj in potencialne donosnosti lahko spremenile. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Pričujoče zapise je pripravila družba Alta Skladi, katerih vsebine in podobe so predmet avtorske in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. ALTA Skladi si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Pričujoče vsebine, neodvisno od tega, kako so objavljene, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene. Brez predhodnega pisnega soglasja družbe ALTA Skladi je prepovedano vsakršno razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela vsebine ali njene celote. S prejemom in pregledom dokumenta oziroma prispevka se bralec zavezuje, da drugim osebam ne bo razkrival vsebine, mnenj, zaključkov ali informacij, podanih v dokumentu oziroma prispevku, brez predhodnega pisnega dovoljenja ALTA Skladi.
 
Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah in produktih ALTA Skladov ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Vsebina prav tako ni namenjena nudenju osebnih investicijskih nasvetov, saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije, znanja in izkušenj posameznih vlagateljev ter specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega priporočila. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. ALTA Skladi ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe. ALTA Skladi si pridržuje pravico kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu spremeniti, dodati ali odstraniti pričujočo vsebino.
 
Vsi podatki in informacije, uporabljeni v tem dokumentu oziroma prispevku temeljijo na javnih podatkih, pridobljenih iz tiskanih medijev, letnih in medletnih poročil, elektronskih medijev in podobnih virov, za katere družba ALTA Skladi meni, da so verodostojni na dan objave, oziroma navaja dvom glede verodostojnosti posameznih virov. Vseeno družba ALTA Skladi ne zagotavlja natančnosti in popolnosti podatkov in informacij v dokumentu oziroma prispevku. Dejstva, na podlagi katerih je dokument ali prispevek pripravljen, se v besedilu jasno razlikujejo od razlag, ocen, mnenj in drugih informacij, ki niso dejstva. Projekcije, napovedi in ciljni tečaji so označeni kot taki, v dokumentu oziroma prispevku pa so razkrite ključne predpostavke, na podlagi katerih temeljijo posamezne napovedi, vendar se lahko te brez predhodnega obvestila spremenijo. Dokument oziroma prispevek lahko vsebuje tudi zgodovinske podatke o donosnosti finančnih instrumentov, ki niso pokazatelj donosnosti v prihodnosti. ALTA Skladi posebej opozarja, da so naložbe v finančne instrumente, vključno s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka, tvegane. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. ALTA Skladi ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem dokumentu oziroma prispevku. ALTA Skladi in osebe, ki za ALTA Skladi delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali katerekoli druge posledice dejanj ali opustitev, opravljenih na podlagi pričujoče vsebine. ALTA Skladi in osebe, ki za ALTA Skladi delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, ne jamčijo donosnosti finančnih instrumentov.
 
Osebe, ki za ALTA Skladi delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila (v nadaljevanju: delavec), izjavljajo, da njihovo plačilo ni neposredno vezano na specifična poročila ali mnenja, izražena v tem dokumentu, niti neposredno na posle v zvezi s finančnimi instrumenti. Je pa lahko plačilo delavca oziroma delavcev, ki je/so izdelal/-i ali sodeloval/-i pri izdelavi pričujočega dokumenta, med drugimi dejavniki vezano tudi na dobičkonosnost ALTA Skladi.

Konflikt interesov

ALTA Skladi izjavlja, da z njo povezane pravne osebe, pri njej zaposleni in njihove povezane osebe in morebitne druge osebe, ki so sodelovale pri pripravi tega dokumenta oziroma prispevka, nimajo pomembnejših udeležb ali finančnih interesov v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka. Prav tako nimajo večjih finančnih interesov v zvezi s posameznim izdajateljem teh instrumentov, ki bi izhajali iz medsebojne kapitalske udeležbe, vzdrževanja trga finančnih instrumentov izdajatelja, izvajanja storitev javne ponudbe finančnih instrumentov izdajatelja ali drugih posebnih storitev v zvezi s finančnimi instrumenti v zadnjih 12 mesecih, naročila izdajatelja za izdelavo tega dokumenta oziroma prispevka, nagrajevanja zaposlenih in/ali sodelujočih oseb, glede na promet s predmetnimi finančnimi instrumenti ali drugih interesnih razmerij, med drugim kakršnihkoli drugih dogovorov, ki bi se nanašali na opravljanje storitev v zvezi s finančnimi instrumenti. ALTA Skladi prav tako izjavlja, da ne obstajajo nasprotja interesov navedenih oseb v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka niti v zvezi s posameznim izdajateljem teh instrumentov.
 
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. ALTA Skladi ter z njo povezane osebe imajo lahko interes za trgovanje s finančnimi instrumenti, omenjenimi v pričujočem dokumentu in trgovanje z njimi je lahko v nasprotju s tendencami, izraženimi v pričujoči vsebini.