Omejitve odgovornosti za ALTA Skladi d.d.

Omejitve odgovornosti za ALTA Skladi d.d.

Soglasje za elektronska obvestila in neposredno trženje

Soglašam, da ALTA Skladi d.d. obdeluje in uporablja moje podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki) za namene pošiljanja tržnih e-sporočil, na katere sem se prijavil (v nadaljevanju: ALTA Obvestila) in neposrednega trženja storitev in produktov, ki jih lahko trži družba ALTA Skladi d.d. Obenem tudi dovoljujem, da ALTA Skladi d.d. moje podatke posreduje naprej tudi družbam ALTA Invest d.d., ALTA Skupina d.d. in ALTA Svetovanje d.o.o., in sicer za isti namen (neposredno trženje). Soglašam z obdelavo mojih podatkov s strani družb ALTA Skladi d.d., ALTA Invest d.d., ALTA Skupina d.d. in ALTA Svetovanje d.o.o. in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe pošiljanja ALTA Obvestil ter neposrednega trženja družb ALTA Skladi d.d., ALTA Invest d.d., ALTA Skupina d.d. in ALTA Svetovanje d.o.o. (npr. obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih tržijo).

Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja s posredovanjem pisne izjave vsem prej navedenim družbam na naslov Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da bodo vse prej navedene družbe z mojo odjavo prenehale uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, razen v kolikor bi iz odjave izhajalo, da se odjavljam zgolj od neposrednega trženja izbranih družb. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja posamezne vrste ALTA Obvestil, poslanih s strani družbe pošiljateljice, kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega ALTA Obvestila oz. s posredovanjem pisne izjave na naslov ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družb ALTA Skladi d.d. ali ALTA Invest d.d. kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega e-sporočila, posredovanega s strani družbe ALTA Skladi d.d. ali ALTA Invest d.d. ali s posredovanjem pisne izjave na naslov ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana oz. ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh ALTA Obvestil. Seznanjen sem, da družbi ALTA Skladi d.d. in ALTA Invest d.d. z mojo odjavo od tržnih e-sporočil prenehata uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravljajo in obdelujejo oz. uporabljajo družbe ALTA Skladi d.d., ALTA Invest d.d., ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. vsaka v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje ter tudi vsaka v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

  1. ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skladi d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3710912000, in ID za DDV pa SI 49134949, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe je 721.889,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Tomaž Dvořak in Uroš Ožbolt. Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana;
  2. ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., s skrajšano firmo ALTA Invest d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18, Ljubljani, matično številko 3710432000 in ID za DDV SI 89931181, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 2.031.803,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Matjaž Albreht in Igor Taljat;
  3. ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skupina d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3618846000 in ID za DDV pa SI56829060je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 3.018.076,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Aleš Škerlak in Simon Mastnak, prokurist pa Aleksander Mavko;
  4. ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., s skrajšano firmo ALTA Svetovanje d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 2316935000 in ID za DDV: SI33489017, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe je 118.664,31 EUR in je vplačan v celoti. Direktorica družbe je Bojana Korošec. Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Svetovanje d.o.o. je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), Trg republike 3, 1000 Ljubljana,

s čimer se šteje, da je izpolnjena obveznost zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov o obveščanju stranke o podatkih zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov, ki osebnih podatkov niso zbrali neposredno od stranke.

V primeru morebitnih sprememb zastopnikov zgoraj navedenih družb so vam aktualni zastopniki družb dostopni tukaj.

Splošno

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja Krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA ASIA, ALTA GLOBAL EMERGING, ALTA ENERGY, ALTA EUROPE, ALTA INDIA, ALTA INFRASTRUCTURE, ALTA GOODS, ALTA HEALTH, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA USA, delniški podsklad razvitih trgov ALTA GLOBAL, fleksibilni mešani podskladi ALTA.SI, ALTA ABS, ALTA HIGH INCOME, ALTA BALKAN, obvezniška podsklada ALTA BOND, ALTA HIGH YIELD BOND in podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR. Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti v elektronski obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si. Vlagatelj ima pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila.

OPOZORILO: : Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne in izstopne stroške. Najvišji vstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 4 odstotke. Najvišji izstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 2 odstotka in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz. dedovanja investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Zgornja pravila veljajo za vse podsklade Krovnega sklada ALTA razen:
a) pri Delniškem podskladu ALTA HEALTH za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 9. 5. 2013, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke;
b) pri Fleksibilnem mešanem podskladu – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 20. 4. 2018, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke;
c) izstopni stroški ne veljajo za Varčevalne načrte Krovnega sklada ALTA.
Zgoraj našteti stroški tako znižujejo prikazano donosnost.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa


Omejitev odgovornosti
Ocene tveganj in potencialne donosnosti skladov, prikazane v zgornjih grafičnih prikazih, so pripravljene na podlagi dosedanjih podatkov o poslovanju skladov. Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun prikazov, niso nujni pokazatelj tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem skladov v prihodnosti se bodo ocene tveganj in potencialne donosnosti lahko spremenile. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Pričujoče zapise je pripravila družba Alta Skladi, katerih vsebine in podobe so predmet avtorske in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. ALTA Skladi si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Pričujoče vsebine, neodvisno od tega, kako so objavljene, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene. Brez predhodnega pisnega soglasja družbe ALTA Skladi je prepovedano vsakršno razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela vsebine ali njene celote. S prejemom in pregledom dokumenta oziroma prispevka se bralec zavezuje, da drugim osebam ne bo razkrival vsebine, mnenj, zaključkov ali informacij, podanih v dokumentu oziroma prispevku, brez predhodnega pisnega dovoljenja ALTA Skladi.
 
Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah in produktih ALTA Skladov ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Vsebina prav tako ni namenjena nudenju osebnih investicijskih nasvetov, saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije, znanja in izkušenj posameznih vlagateljev ter specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega priporočila. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. ALTA Skladi ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe. ALTA Skladi si pridržuje pravico kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu spremeniti, dodati ali odstraniti pričujočo vsebino.
 
Vsi podatki in informacije, uporabljeni v tem dokumentu oziroma prispevku temeljijo na javnih podatkih, pridobljenih iz tiskanih medijev, letnih in medletnih poročil, elektronskih medijev in podobnih virov, za katere družba ALTA Skladi meni, da so verodostojni na dan objave, oziroma navaja dvom glede verodostojnosti posameznih virov. Vseeno družba ALTA Skladi ne zagotavlja natančnosti in popolnosti podatkov in informacij v dokumentu oziroma prispevku. Dejstva, na podlagi katerih je dokument ali prispevek pripravljen, se v besedilu jasno razlikujejo od razlag, ocen, mnenj in drugih informacij, ki niso dejstva. Projekcije, napovedi in ciljni tečaji so označeni kot taki, v dokumentu oziroma prispevku pa so razkrite ključne predpostavke, na podlagi katerih temeljijo posamezne napovedi, vendar se lahko te brez predhodnega obvestila spremenijo. Dokument oziroma prispevek lahko vsebuje tudi zgodovinske podatke o donosnosti finančnih instrumentov, ki niso pokazatelj donosnosti v prihodnosti. ALTA Skladi posebej opozarja, da so naložbe v finančne instrumente, vključno s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka, tvegane. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. ALTA Skladi ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem dokumentu oziroma prispevku. ALTA Skladi in osebe, ki za ALTA Skladi delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali katerekoli druge posledice dejanj ali opustitev, opravljenih na podlagi pričujoče vsebine. ALTA Skladi in osebe, ki za ALTA Skladi delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, ne jamčijo donosnosti finančnih instrumentov.
 
Osebe, ki za ALTA Skladi delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila (v nadaljevanju: delavec), izjavljajo, da njihovo plačilo ni neposredno vezano na specifična poročila ali mnenja, izražena v tem dokumentu, niti neposredno na posle v zvezi s finančnimi instrumenti. Je pa lahko plačilo delavca oziroma delavcev, ki je/so izdelal/-i ali sodeloval/-i pri izdelavi pričujočega dokumenta, med drugimi dejavniki vezano tudi na dobičkonosnost ALTA Skladi.

Konflikt interesov

ALTA Skladi izjavlja, da z njo povezane pravne osebe, pri njej zaposleni in njihove povezane osebe in morebitne druge osebe, ki so sodelovale pri pripravi tega dokumenta oziroma prispevka, nimajo pomembnejših udeležb ali finančnih interesov v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka. Prav tako nimajo večjih finančnih interesov v zvezi s posameznim izdajateljem teh instrumentov, ki bi izhajali iz medsebojne kapitalske udeležbe, vzdrževanja trga finančnih instrumentov izdajatelja, izvajanja storitev javne ponudbe finančnih instrumentov izdajatelja ali drugih posebnih storitev v zvezi s finančnimi instrumenti v zadnjih 12 mesecih, naročila izdajatelja za izdelavo tega dokumenta oziroma prispevka, nagrajevanja zaposlenih in/ali sodelujočih oseb, glede na promet s predmetnimi finančnimi instrumenti ali drugih interesnih razmerij, med drugim kakršnihkoli drugih dogovorov, ki bi se nanašali na opravljanje storitev v zvezi s finančnimi instrumenti. ALTA Skladi prav tako izjavlja, da ne obstajajo nasprotja interesov navedenih oseb v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega dokumenta oziroma prispevka niti v zvezi s posameznim izdajateljem teh instrumentov.
 
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. ALTA Skladi ter z njo povezane osebe imajo lahko interes za trgovanje s finančnimi instrumenti, omenjenimi v pričujočem dokumentu in trgovanje z njimi je lahko v nasprotju s tendencami, izraženimi v pričujoči vsebini.