OPOZORILO VLAGATELJEM WWW

 

Družba Triglav Skladi, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: družba) upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.

Podatki o naravi tveganosti posameznega sklada so navedeni v Prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in Ključnih podatkih za vlagatelje, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku na voljo na vseh vpisnih mestih in na spletni strani družbe.

Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček, in ni enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega trga ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga, se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.

  1. Vstopni stroški ob vplačilu v podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Najvišji vstopni stroški ob vplačilu v sklade Triglav AzijaTriglav EM Potrošne dobrineTriglav Hitro rastoča podjetjaTriglav Naravni viriTriglav Nepremičnine, Triglav Zdravje in farmacijaTriglav Top Brands in Triglav Balkan znašajo 4,00 %, v Triglav Svetovni razviti trgiTriglav Rastoči trgiTriglav Severna AmerikaTriglav Steber GlobalTriglav Evropa in Triglav Renta 3,00 %, v Triglav Obvezniški in Triglav High Yield Bond 2,00 % ter v Triglav Money Market EUR 0,00 %. Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na tej strani. Navedeni vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Družba Triglav Skladi izstopnih stroškov ne zaračunava, razen v primeru nekaterih varčevalnih shem, kjer izstopni stroški znašajo največ 2,00 %.

Podatki o vrednosti enote premoženja za obdobje pred 1. 1. 2007 so preračunani v evre po tečaju zamenjave 1 evro = 239,640 tolarja. Izjema je sklad Triglav Renta, kjer so podatki o vrednosti enote premoženja pred 1. 1. 2007 preračunani v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan tečaja, saj je sklad posloval tudi pred 1. 1. 2004.

  1. Vstopni stroški ob vplačilu v podsklade Krovnega sklada ALTA

Najvišji vstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 4,00 %. Najvišji izstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 2 % in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz. dedovanja investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Izjema je pri Fleksibilnem mešanem podskladu ALTA HEALTH za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 9. 5. 2013, pri katerih so izstopni stroški največ 3 % in pri Fleksibilnem mešanem podskladu – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 20.4. 2018, pri katerih so izstopni stroški največ 3 %.