Lastnik spletnega mesta in domene www.triglavskladi.si (v nadaljevanju spletno mesto Triglav Skladi) je Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.

Družba Triglav Skladi posluje na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana (ATVP), ki kot pristojni nadzorni organ tudi nadzoruje poslovanje družbe v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in drugo veljavno zakonodajo.


Omejitev odgovornosti za spletne objave, tiskovine in druge javno dostopne dokumente družbe

  • Spletno mesto

Vsebina spletnega mesta je bila za uporabnike pripravljena preudarno, skrbno in v skladu s strokovnimi standardi družbe. Njen namen je tako informativen kot izobraževalen, podane informacije pa so bile pridobljene iz virov, za katere družba Triglav Skladi verjame, da so verodostojni.

Vsebine na spletnem mestu same po sebi ne pomenijo naložbenega priporočila in jih je potrebno obravnavati tudi v kontekstu individualnih potreb in naložbenih ciljev posameznika, zato uporabnike spletnega mesta vabimo, da se pred sprejetjem naložbene odločitve posvetujejo s strokovnjaki družbe Triglav Skladi in si tako pridobijo dodatne informacije, potrebne za sprejem preudarne naložbene odločitve.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj ali nejasnosti v zvezi z vsebinami, objavljenimi na tem spletnem mestu, je uporabnikom na voljo naslednji elektronski naslov za komuniciranje z družbo: info@triglavskladi.si.

Družba Triglav Skladi si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletnem mestu www.triglavskladi.si, vendar ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in uporabo spletnega mesta oziroma informacij, ki jih spletno mesto vsebuje, ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu in morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Triglav Skladi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last  družbe Triglav Skladi, in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

  • Tiskovine in drugi javno dostopni dokumenti družbe

Vsebine, ki jih pripravlja družba, ne predstavljajo priporočila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč so namenjene informiranju javnosti o storitvah in produktih družbe Triglav Skladi d.o.o. ter obveščanju o dogajanjih na kapitalskih trgih. Vsebine tudi niso  namenjene nudenju osebnih investicijskih nasvetov, saj ne upoštevajo investicijskih ciljev, finančne situacije, znanja in izkušenj posameznih vlagateljev ter specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino posameznega javno dostopnega dokumenta.  

Družba tudi ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe. Družba Triglav Skladi d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu spremeniti, dodati ali odstraniti dokument ali vsebino. Posamezen dokument lahko vsebuje tudi zgodovinske podatke o donosnosti finančnih instrumentov, ki niso pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba Triglav Skladi d.o.o. posebej opozarja, da so naložbe v finančne instrumente, vključno s finančnimi instrumenti, ki so lahko predmet gradiva ali vsebine, ki jo pripravlja družba, tvegane. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve vlagatelja. Družba Triglav Skladi d.o.o. in njeni zaposleni ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali katerekoli druge posledice dejanj ali opustitev, opravljenih na podlagi vsebine posameznih dokumentov ali javno dostopnih vsebin, ki jih je pripravila družba.


Avtorske pravice

To spletno mesto ter vse na njem objavljene vsebine in gradivo so predmet avtorske in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine v skladu z veljavno zakonodajo.

Določbe o avtorskih pravicah veljajo tudi za vsebine, ki jih družba naredi dostopne javnosti, ne glede na obliko objave. 

 

Izvensodno reševanje sporov

Morebitne spore med družbo Triglav Skladi in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je družba Triglav Skladi v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti, je mogoče izvensodno reševati pred stalno in neodvisno Arbitražo Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov –GIZ, s sedežem v Ljubljani, Čufarjeva 5, telefonska številka: 01 430 49 18, e-naslov: arbitraza@zdu-giz.si. Zainteresirani vlagatelji lahko pridobijo dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko pride do izvensodnega reševanja sporov, in se seznanijo z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov na spletnih straneh Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ www.zdu-giz.si/arbitraza in družbe za upravljanje www.triglavskladi.si, na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov objavljamo tudi elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo na povezavi http://ec.europa.eu/odr.


Uporaba prava in sodna pristojnost

Obiskovalci spletnega mesta soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za razlago teh pravil velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore v zvezi z uporabo tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Ljubljani.


Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno mesto www.alta.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, pristajate na ta pravila.