Soglasje za obdelavo osebnih podatkov in neposredno trženje

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbe ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d., ALTA Skupina d.d. in ALTA Svetovanje d.o.o. (v nadaljevanju vse družbe skupaj tudi: družbe v skupini ALTA), da zbirajo in obdelujejo moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko družbe v skupini ALTA uporabljajo različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). Družbe v skupini ALTA pridobljene osebne podatke zbirajo in obdelujejo v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Nadalje soglašam, da družbe v Skupini ALTA obdelujejo in uporabljajo moje podatke za namene neposrednega trženja storitev in produktov družb v skupini ALTA in družb, katerih storitve in produkte tržijo družbe v Skupini ALTA in so vsakokrat objavljene na spletni strani. Soglašam z obdelavo mojih podatkov s strani družb v Skupini ALTA in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja družb v Skupini ALTA (npr. obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih tržijo).

Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja s posredovanjem pisne izjave vsem prej navedenim družbam na naslov Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da bodo vse prej navedene družbe z mojo odjavo prenehale uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, razen v kolikor bi iz odjave izhajalo, da se odjavljam zgolj od neposrednega trženja izbranih družb. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družb ALTA Invest d.d. ali ALTA Skladi d.d. kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega e-sporočila, posredovanega s strani družbe ALTA Invest d.d. ali ALTA Skladi d.d. ali s posredovanjem pisne izjave na naslov ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana oz. ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh ALTA Obvestil, na katera sem morebiti prijavljen. Seznanjen sem, da družbi ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d. z mojo odjavo od tržnih e-sporočil prenehata uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravljajo in obdelujejo oz. uporabljajo družbe ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d., ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. vsaka v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje ter tudi vsaka v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

  • ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., s skrajšano firmo ALTA Invest d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18, Ljubljani, matično številko 3710432000 in ID za DDV SI 89931181, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 2.031.803,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Matjaž Albreht in Igor Taljat;
  • ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skladi d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3710912000, in ID za DDV pa SI 49134949, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe je 721.889,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Tomaž Dvořak in Uroš Ožbolt. Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana;
  • ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skupina d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3618846000 in ID za DDV pa SI56829060je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 3.018.076,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Aleš Škerlak in Simon Mastnak, prokurist pa Aleksander Mavko;
  • ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., s skrajšano firmo ALTA Svetovanje d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 2316935000 in ID za DDV: SI33489017, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe je 118.664,31 EUR in je vplačan v celoti. Direktorica družbe je Bojana Korošec. Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Svetovanje d.o.o. je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

V primeru morebitnih sprememb zastopnikov zgoraj navedenih družb so vam aktualni zastopniki družb dostopni tukaj.